“بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید” (2023) مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, 18(2), pp. Page:53–59. doi:10.22100/jkh.v18i2.3109.