[1]
2023. بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی. 18, 2 (Nov. 2023), Page:53–59. DOI:https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.3109.