نمایش اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

*

*Khorshidi1, Davood ORCID: 0000-0002-4740-9159, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار.
*Sofiabadi4, Mohammad, 4- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مرکز تحقیقات سلولی ملکولی- دانشیار.

A

Abadi, Alireza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زیستی- دانشيار
Abai, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- مربی
Abasi Bastami3, Negar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشجوی کارشناس بهداشت محیط.
Abazari, Fatemeh
Abbasalizadeh1, Shamsi, 1- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات سلامت باروری- متخصص زنان
Abbasalizadeh3, Fatemeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات سلامت باروری- متخصص زنان
Abbasi, Ebrahim, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
Abbasi3, Ebrahim, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پزشکی- كميته تحقیقات دانشجویی.
Abbasi4, Mohsen, 4- دانشگاه لرستان- دانشكده دامپزشكي- گروه دامپزشکی- دانشیار
Abbasian, Maryam, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Abbasian, Maryam
Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشکی- کارشناس ارشد بیوشیمی (ایران)
Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی.
Abbaspour, Masomeh, - دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده پزشکی- پزشک عموم
Abbassi Daloii1, Asieh ORCID: 0000-0003-0746-0299, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
Abbaszadeh, Abbas, دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشكده پرستاري رازي- دانشيار پرستاري
Abdi1, Ahmad, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
Abdi1, Ahmad (ایران)
Abdi1, Hadi, 1- دانشگاه پیام نور- مربي
Abdi1, Mohammad
Abdoli, Behrouz, - دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی- استاديار.
Abdoli Tafti1, Abbas, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه جراحی ارتوپدی- استادیار.
Abdollahzadeh1, Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی.
Abdoulhosseini, Mohahhad Reza
Abdoulhosseini, Mohammad Reza
Abed Saeedi, Jila, - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي مديريت خدمات بهداشتي- درماني- استاديار
Abedi, Bahram, دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات- دکتراي فيزيولوژي ورزش- استاديار.
Abedi, Sepedi, دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Abedin Dorkoosh2, Farid, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس- دانشیار.
AbedSaeedi, Zhila, دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی- استاديار
Abolghasemi, Abbas, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- روانشناس
Abolghasemi2, Jamileh, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه آمار زیستی- استادیار.
Aboutaleb, Nahid
Aboutaleb2, Nahid, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی.
Abrari2, Kataneh
Abrari2, Kataneh, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست عمومی- استادیار.
Adibi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولسیم
Afkar, Abolhasan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Afkhami, Mohammadreza, دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
Afshar Safavid6, Alireza, 6- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه اپیدمیولوژی و آمار- استاديار
Afshar6, Davoud, 6- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه میکروب‌شناسی- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی.
Afshari, Pourandokht, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پرستاری و مامایی - گروه مامایی
Afsharmand, Zohreh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- مربی.
Afsharmand1, Zohreh, 1. دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی.
Afzalaghaee1, Monnavar, 1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- استادیار پزشکی اجتماعی.
Aghaei 3, Maryam, مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و لیشمانیوزیس- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Aghaie, Mehrdad
Aghamohammadi, Azar
Aghayan, Seyed Majid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس پرستاری
Aghayan, Seyed Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Aghayan, Seyed Shahrokh
Aghayan, Shahrokh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- استادیار گروه روانپزشکی
Aghayan3, Seyed Sharokh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه روانپزشكي- استاديار.
Aghazadeh1, Roghaieh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم دارويی- دانشکده داروسازی- گروه میکروبیولوژی- كارشناس ارشد ميكروبيولوژي.
Ahghar, Ghodsi
Ahmad, Nobaya
Ahmadi, Ayat, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Ahmadi, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- پزشک عمومی
Ahmadi, Khodabakhsh
Ahmadi, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی زابل- دانشکده بهداشت- گروه تغذیه- مربی
Ahmadi, Seyed Ali
Ahmadi Moghaddam, Mehdi, دانشگاه علوم پزشكي اهواز- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Ahmadi zadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پرستاری، مامایی- كارشناس پرستاري.
Ahmadi2, Iraj, 2- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Ahmadian Chashemi1, Nooshin, 1- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شاهرود- گروه روانشناسي.
Ahmadian Chashmi, Nooshin
Ahmadiankia, Naghmeh 0000-0001-8309-4935, مرکزتحقیقات پیشگیری از سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Ahmadiankia3, Naghmeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیئت علمی.
Ahmadnezhad, Elham
Ahmadnia, Hasan, دانشگاه علوم پزشكی مشهد- بیمارستان قائم- استاد ارولوژی.
Ahmari Tehran, Hoda, دانشگاه علوم پزشكي قم- گروه مامايي- مربي
Ajam Ekrami1, Asieh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی.
Akbari, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی.
Akbari, Nasrin, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه پرستاری.
Akbari, Ramin, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- عضو هیأت علمی
Akbari * 6, Abolfazl 0000-0002-2151-4639, 6- مرکز تحقیقات کولورکتال، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Akbari1, Ebrahim
Akbarian, Mahsa
Akbarnejad3, Ali, 3- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشيار.
Akbarzadeh, Azim, انستيتو پاستور ايران- بخش پایلوت بيوتكنولوژي
Akbarzadeh, Marzieh, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- دانشكده پرستاري و مامایی- گروه مامايي- مربی
Akbarzadeh, Marzieh, دانشگاه علوم پزشکی شیراز -گروه مامایی- مربي (ایران)
Al Yasin1, Seyd Omid, 1- دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد.
Alaei Nejad, Fatemeh, دانشکده علوم پزشکی شاهرود– گروه پرستاری
Alavi, Seyede Shohre, دانشگاه علوم پزشکي تهران- معاونت توسعه مديريت و برنامه¬ريزي منابع
Alavi Majd, Hamid
Alavi Majd, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زيستی- دانشیار
Alavi Naeini1, Amirmansour, 1- گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
AlaviMajd, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشكده پيراپزشكي- عضو هيئت علمی- دانشيار.
Alavimajd, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دکتری آمار زیستی
Ali Esfahani, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- گروه سم¬شناسی- کارشناس
Aliabadi, Khadeje, دانشگاه علامه طباطبایی- استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
Alijani1, Mohsen
Alimi3, Rasoul, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشكده بهداشت- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- كارشناسي ارشد آمار زيستي.
Alimohammadi10, Reza, 10- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی.
Alimohammadi3, Iraj, 3- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- دانشیار.
Alipour, Hamid Reza, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- گروه زیست‌شناسی- دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
Alipour Heidari2, Manhood, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
Alizadeh, Shiva
Allameh, Abdolamir
Almadadi, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران- دانشکده بهداشت- پژوهشگر.
Almasi 1, Javad, گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران
Amani1, Sadegh, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاديار.
Amanpour2, Saeed, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشكده پزشكي- استاديار.
Amerian, Fariba, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس پرستاری
Amerian1, Monere, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- استاديار.
Amini, Aminollah
