بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S. l.], v. 18, n. 2, p. Page:24–32, 2023. DOI: 10.22100/jkh.v18i2.2936. Disponível em: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2936.. Acesso em: 10 dec. 2023.