آمار

سال

<< 2017 >>

شماره های منتشر شده 3
موارد چاپ شده 12
جمع مقالات ارسالی 136
کارشناسی شده 36
  پذیرش شده ##manager.statistics.statistics.count.value##
  رد شده ##manager.statistics.statistics.count.value##
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 45
  از ابتدا تا چاپ (روز) 113
کاربرهای ثبت شده ##manager.statistics.statistics.totalNewValue##
خوانندگان ثبت شده ##manager.statistics.statistics.totalNewValue##


شابن: 3753-2345