Amini, Masoud, فوق تخصص غدد- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Amini Aghdam, Soran
Amir Esmaili1, Mohammadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشیار.
Amiraliakbari, Sedegheh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مربی گروه مامایی
Amiri, Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني.
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار
Amiri, Mohammad (ایران)
Amiri Pichakolaei1, Ahmad
Amiri3, Hamzeh, 3- دانشگاه لرستان- دانشكده علوم پايه- گروه زیست‌شناسی- دانشیار
Amirian, Zeinab, دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه
Amirmoini8, Mehrdad, 8- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- دستیار فوق تخصصی.
Amozade, Haneye, دانش آموخته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Arab, Rihane, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- عضو كميته تحقيقات دانشجويي- دانش‌آموخته مامایی
Arabameri3, Majid, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- معاونت غذا و دارو- كارشناس ارشد صنايع غذايي.
Arabameri4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
Arabameri6, Majid, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی.
Araban, Marzieh, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه آموزش بهداشت.
Arabi, Mohsen, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
Arashpour1, Rasoul, 1- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زيست‌شناسي -کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولي- تکوینی.
Arazi, Hamid, دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ورزشی- دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
Ardalan, Ali
Arezumaniyans, Soniya
Arfaei, Katayoun, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- مربی گروه مامایی
Arian2, Mahdiyeh, 2- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاری- هيئت علمي
Arjmand4, Mehdi, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی- استادیار.
Arsang Jang2, Shahram, 2- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي اپیدمیولوژی و آمار زیستی- مربی.
Arshadi4, Nasrin, 4- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی- دانشیار
asadi, Masoud, کارشناس ارشد مشاوره خانواده.
Asadi, Mohamad, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
Asadi, Yasin
Asadi1, Shahab 0000-0001-5427-7716, 1- گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Asadzade, Reza, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- پزشك
Asayesh, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامايی- مربی.
Asgari, Alireza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Asgari, Alireza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - گروه بهداشت محیط.
Asgari, Alireza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه بهداشت محيط
Asgari, Sedeghe, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- دانشيار فارماكوگنوزي.
Asgari 1, Behnoush ORCID: 0000-0001-8423-0652, کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه میکروبشناسی،دانشگاه علوم پزشکی البرز ,کرج, ایران
Asgari2, Mohammad Reza
Asgary, Sedighe, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات قلب و عروق- دانشيار
Asghari JaafarAbadi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده بهداشت و تغذیه-گروه آمار و اپیدمیولوژی- استادیار
Asghari Jafarabadi6, Mohammad, 6- دانشگاه علوم پزشکي تبريز- مرکز تحقیقات مديريت خدمات بهداشتی- دانشکده بهداشت و تغذيه- دانشیار.
Asghari Rakabardkolaee1, Mohammad, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد آیت الله آملی- دانشگاه آزاد اسلامی- آمل- ایران.
Asgharian, Parivash, دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشجوي سال آخر كارشناسي پرستاري مراغه
Asgharzadeh, AkbarAli, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مركز تحقيقات غدد- دانشیار.
Asgharzadeh, Saba
Ashktorab, Tahere
Ashktorab, Tahereh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- دانشیار.
Ashktorab, Tahereh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- دانشیار.
Ashktorab, Tahereh, - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی- دانشيار
Ashktorab3, Tahere, 3- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- دانشیار.
Ashoori1, Maryam, 1- مجتمع آموزش عالی سراوان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه فناوری اطلاعات- مربی.
Ashrafi, Ahmad
Ashrafi, Elham, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
Ashrafi, Mahmoudreza, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه نورولوژي، فوق تخصص نورولوژي كودكان
Ashrafi2, Zahra, 2- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- دانشجوي كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي.
Ashtari, Sara, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Ashtarinezhad4*, Azadeh ORCID: 0000-0001-7923-5387, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- استادیار.
Askari, Hassan, دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- دانشكده پرستاری و مامايي- عضو هيئت علمي.
Aslankhani, Mohammad-Ali, دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشيار.
Assad, Mohammad- Reza, دانشگاه پيام نور مركز تهران- دانشکده علوم انسانی- مربي
Atarha, Mahtab, دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری مامايی - عضوهیأت علمی
Atashak, Sirvan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار فیزیولوژی ورزشی
Atashi1, Ali Reza
Atashi7, Amir, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی- استادیار.
Atashsokhan, Giti, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی
Atashsokhan, Giti, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی- مربی
Atashsokhan, Giti
Atashzadeh Shoorideh, Foroozan, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- دانشجوي دكتراي پرستاري- مربی
Attaran, Mohammad, - دانشگاه تربيت معلم – گروه بنيادهاي آموزش و پرورش
Attaranzadeh6, Armin, 6- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشكده پزشکی- گروه پاتولوژي- عضو هیئت علمی.
Attarzade Hosseini, Seyed Reza, دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزش- دکترای فیزیولوژی ورزش- دانشیار
Avazeh1, Azar, 1- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه اتاق عمل- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی.
Ayat1, Saeed, 1- دانشگاه پیام نور- گروه علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات- دانشیار.
Azali Alamadari1, Karim, 1- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی- استادیار.
Azam, Kamal, دانشگاه علوم پزشکي تهران- استاديار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Azami4, Milad, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی پزشکی
Azamian Jazi1, Akbar, 1- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشیار.
Azamian Jazi2, Akbar, 2- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار
Azandeh1, Saeed, 1- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Azandeh2, Saeed, 2- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي
Azarbaijani 4, Mohammad Ali, گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
Azarbayjani, Mohamad Ali, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار
Azarbayjani, Mohammad-Ali, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي- دکتراي فيزيولوژي ورزش- دانشيار.
Azarbayjani 1, Mohammad Ali ORCID: 0000-0002-3502-7487, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Azarbayjani2, Mohammad Ali, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاد.
Azari, Pouran, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه پرستاری
Azhdari, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی.
Azhdari, Hassan, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Azhdari Zarmehri, Hassan
Azimi2, Zeinab, 2- دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- دانشجوی دکتری روانشناسی.
Azimian1, Jalil, 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری.
Azin, Seyed Ali
Azizbeigi, Kamal ORCID: 0000-0002-5963-2323, گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران
Azizbeigi2, Kamal, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار.
Azizbeigi2, Kamal, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار.
Azizi, Arezo, دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشجوي سال آخر كارشناسي پرستاري مراغه
Azizi, Azim, - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Azizi, Fereidoun, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- استاد
Azizi, Samaneh
AziziShoul, Sara, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- پزشک عمومی
Azmandian, Jalal, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

