“بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396” (2020) مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 15(2), pp. Page:36–41. doi:10.22100/jkh.v15i2.2390.