هیات تحریریه

مدیر مسئول  
Smiley face نام: جواد  
نام خانوادگی: نوریان  
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بیهوشی  
مرتبه علمی: استادیار  
دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  
پست الکترونیک: javadnourian@gmail.com

 

  سردبیر  
Smiley face نام: آنه محمد  
نام خانوادگی: یاپنگ غراوی  
رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریح  
مرتبه علمی: دانشیار  
دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  
پست الکترونیک: annehgh@yahoo.com

 

  اعضای هیات تحریریه
Smiley face نام: محمدحسن  
نام خانوادگی: امامیان  
رشته تحصیلی: دکتري تخصصی اپیدمیولوژی  
مرتبه علمی: دانشیار  
دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  
پست الکترونیک: emamian@shmu.ac.ir  
   
Smiley face نام: علی اکبر  
نام خانوادگی: رودباری  
رشته تحصیلی: دکتري تخصصی بهداشت محیط  
مرتبه علمی: دانشیار  
دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  
پست الکترونیک: roodbari@shmu.ac.ir  
   
Smiley face نام: امیر  
نام خانوادگی: آتشی  
رشته تحصیلی: دکتري تخصصی خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  
مرتبه علمی: استادیار  
دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  
پست الکترونیک: atashia@gmail.com  
   
Smiley face نام: شایسته  
نام خانوادگی: جهانفر  
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژیست باروری  
مرتبه علمی: استادیار  
دانشگاه محل کار: دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت  
پست الکترونیک: jahan2s@cmich.edu  
   
Smiley face نام: جواد  
نام خانوادگی: علیزاده  
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی  
مرتبه علمی: استادیار  
دانشگاه محل کار: گروه آناتومی انسانی و علوم سلولی دانشکده علوم بهداشت، دانشکده پزشکی مكزی رادی، دانشگاه مانیتوبا 130 ساختمان علوم پایه پزشکی  
پست الکترونیک: alizadej@myumanitoba.ca  
   
Smiley face نام: عبدالوهاب  
نام خانوادگی: مرادی  
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ویروس شناسی  
مرتبه علمی: استادیار  
دانشگاه محل کار: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان  
پست الکترونیک:abmoradi@yahoo.com  
   
Smiley face نام: مظفر  
نام خانوادگی: خزاعی  
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی علوم تشریح  
مرتبه علمی: استادیار  
دانشگاه محل کار: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
پست الکترونیک:mkhazaei1345@yahoo.com