B

Babaei, Parvin, دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی
Babaie4, Delara, 4- دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- استاديار.
Babakhani, Abolfazl, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- متخصص آسیب‌شناسی
Babakhani, Abolfazl, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- متخصص پاتولوژی.
Babashaverdi4, Zahra, 4- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پیراپزشکی- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوی علوم آزمایشگاهی.
Badalzadeh 3, Reza, 3- دانشیار، مركز تحقيقات پزشکی مولکولی و مرکز تحقیقات كاربرديي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبریز، ایران
Baesi5, Kazem, 5- انستیتو پاستور ایران- گروه هپاتیت و ایدز- استاديار.
Bagheri, Hasan, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مدير بودجه
Bagheri, Hasan, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مدير بودجه.
Bagheri, Hossein, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Bagheri, Hossein
Bagheri, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری، مامايي- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری
Bagheri, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه پرستاری
Bagheri, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Bagheri, Mehdi, واحد توسعه پژوهش‌های بالینی، بیمارستان امام حسین (ع)- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Bagheri1, Hossein, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استاديار.
Bagheri1, Hossein, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار.
Bagheri1, Morad Ali, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مديريت مالي- كارشناس ارشد مديريت دولتي
Bagheri2, Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاری- استاديار.
Bagherian1, Ali, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- کارشناس ارشد.
Baghiani-Moghadam, Mohammad Hossein
Baghianimoghaddam, Mohammad-Hosein, - دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده بهداشت- دانشيار گروه خدمات بهداشتي
Baghori, Maryam
Bahabadi4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله- مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی- گروه بیوشیمی- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی.
Baheiraei, Azam
Bahrainiyan, Nimah, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه تغذیه- مربی
Bahrami, Ahmad Reza
Bahrami1, Ahmad Reza
Bahrami3, Abdolrahman, 3- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- استاد.
Bahrampour, Abbas, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- استاد گروه آمار
Bahrololom, Hassan
Bahrololoum, Hasan, دانشگاه صنعتي شاهرود- دانشکده مهندسي صنايع و مديريت- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي- استاديار
Bakhshabadi1, Neda, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان- دانشكده فني مهندسي- گروه مهندسي شيمي- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی.
Bakhshian, Fariba, دانشگاه علوم پزشکی تبريز- حوزه ریاست دانشگاه- كارشناس ارشد مامایی
Bakhshian, Fereshte, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- کارشناسی ارشد.
Bakhshipour, Babolah
Baneshi, Mohammad Mahdi, دانشگاه علوم پزشکي ياسوج- گروه بهداشت محيط.
Banihashemian1, Kourosh, 1- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- دانشجوی دکترای روانشناسی
Banihosseini, Seyedeh Zahra
Banijamali4, Ashrafolsadat, 4- دانشگاه الزهرا تهران- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- دانشیار
Barari1*, Alireza ORCID: 0000-0001-5199-463X
Bararpour, Nasim, انستيتو پاستور ايران- بخش پایلوت بيوتكنولوژي
Barati, Amir Hossein, دانشگاه شهید رجایی- متخصص طب ورزشی- استادیار
Barati3, Amir Hossein, 3- دانشگاه شهید رجایی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشیار.
Baraz-Pardejani, Shahram, دانشکده پرستاری و مامايي اهواز- کارشناس ارشد پرستاری
Barin, Abbas, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دپارتمان کلینیکال پاتولوژی
Barkhi, Mohammad, پژوهشکده بيوتكنولوژي كشاورزي كرج- گروه تحقيقات نانو
Barkhordari, Abdollah
Barooni3, Mohsen, 3- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشيار.
Bateni, Jamil, دانشگاه علوم پزشگی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی و تغذیه
Batoorak, Kawe, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
Bavardi Moghadam1, Edris, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی- كارشناس ارشد.
Bavarsad, Nafiseh, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشجوی رشته پزشکی.
Bayani, Ali- Asghar, دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر- گروه روانشناسی- استادیار
Bayani2, Ali Asghar, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشیار.
Bazarganipour, Fateme, دانشگاه تربيت مدرس- دانشجوي کارشناسی ارشد مامايي
Bazarganipour, Fatemeh
Bazarganipour4, Fatemeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- مرکز تحقیقات باروری و ناباروری- دکترای بهداشت باروری- استادیار.
Bazghaleh2, Milad, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- ‌گروه پرستاری- عضو هیئت علمي.
Baziyan, Mohsen
Bazrgar1, Maryam, 1- دانشگاه دامغان- دانشكده زيست‌شناسي- گروه زيست‌شناسي عمومي- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
Behboudi, Laleh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- استادیار
Behpour, Naser
Behroozi, Norooz
Beigi Borojeni, Aliakbar
Beigi Boroujeni2, Mandana, 2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی- استادیار.
Beigi Boroujeni4, Nasim, 4- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی- استادیار
Beizaei, Maryam, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- پژوهشگر
Bekhradi, Reza
Berhampur3, Mahsa
Besharati2, Fereshteh, 2- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت- گروه بهداشت عمومي- دانشجو.
Besharati3, Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- دانشكده پزشكي- گروه میکروبیولوژی- مربی.
Beygi, Ali, دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی- کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی
Beykzadeh1, Roghayeh, 1- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شیراز- دانشکده زیست‌شناسی- گروه بيوشيمي- کارشناسی ارشد.
Biganeh1, Jamal, 1- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناس ارشد.
Bijan Nejad1, Darioush, 1- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي
Bijan Nejad7, Darioush, 7- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Binesh5, Maryam, 5- دانشگاه علوم پزشكي سمنان- دانشكده توانبخشی- گروه کاردرمانی- هيئت علمي
Bizheh2, Nahid, 2- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Bokaee, Mahshid, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- گروه مامايي
Bokharaeian1, Mitra, 1- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی و دپارتمان فیزیک پزشکی- کارشناس ارشد.
Bolbol-Haghighi, Nahid
Bolbol-Haghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هيئت علمی.
Bolbol-Haghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری مامایی- عضو هیأت علمی
Bolbolhaghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی.
Bolbolhaghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی
Bolbolhaghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ مربی گروه مامایی (ایران)
Boozarpour, Sohrab
Borghaei, Afsaneh, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گروه پزشكي اجتماعي- استاديار
Borji5, Milad, 5- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- کمیته تحقیقات دانشجویی- پرستار
Boroghani, Mehdi, دانشگاه پيام نور مركز تهران- کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشی
Boskabadi, Mohammad Hossein, - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه فیزیولوژی
Boskabadi, Mohammadhossein, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه فیزیولوژی

C

Chaman, Reza, - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- دانشيار
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعي در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پزشکی اجتماعی- دانشیار
Chaman, Reza
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار اپيدميولورژي
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت.
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار اپيدميولوژي.
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی (ایران)
Charkazi, Abdul-Rahman, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت عمومی- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت
Chavoshzad2, Zahra, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی باليني- دانشيار.
Cheraghian, Bahman
Cheraghian, Bahman, دانشکده پرستاری آبادان- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Choobineh 2, Siroos 0000-0003-4466-0986, 2- دانشیار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، تهران، ايران.
Choobineh3, Sirous, 3- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشيار
Chopra, Arvind, هند دانشگاه پونا- مرکز تحقیقات بیماری¬های روماتیسمی

