بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396. (2020). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 15(2), Page:36-41. https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2390