(1)
بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. JKH 2020, 15 (2), Page:36-41. https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2390.