بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. (2023). مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(2), Page:53-59. https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.3109