D

Dabagh Manesh, Mohammad Hosein, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده پزشکی شیراز- مرکز تحقیقات غدد- دانشیار.
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات سالمندی.
Dadgari, Ali (ایران)
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه پرستاری
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دانشجوي دكتري مطالعات سالمندي
Dadgari, Ali, 2- دانشکده علوم پزشکی شاهرود – گروه پرستاری
Dadgari, Ali
Dadgari2, Ali, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاري- عضو هیئت علمی.
Dadvar, Leila, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- کارشناس پرستاری
Dadvar, Leila
Dadvar, Leyla, بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود- کارشناس پرستاری
Dadvar, Leyla, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس پرستاری.
Dadvar1, Leila, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بیمارستان آموزشی امام حسین (ع)- کارشناس پرستاری- سوپروایزر آموزشی.
Daneshi Maskooni, Milad
Daneshmandi, Hasan, دانشگاه گیلان- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشیار
Daneshpajouh, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- فوق تخصص گوارش.
Daneshpour, Maryamossadat, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- پژ‍وهشگر
Darban Sarokhalil5, Davood, 5- دانشگاه علوم پزشکی ايران- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی. استاديار.
Darban Sarokhalil6, Davood, 6- دانشگاه علوم پزشکی ايران- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی. استاديار.
Darisavi, Arezo, دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Darvishi2, Zahra, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی- كارشناس ارشد.
Darvishpoor Kakhki, Ali, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي پرستاري- استاديار
Dashti Pour4, Marjan, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت آموزشي- کارشناس مامایی.
Dastgiri, Saeed, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- گروه اپیدمیولوژی- استاد.
Davardoost, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس مامایی.
Davardoost5, Fatemeh, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- كارشناس
Davoodi5, Iran, 5- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- استادیار
Dehbashi5, Sanaz, 5- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی.
Dehghan Nasiri3, Mojtaba, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
Dehghani, Akram
Dehghani, Fahimeh, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسی- دانشجوي دكتراي روانشناسي
Dehghani, Mahboubeh
Dehghani, Mohammad Hadi, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه مهندسي بهداشت محيط- استاديار
Dehghani2, Mohsen, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- گروه اپيدميولوژي.
Dehghani5, Fatemeh, 5- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات دانشجويي
Dehghanifard, Emad, دانشگاه علوم پزشکي ايران- دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت محيط
Dehkhoda 2, MohammadReza, 2- دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Delaram, Masoume, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه مامايي- استاديار
Delaram, Masoume, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه مامایي. (ایران)
Delmoradi, Faride, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس پرستاری
Delvarian Zadeh, Mehry
Delvarian-Zade, Mehri, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- عضو هیأت علمی
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- كارشناس ارشد تغذیه.
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هيئت علمی (ایران)
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیئت علمی
Delvarianzadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ مربی گروه بهداشت
Delvarianzadeh, Mehri (ایران)
Delvarianzadeh, Mehri, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Delvarianzadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Derazhi, Hamid, دانش آموخته دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز
Deyanat, Mahin, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- گروه فیزیولوژی
Dezfulian2, Mehrouz, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشکده علوم پایه- گروه میکروبیولوژی- دکتری تخصصی.
Dianat, Mahin
Dibaj, SeyedehShiva
Donyaei, Adel
Dooaly, Hussein
Doosti3, Hasan, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استادیار.
Dorosty Motlaq, Ahmadreza
Dorri2, Sara, 2- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي- دانشکده پيراپزشکي- گروه انفورماتيک پزشکي- كميته تحقيقات دانشجويي.
Dousti, Yarali

E

Eazmi, Nematollah, استاديار دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز
Ebadi, Abbass, دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله (عج)- دانشکده پرستاری
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Ebrahimi, Hossein, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری.
Ebrahimi, Hossein
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مربی گروه پرستاري
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری. (ایران)
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ مربی گروه پرستاری
Ebrahimi-Takamjani, Esmail, دانشگاه علوم پزشکی ایران- گروه فیزیوتراپی- استاد.
Ebrahimi1, Khadijeh 0000-0003-2819-2385, 1- دانشجوی دوره دکتری رشته فیزیولوزی ورزشی قلب و عروق و تنفس، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران.
Ebrahimi2, Maryam, 2- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد- دانشكده تربیت بدنی- 'گروه فیزیولوژی- دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي.
Ebrahimi2, Mohammad Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- استادیار.
Ebrahimi3, Hossein, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات كارآزمايي باليني- دانشيار.
Ebrahimi3, Hossein, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار
Ebrahimi4, Hossain, 4- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار.
Ebrahimi4, Hossein, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- گروه پرستاری- استادیار.
Ebrahimi4, Hossein, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- استادیار.
Ebrahimi5, Hadi, 5- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور.
Ebrahimian, Hossein
Ebrahimzade, Issa, دانشگاه پيام نور- دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي.
Eftekharaldyn, Reza, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد مدیریت MBA.
Eghtesadi, Ahmad-Reza, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دانش‌آموخته دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی
Ehsani2, Raheleh, 2- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیوتکنولوژی- کارشناسی ارشد.
Eizadi, Mojtaba, Mojtaba *, Davood Khorshidi2, Hamidreza Samarikhalaj3, Dooaly3
Eizadi, Mojtaba, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- مربی
Eizadi1, Mojtaba
Eizadi2, Mojtaba, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه- دانشكده تربيت بدني گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Eizadi2, Mojtaba, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه- دانشكده علوم انساني- گروه فيزيولوژي ورزش- استادیار.
Eizadi2*, Mojtaba, 2. دانشگاه آزاد ساوه- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار.
Elahdadi Salmani2, Mahmoud
Elmiyeh3, Alireza, 3- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Emadi-Koochak, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
Emaeili2, Shirin, 2- دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز- دانشکده بهداشت- کارشناس ارشد.
Emamian, Mohammad Hassan, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مدیریت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات- متخصص اپیدمیولوژی.
Entezari, Mohammad Hasan, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه تغذیه- استادیار
Erami, Elaheh, دانشگاه آزاد ابهر- گروه پرستاری- مربی
Erami, Elaheh
Erfani4, Sohaila, 4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زیستی- گروه فیزیولوژی جانوری.
Eslamizadeh 1,2, Sara, 1- گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران. 2- گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس، فارس، ایران.
Esmaeili, Abdul-Latif, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- بیمارستان آل جلیل آق قلا- کارشناس ارشد آموزش بهداشت.
Esmaeili, Mohammad Hossein, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Esmaeili4, Ebrahim, 4- دانشگاه علوم پزشکی بابل- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
Esmaeilpour, Negin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
Esmaeli Nadimi2, Ali, 2- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Esmaily2, Habibollah, 2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استاد.
Etminan, Abbas, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار.
Etminan, Samad, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- گروه انگل شناسي پزشكي

