بازگشت به جزئیات مقاله اثرات ضدباکتریایی عصاره گل نسترن زرد بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی دانلود دانلود PDF