“بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی, vol. 18, no. 2, Nov. 2023, pp. Page:53-59, https://doi.org/10.22100/jkh.v18i2.3109.