(1)
بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. JKH 2023, 18 (2), Page:53-59. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.3109.