بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت. (2023). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(2), Page:24-32. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.2936