1.
بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. JKH. 2020;15(2):Page:36-41. doi:10.22100/jkh.v15i2.2390