F

Faghehzadeh, Soghrat, دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمار زیستی
Faghih, Farnaz, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت عموم
Faghihi 1, Gita, گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Faghihloo 5, Ebrahim, 5- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Faghihzadeh, Soghrat, دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمار
Fahimi1, Samad, 1- دانشگاه تبریز- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- كارشناس ارشد روانشناسي بالینی.
Fallah Abed3, Meraj, 3- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده دندانپزشکی- دانشجو.
Fallah3, Maliheh
Farahmand, Behshid, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- عضو هيأت علمي
Farajifard6, Hamid, 6- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی.
Farjadmand, Fateme, وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- سازمان غذا و دارو
Farjamfar4, Maryam, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه روانپزشكي- استاديار.
Farkhondeh, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دانشجوی دکتری تخصصی سم‌شناسی.
Farkhondeh, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دکتری تخصصی سم¬شناسی
Farmani, Farzad, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- کارشناس ارشد ارتوپدی فنی
Farokhi, Majid Reza
Farsad, Ramisa, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- كارشناس بينايي‌سنجي
Farsi, Alireza, - دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی- استاديار.
Farzianpoor, Fereshte, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی.
Fatahi1, Adnan, 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی دکتری.
Fatahpour2, Amirhosin, 2- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت.
Fateh, Mansooreh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس مسئول مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر.
Fatemi, Seyed Reza
Fatemi, Seyed Reza, علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- فوق تخصص گوارش و کبد
Fathi-Rezaie, Zahra, دانشگاه شهيد بهشتي- دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي- رفتار حرکتي
Fathi2, Mehrdad
Fayazi, Bayan
Fazeli, Faramarz, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- متخصص جراحی کلیه- استادیار.
Fazli, Mozhgan, دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Fazli3, Mozhgan
Fazli4, Mojgan, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی.
Fazli4, Mozhgan, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- كارشناس آزمايشگاه.
Fazli7, Moghgan, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس
Firooznia, Rozita
Firouzi, Farzad, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر
Forghani, Badrolmolok, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Foroozanfard1, Fatemeh, 1- دانشگاه علوم پزشكي كاشان- مرکز تحقیقات گامتوژنز- متخصص زنان و زایمان- دانشیار.
Forouzesh1, Flora
Forozande Moghadam, Mahdi
Freydoni Moghaddam, Malek, دانشکده پرستاری آبادان- کارشناس ارشد پرستاری.

G

Ganjizadeh, Farahnaz, دانشگاه علوم پزشكي ايران- بيمارستان لولاگر- متخصص كودكان
Garmaroudi1, Gholamreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- استادیار
Gasemzade, Hale, دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- پزشك q
Ghabel, Mahbobeh, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد- گروه مامایی
Ghaderi, Masoumeh
Ghaderi, Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
Ghadimi, Reza, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه پزشکی اجتماعی- استادیار
Ghadiri4, Ata Allah, 4- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه ايمني‌شناسي- استاديار.
Ghafar Samar, Reza, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- عضو هیأت علمی
GHafaricherati6, Ramezan, 6- دانشگاه علوم پزشکی مازندران- بیمارستان بوعلی
Ghafarnejad, Fatemeh
Ghaffari3, Saeed Reza, 3- مركز جامع ژنتيك- مؤسسه پزشكي نسل اميد.
GHaffarnejhad, Fateme, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- کارشناس ارشد روان¬سنجی
Ghahramani, Leyla, دانشگاه علوم پزشكی شيراز- مركز تحقيقات علوم بهداشتي- استادیار.
Ghanbari, Fateme, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه
Ghanbari, Fatemeh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه
Ghanbari1, Atefe, 1- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت- گروه پرستاری- دانشیار.
Ghanbarian, Marjan, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشکده بهداشت- مربي
Ghanbarian, Maryam, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- واحد سلامت
Ghanbarian, Masoud, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- دانشکده بهداشت- دوره عالي بهداشت محيط.
Ghanbarzadeh1, Mokhtar, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- دانشكده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Gharaaghaji Asl, Rasool, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- گروه آمار زیستی- استاديار.
Gharakhanlou, Reza, دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده علوم انسانی- دانشيار.
Gharehaghaji, Rasoul, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- بخش آمار و اپیدمیولوژی- استادیار
Gharibi4, Vahid, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار.
Gharravi, Anneh Mohammad http://orcid.org/0000-0001-5113-5982, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
Gharravi2, Anneh Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه- ‌استاديار
Gharravi4, Anneh Mohammad, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- مركز تحقيقات سلول‌هاي بنيادي و مهندسي بافت
Gharzi2, Ahmad, 2- دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشكده علوم پايه- گروه زیست‌شناسی- دانشیار.
Ghasemi, Elmira
Ghasemi3, Behnam, 3- دانشگاه شهرکرد- گروه تربیت بدنی
Ghasemian Aghmashhadi, Mojtaba, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس رادیولوژی.
Ghasemian- Aghmashhadi, Mojtaba, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Ghatreh-Samani, Shohreh, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- پژوهشگر
Ghavamzadeh, Saaed, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- گروه تغذیه- استاديار.
Ghayour-Mobarhan4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مركز تحقيقات تغذيه و بيوشيمي- دانشيار.
Ghazi 4, Hossein, 4- مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Gheibi, Azam
Gheibi, Sevda
Ghiyasvandian1, Shahrzad, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری داخلی جراحی- دانشیار.
Ghodrati, Motahareh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
Ghofrani, Marziye, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Gholami, Ali, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
GHolami-Taramsari, Mahshid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس ارشد جمعيت شناسي
Gholami1, Samaneh
Gholami2, Mohammad Reza, 2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات گیاهان دارويی رازی- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی-استادیار.
Gholami5, Mohammadreza, 5- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشکده پزشکی- دکترای علوم تشریحی- گروه علوم تشریحی- دانشیار.
Gholami5, Mohammadreza, 5- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی- استادیار
Gholami6, Mohamad Reza, 6- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی- استادیار.
Gholamitaramsari, Mahshid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس ارشد جمعیت شناسی.
Gholipour 3, Majid, استادیار، عضو هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
Gholizade, Masoume, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت و تغذیه- مربي
Ghomimaghsad2, Niloufar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط.
Ghomimaghsad3, Niloufar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- كارشناس.
Ghorbani, Mostafa, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد اپيدميولوژي.
Ghorbani Shahna2, Farshid, 2- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- دانشیار.
Ghorbani2, Masoume, 2- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Ghorghi5, Akhtar, 5- دانشگاه شاهرود- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی.
Gohari, Mahmood Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار زیستی و ریاضی- مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی.
Golami3, Mohammad Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- گروه علوم تشریح- استادیار.
Golestan, Banafshe, دانشگاه علوم پزشکي تهران- دانشکده بهداشت
Goli, Majid
Goli1, Mohsen
Goli1, Shahrbanoo, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار.
Goli3, Mehdi, 3- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده عمران- استادیار.
Goli3, Shahrbanoo, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار.
Gooya, Mohammad Mehdi, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت بیماری ها- دانشیار بیماری های عفونی
Gorgani, Neman, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس مسئول تغذیه
Gorzin, Roghaye, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناس ارشد روانشناسي عمومي
Goudarzi2, Iran
Goudarzi2, Iran, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زيست‌شناسي عمومي- استادیار.
Goudarzi3, Gholamreza, 3- دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز- دانشکده بهداشت- عضو مرکز تحقیقات فناورى‌هاى زیست محیطى- دانشیار.
Goudarzvand, Mahdi, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- دانشکده پزشکی- دکتری فیزیولوژی پزشکی
Gurgin-e-Karaji, Zinab, دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه واحد سما–کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

