[1]
2020. بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی. 15, 2 (Sep. 2020), Page:36–41. DOI:https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2390.