“بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید”. مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی 18, no. 2 (November 26, 2023): Page:53–59. Accessed December 10, 2023. http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/3109.