بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش¬آموزان دختر مقطع راهنمایی در مورد مصرف شیر و لبنیات

  • Mahmoud Vakili
  • Mohammad Hossein Baghiani-Moghadam
  • Aseye Pirzadeh
  • Mahboubeh Dehghani

چکیده

مقدمه: تغذیه متعادل و استفاده از گروه شیر و لبنیات از مبانی مهم سلامتی کودکان و رشد جسمی و افزایش بازدهی آموزشی می­باشد و آموزش یکی از روش­های افزایش آگاهی و ایجاد نگرش و عملکرد صحیح در دانش­آموزان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش­آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان یزد در مورد مصرف شیر و لبنیات انجام پذیرفته است.مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، چهار کلاس دوم راهنمایی (106 دانش آموز) که از لحاظ تحصیلات و شغل والدین و بعد خانوار هم­گون بودند انتخاب و به­طور تصادفی به دو گروه مورد (دو کلاس با 52 دانش آموز) و شاهد (دو کلاس با 54 دانش آموز) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه­ای شامل چهار قسمت بود: سؤالات زمینه­ای و سؤالاتی در مورد آگاهی، نگرش و عملکرد دانش­آموزان در مورد مصرف شیر و لبنیات که با توجه به مطالعات قبلی طراحی شد. این پرسش­نامه به­صورت پیش آزمون (Pre-test) در هر دو گروه تکمیل گردید. سپس بر اساس اطلاعات به­دست آمده، برنامه آموزشی برای گروه مورد طراحی و اجرا شد و پس از دو ماه آزمون ثانویه (Post-test) از هر دو گروه به­عمل آمد. داده­ها بعد از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری t زوجی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: بر اساس نتایج آزمون t زوجی، امتیاز آگاهی و نگرش دانش­آموزان گروه مورد بعد از آموزش به­طور معنی­داری افزایش یافته بود (001/0=P) ولی میزان افزایش امتیاز عملکرد آن­ها معنی­دار نبود (06/0=P). در گروه شاهد هیچ تغییر معنی­داری در نگرش (11/0=P) و عملکرد (68/0=P) آن­ها مشاهده نشد. ولی نمره آگاهی گروه شاهد به­طور معنی­داری افزایش یافته بود (001/0=P). با این وجود میزان افزایش آگاهی گروه مورد به­طور معنی­داری بیش­تر از گروه شاهد بود (001/0=P). نتیجه گیری: برنامه آموزش تغذیه در مورد مصرف شیر و لبنیات در ارتقاء دانش، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش­آموزان تحت مطالعه تأثیر مثبت داشته است. با توجه به پایین بودن سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران و برای بهبود و اصلاح رفتار تغذیه­ای آنان در مورد مصرف شیر و لبنیات استفاده از برنامه آموزشی ضروری به­نظر می­رسد.
انتشار مقاله
مارس 18, 2008
چگونه ارجاع دهیم؟
VAKILI, Mahmoud et al. بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش¬آموزان دختر مقطع راهنمایی در مورد مصرف شیر و لبنیات. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S.l.], p. 40-45, مارس 2008. ISSN 2345-3753. قابل دسترسی در: <http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/280>. تاریخ دسترسی: 22 ژانویه. 2021 doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v2i4.280.
نوع مقاله
مقاله پژوهشي

واژه های کلیدی

آموزش،آگاهی، نگرش، عملکرد، شیر و لبنیات، دانش¬آموزان