(1)
بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت. JKH 2023, 18 (2), Page:24-32. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.2936.