[1]
“بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396”, JKH, vol. 15, no. 2, pp. Page:36–41, Sep. 2020, doi: 10.22100/jkh.v15i2.2390.