H

Habibi, Manejeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Habibi, Manejhe, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كارشناس ارشد فيزيولوژي.
Habibi, Fahimeh, دانشگاه آزاد دامغان- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
Habibpoor Karimabadi1, Fatemeh, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
Habibzade, Seyedeh Nasim, - دانشگاه گیلان- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش
Hadadnezhad2, Malihe, 2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی- استادیار.
Haeri, Haydeh
Hafezi3, Mohammad Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- دانشکده پزشکی- گروه پاتوبیولوژی- دانشيار
Hafezi4, Mohammad Reza, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- دانشکده پزشکی- گروه پاتوبیولوژی- دانشیار.
Haft Baradaran 6, Elaheh, پزشك عمومي- مركز تحقيقات پوست و سلول بنيادي- دانشگاه علوم پزشكي تهران- تهران- ایران.
Haftbaradaran, Elahe, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات بيماري¬هاي پوستي و سالك صديقه طاهره- پزشك عمومي.
Haghani, Hamid, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار دانشكده مديريت- مربي
Haghani4, Hamid, 4- دانشگاه علوم پزشكي ایران- دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي- گروه آمار زيستي- عضو هيئت علمي.
Haghdoost, Ali-akbar, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مركز تحقيقات فيزيولو‍ژي- دانشيار اپیدمیولوژی
Haghdoost Yazdi1, Hashem, 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي- استادیار.
Haghdoost-Yazdi, Hashem, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Haghighi, Sasan, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Haghighi-Zadeh, Mohammad-Hosein, دانشگاه علوم پزشکي اهواز- گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي- مربي
Haji Ghasem Kashani2, Maryam
Haji-Abdolbaghi, Mahboobeh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد بیماری¬های عفونی
Hajiesmaeili2, Mohammadreza, 2- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- بیمارستان لقمان حکیم- مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان لقمان حکیم- فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- استادیار.
Hajighasemi1, Alireza, 1- دانشگاه تهران- پردیس البرز- گروه فیزیولوژی ورزش.
Hajihoseini, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
Hajimohammadi, Amir, - دانشگاه علوم پزشکي گلستان- شبکه بهداشتی- درمانی آق¬قلا
Hajizadeh, Sohrab, دانشگاه تربیت مدرس- گروه فیزیولوژی
Hamedinia, Mohammad- Reza, دانشگاه تربیت معلم سبزوار- دانشکده تربیت بدنی- دانشيار
Hamidi Bagejan, Peiman
Hamidzade, Azam
Hamidzadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه مامايي
Hamidzadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Hamidzadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه مامايي- عضو هيأت علمي
Hamzekhani, Mazlome
Hamzekhani, Mazlomeh
Hamzekhani, Mazloome, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Hanachi1, Parichehr, 1- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیوتکنولوژی- دانشیار.
Haratipour, Hossein
Harirchi, Eraj, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آموزش جراحی
Hasani, Mohammad Hossein, متخصص داخلي- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود- دانشکده پزشکي
Hasanzade, Akbar, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه آمار و اپیدمیولوژی- مربی
Hasanzadeh2, Khadijeh, 2- دانشگاه ارومیه- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد- دانشجوی کارشناسی ارشد
Hasanzadeh2, Malihe
Hasanzadeh3, Hadi, 3- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- دپارتمان فیزیک پزشکی– استادیار.
Hashemi, Seyedeh Zeynab
Hasheminia3, Ali Mohamad, 3- دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پرستاري و مامايي- مربی.
Hashemitabar4, Mahmoud, 4- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Hasibi, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار
Hasrak2, Kambiz, 2- گروه پاتولوژی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم (عج)- تهران- ایران.
Hassan Larijani3, Hojat Allah, 3- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال- گروه كتابداري و اطلاع‌رساني- استاديار
Hassani, Ali
Hassani, Ali
Hassani1, Ali, 1- دانشگاه شاهرود- دانشکده تربيت بدني- گروه فيزيولوژي ورزش- استاديار.
Hassani1, Mahdiyeh, 1ـ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان- گروه زیست‌شناسی.
Hassani1*, Ali ORCID: 0000-0002-1559-0926, 1- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Hassanpour2, Hamid, 2- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات- گروه هوش مصنوعی- استاد.
Hatami2, Hamidreza, 2- دانشگاه جامع امام حسین تهران- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- دانشیار.
Hatami2, Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت.
Hatami2, Leili, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه- استاديار.
Hatamiyan3, Hamid Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی-گروه نورولوژی- استاد.
Hazavehei, Mohammad Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه خدمات بهداشتی- استاد
Hazavehei, Seyed Mohammad Mahdi
Hazavehei1, Seyyed Mohammad Mahdi, 1- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت- گروه بهداشت عمومي- استاد.
Hedayati, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- استادیار
Hedayati, Mehdi
Heidari, Mohammad, - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده پرستاری بروجن- کارشناس ارشد پرستاری
Heidari, Nima
Heidari 3, Mansour, 3- گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
Heidarianpour, Ali
Heidarzadeh, Mohammad
Heirani Tabasi, Asieh
Heirani Tabasi2, Asieh, 2- جهاد دانشگاهی مشهد- پژوهشکده بیولوژی ملکولی و پزشکی ترمیمی- گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمي- عضو هیئت علمی.
Hejazi, Keyvan, دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزش- فوق‌لیسانس تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
Hemadi4, Massoud, 4- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پزشکی- دکترای علوم تشریحی- مرکز تحقیقات باروری و ناباروری- دانشیار.
Hemmati, Simin, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- دانشکده پزشکي- استاديار گروه راديولوژي و انکولوژي
Hemmati Maslakpak, Masoumeh, - دانشگاه علوم پزشكي اروميه- دكتراي آموزش پرستاري
Hemmati3, Leyla, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده علوم انسانی و تربیتی- گروه روانشناسی- کارشناس ارشد.
Heravi, Ladan, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد مدیریت MBA
Hesam1, Ghasem, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- مربی
Heshmat, Reza, متخصص طب سوزني- نائب رئيس كالج بين المللي طب سوزني پاريس
Heydarpour, Mitra
Heydarzadeh, Azam, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو- گروه تربیت بدنی- مربی
Heydarzadeh, Azam
Heydarzadeh, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسان.
Hidarnia, Alireza, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- دانشیار آموزش بهداشت
Hojati, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری.
Hojati1, Vida
Holakouie Naeini, Koroush, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد اپیدمیولوژی
Holakouie Naieni, Kourosh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استاد.
Holakouie Naieni, Kourosh
Honarmand2, Abolghasem, 2- اداره آب و فاضلاب شهرستان دامغان- کارشناس ارشد.
Hoseinzade, Samaneh, دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- گروه آمار- استاديار
Hossain Zarghari6, Sima, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- كارشناس پرستاری- پژوهشگر
Hosseinabadi, Sedeghe
Hosseini, Mohammad
Hosseini, Mohammad, بیمارستان فارابی مشهد- کارشناس ارشد پرستاری
Hosseini, Mohammadali
Hosseini, Mostafa, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد
Hosseini, Mostafa, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي- استاد
Hosseini, Nazafarin
Hosseini, Seyed Mostafa, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- دانشيار آمار زيستي
Hosseini, Seyed Reza, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه پزشکی اجتماعی- دانشیار
Hosseini, Seyyed Mostafa
Hosseini, Seyyed Mostafa, دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- دانشیار (ایران)
Hosseini 2, Seyed Ali, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
Hosseini 5, Mohsen, گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Hosseini1, Seyed Zeynolabedin, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشكده دامپزشكي- دانش‌آموخته
Hosseini3, Abdolkarim, 3- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زیستی- گروه فیزیولوژی.
Hosseini3, Seyedeh Azadeh, 3- دانشگاه رازی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Hosseini4, Somayeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی گلستان- شبکه بهداشت مینودشت- کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای.
Hosseinnejad, Arash, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولسیم
Hosseinpour1, Mohammad Hassan, 1- دانشگاه غیرانتفاعی نور دانش شاهرود- گروه مشاوره- عضو هیأت علمی.
Hossieny Eivary3, Hoda Sadat, 3- دانشگاه آزاد فردوس- گروه مهندسی کامپیوتر- کارشناس ارشد.

