1.
بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. JKH. 2023;18(2):Page:53-59. doi:10.22100/jkh.v18i2.3109