“بررسی اثر عصاره جلبک گراسیا کرتیکاتا (Gracilaria Corticata) بر خون‌رسانی و فیبروز زخم‌های آلوده پوست رت”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی 18, no. 2 (November 26, 2023): Page:24–32. Accessed December 10, 2023. http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/2936.