I

Imani1, Ali, 1- دانشگاه علوم پزشکي زنجان- دانشکده پرستاري و مامايي- عضو هيأت علمی- کارشناس ارشد.
Iraji 1, Fariba ORCID: 0000-0002-0206-0352, گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Izadimood, Narges

J

Jabbari, Hossain, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده تحقيقات محيط زيست- عضو هيئت علمی
Jabbari-birami, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و گروه پزشکی اجتماعی دانشكده پزشكي- دانشیار
Jadidi2, Majid, 2- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی و دپارتمان فیزیک پزشکی- دانشیار.
JadidMilani, Maryam, دانشگاه شاهد- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Jafari, Farkhonde, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه زنان- استاديار.
Jafari, Mahdieh, دانشگاه پوترای مالزی- دکتری تخصصی شیلات
Jafari, Peyman, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه آمار زيستي- استادیار
Jafari 2, Pegah, دانشجوی پزشکی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Jafari-Nodoushan, Reza, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
Jafari1, Ramezan Ali, 1- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- دانشیار.
Jafarisani1, Moslem, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی
Jafarisani3, Moslem, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
Jafarisani7, Moslem, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی.
Jaffary, Fariba, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده داروسازي- گروه فارماکولوژی- دانشيار فارماکولوژی
Jahadi1, Sedigheh, 1- دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود- واحد علوم و تحقيقات- دانشجوي كارشناسي ارشد
Jahangiri1, Faegheh, 1- دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- کارشناس ارشد.
Jahani, Zahra, دانش آموخته دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
Jahani Hashemi2, Hassan, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه آمار- دانشیار.
Jahed, Gholmreza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دپارتمان بهداشت محیط- بخش مواد غذایی
Jahed Khaniki, Gholam Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط- عضو هيئت علمی
Jahed Khaniki1, Gholamreza, 1- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي بهداشت محيط.
Jalali, Rostam, - دانشگاه علوم پزشكي اروميه- دكتراي آموزش پرستاري
Jalali1, Rostam, 1- دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دانشکده‌ی پرستاری و مامایی- عضو مركز تحقيقات توسعه‌ی اجتماعي و ارتقاي سلامت.
Jalili3, Majid, 3- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوي دكترا.
Jalilpoor, Yaser, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانش¬آموخته بهداشت حرفه¬ای
Jamali Gharakhanlou2, Yavar, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده علوم انسانی و تربیتی- گروه علوم اجتماعی- دانشجوی دکتری.
Jamshidi, Nahid, دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشكده پرستاري رازي- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري
Jamshidi Rastani1, Mahdi, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
Jamshidi- Orak, Roohangiz, دانشگاه علوم پزشکي ايران- دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي- استاديار گروه آمار حياتي
Janbozorgi3, Masoud, 3- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم- دانشیار
Jannati, Ali, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- همکار مرکز کشوری مدیریت سلامت- دانشکده بهداشت و تغذیه- استادیار
Jannati Haris, Masoumeh, دانشگاه علوم پزشكي تهران- بيمارستان امام خميني (ره)- کارشناس
Javadi2, Hamid Reza, 2- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی- گروه نانوبیوتکنولوژی- دکتری ژنتیک مولکولی
Javaheri, Masoumeh, دانشگاه علوم پزشکی ايلام- مركز بهداشت استان- كارشناس ارشد اپيدميولوژي
Javaheri3, Tayyebeh
Javanmard, Malehe, دانشگاه سمنان- کارشناس ارشد آمار
Javid1, Allahbakhsh, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- استادیار.
Javid2, Allahbakhsh, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار- استاديار.
Jazayeri1, Katia, 1- دانشگاه لرستان- دانشكده علوم پايه- گروه زیست‌شناسی- کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری
Jokar1, Masoud, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Jorjoran Shushtari, Zahra, دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران- گروه مديريت رفاه اجتماعي- کارشناس ارشد رفاه اجتماعي
Joudaki4, Koroush, 4- دانشگاه علوم پزشكي قم- دانشكده پيراپزشكي- گروه هوشبري- مربی.

