بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, [S. l.], v. 18, n. 2, p. Page:53–59, 2023. DOI: 10.22100/jkh.v18i2.3109. Disponível em: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/3109.. Acesso em: 10 dec. 2023.