“بررسي علل مصرف خون شسته شده در بیمارستان‌های آموزشی درمانی ارومیه در سال 1396”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, vol. 15, no. 2, Sept. 2020, pp. Page:36-41, https://doi.org/10.22100/jkh.v15i2.2390.