[1]
“بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید”, JKH, vol. 18, no. 2, pp. Page:53–59, Nov. 2023, doi: 10.22100/jkh.v18i2.3109.