1.
بررسی تأثیر اولئوروپین بر پروفایل سایتوکاینی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. JKH [Internet]. 2023 Nov. 26 [cited 2023 Dec. 10];18(2):Page:53-59. Available from: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/3109