1.
بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت. JKH. 2023;18(2):Page:24-32. doi:10.22100/jkh.v18i2.2936