“بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت” (2023) مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(2), pp. Page:24–32. doi:10.22100/jkh.v18i2.2936.