K

Kadkhodaee, Mehri
Kadkhodaee, Mehri
Kafi2, Seyed Mousa, 2- دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی- استاد.
Kajbaf, Mohammad Bagher, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسي- دانشيار.
Kajbaf, Mohammad Bagher
Kalalian Moghadam3, Hamid, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فيزيولوژي- استادیار.
Kalalian Moghaddam, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي- استاديار
Kalalian Moghaddam, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فيزيولوژي- استاديار
Kalalian Moghaddam, Hamid
Kalalian Moghaddam2, Hamid, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي- استاديار.
Kalalian-Moghaddam, Hamid
Kalalian-Moghaddam, Hamid, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه علوم پایه
Kalantari, Sadroddin, دانشگاه علوم پزشگی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی و تغذیه
Kalatejari, Mehrdad
Kalatejari, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه پرستاري- عضو هيئت علمي.
Kalatejari, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Kalatejari, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری- مربي
Kalidari3, Kkolam Ali, 3- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- دانشیار.
Kamali, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده علوم توان‌بخشی- دانشیار
Kamali, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- استاديار (ایران)
Kamangar, Salar
Kamkar, Shahab, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت حرفه ای.
Kamranpour, SeyedehBahareh
Kara’i 1, Sadaf ORCID: 0000-0003-3628-5485, کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج، ایران.
Karbord, Aliasghar
Kargar, M
Kargar, Mahdi, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- کارشناس ارشد آموزش بهداشت.
Karimi, F
Karimi, Roghayyeh
Karimi2, Issac, 2- دانشگاه رازی- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار.
Karimzadgan-Moghaddam, Davoud, دانشگاه پيام نور- دانشکده فني و مهندسي
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد آمار زیستی.
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری آمار زیستی.
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پايه- مربی
Kasaeian, Amir
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشجوی دکتری آمار زيستي
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.
Kashani, Arvin
Kazemi 1,2, Abdolreza 0000-0003-1082-6335, 1- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) ، رفسنجان، ایران. 2- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Kazemi Mehrjerdi, Hossein
Kazemi Shahandashti4, Sady, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده دامپزشکی- دانش‌آموخته.
kazemi-Asfe, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی تهران– معاونت سلامت– کارشناس آمار و مدارک پزشکی.
Kazemi1, Abdolreza, 1- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی- استادیار
Kazemi2, Abdolreza, 2- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربيت بدني- استادیار.
Kazemnejad, Anoushiravan
Kazemnejad Leily4, Ehsan, 4- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی- گروه آمار حیاتی- دانشیار.
Kazemzadeh, Yaser
Kelishadi, Roya, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- استاد بيماري هاي كودكان
Keramat, Afsane, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت باروري- استاديار
Keramat, Afsaneh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی
Keramati, Kayvan, دانشگاه سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار.
Keramati, Keivan, دانشگاه سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار
Kermanian 2, Fatemeh, گروه اناتومی,دانشکده پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی البرز, کرج, ایران
Keshavarz, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری- مامایی- استاديار
Keshavarz, Maryam, 1- دانشکده علوم پزشکی شاهرود – گروه مامایی (ایران)
Keshavarz, Maryam
Keshavarz, Zohre
Keshavarzian3, Mansor, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- دانشکده محیط زیست- دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي محیط زیست.
Keshtkar, Abbas Ali
Keshtkar, Abbasali, دانشگاه علوم پزشکی گرگان- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی- استاديار اپيدميولوژي.
Keshtkar5, AbbasAli, 5- دانشگاه علوم پزشکي تهران- دانشكده پزشكي- گروه اپیدمیولوژی- استادیار.
Khadem Haghighian, Hosein, دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده پیراپزشکی- گروه تغذیه- دانشجوی دکترا
Khadivzade, Talat, دانشگاه علوم پزشكي مشهد- مرکز تحقیقات سلامت زنان
Khaje, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت حرفه ای.
Khajeh, Mahboobeh
Khakpash, Malehe, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانش¬آموخته پرستاری
Khakpay, Roghaye, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی پزشکی.
Khaksari, Mehdi
Khaksari, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- گروه فیزیولوژی
Khaksari 2, Mehdi, گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
Khaksari3, Mehdi, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فيزيولوژي.
Khaksari4, Mehdi, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی- استادیار
Khaksary Mahabady1, Mahmood, 1- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- بخش آناتومی و جنین‌شناسی- دانشیار.
Khaledi5, Neda, 5- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- استادیار.
Khalili, Malahat, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Khalili 3, Farzad, گروه داخلی, بیمارستان شهید باهنر, دانشگاه علوم پزشکی البرز ,کرج, ایران
Khalili2, Leila, 2- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- دانشجوی کارشناسی ارشد.
Khalkhali, Hamidreza, دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دكتراي آموزش پرستاري
Khamseh, Ali
Khandandel, Behrouz, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
Khandandel, Behrouz, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی. (ایران)
Khanzadeh, Mostafa
Khashayar, Patricia
Khastar, Hossein
Khastar, Hossein
Khastar1, Hossein, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي- استاديار.
Khastar3, Hossein, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي.
Khatami Firouzabadi1*, Seyed Mohammad Ali, 1- گروه مدیریت صنعتی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران.
Khatami4, Shohreh, 4- انستیتو پاستور ایران- گروه بیوشیمی- دانشیار.
Khatebi, Mohammadreza
Khatibi, Mohammad Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هيئت علمی.
khatibi, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه پرستاری- هيأت علمي.
Khatibi, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Khavarian, Noushin, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- پژوهشگر
Khavasi1, Mohammad, 1- دانشكده علوم پزشکی آبادان- گروه پرستاري- مربی
Khazaee, Tayebeh
Khezre1, Seyed Mostafa, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست- دانشیار.
Khodabakhsh1, Mohammad Reza, 1- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور- گروه روانشناسی- استادیار
Khodadadi Sangdeh, Javad
Khodadadi6, Ali, 6- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه ايمنولوژي- دانشيار.
Khojaste, Leyla, - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار.
Khoramrooz4, Seyyed Sajjad, 4- دانشگاه علوم پزشکی ياسوج- مركز تحقيقات گياهان دارويي- استاديار.
Khoramrooz5, Seyed Sajjad, 5- دانشگاه علوم پزشکی ياسوج- مركز تحقيقات گياهان دارويي- استاديار.
Khorasani, Lila, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- عضو كميته تحقيقات دانشجويي- دانش‌آموخته مامایی
Khorshidi, Davood
Khorshidi2, Davood
Khoshgoftar2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد.
Khoshgoftar5, Mohammad, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس ارشد.
Khoshnevisan, Kamyar, دانشگاه اصفهان- دانشكده مهندسي- گروه بيوتكنولوژي.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هيئت علمی.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- عضو هيأت علمي
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- عضو هيئت علمي.
Khosravi, Ahmad, کارشناس ارشد اپيدميولوژي- دانشکده علوم پزشکي شاهرود
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- عضو هيأت علمي.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیأت علمی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- کارشناس ارشد اپيدميولوژي (ایران)
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- کارشناس ارشد اپيدميولوژي
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشکده پزشكي- گروه علوم پايه (ایران)
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- عضو هيأت علمي
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه علوم پايه- عضو هيأت علمي.
Khosravi, Ahmad
Khosravi-Borojeni, Hossein, دانشگاه علوم پزشگی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی و تغذیه
Khosravi-Broojeni, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي زنجان- گروه تغذیه و بیوشیمی
Khosravi-Broojeni, Hossein, دانشگاه علوم پزشکي زنجان- گروه بیوشیمی و تغذیه
Khosravi2, Ahmad, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی- استادیار.
Khosravi3, Ahmad, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیأت علمی.
Khosravi3, Farideh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- مربی
Kia, Klosom, - دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده پزشکی- پزشک عموم
Kiani2, Fariba, 2- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي- گروه روانشناسی- استادیار
Kiani4, Mahdieh, 4- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه مامايي- کارشناس ارشد مامایی.
Kiany, Gholam-Reza, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- عضو هیأت علمی
Kochaki, Ashoor-Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر- گروه روانشناسی- کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره
Kochaki, Ghorban-Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده پیراپزشکی- کارشناس ارشد پرستاری.
Kochekkhani, Hadi
Kohian, Hasan, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- چشم‌پزشك
Kolahdozan5, Sakine, 5- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان فاطميه- بخش زنان و زايمان- استاديار.
Kordi3, Mohamadreza, 3- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشیار.
Koushan, Yaghob, مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- محقق طب سنتی

L

Lakourj5, Mansour, 5- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس- دانشکده پیراپزشکی- گروه میکروبیولوژی.
Laloie, Afsaneh, دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله- گروه زنان- استادیار
Lamyian, Minor, دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده علوم پزشكي- گروه آموزشي مامايي- استاديار
Larijani, Bagher, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولسیم
Lashkarbolouki2, Taghi
Lashkari, Mitra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان فاطمیه شاهرود- پرستار
Lashkari1, Fatemeh, 1- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- كارشناس ارشد.
Latifi, Majidreza, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر
Latifi, Seyed Mohmoud, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت- گروه آمار حیاتی.
Lotfalian5, Zahra, 5- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- دانش‌آموخته پزشکی.

M

Madani, Hossein, دانشكده علوم دانشگاه اصفهان- گروه زيست‌شناسي- استاديار فيزيولوژي جانوري.
Madani5, Seyed Jalal, 5- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- بیمارستان بقیه الله (عج)- فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- استادیار.
Mafi Gholami2, Roya, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست- دانشیار.
Maghsood-Taleghani, Zeinab
Mahdavi mazdeh, Mitra, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه داخلی- عضو هيئت علمی
Mahdavi3, Mehdi, 3- انستیتو پاستور ایران- بخش ایمونولوژی- استاديار.
Mahjub2*, Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشکي همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقيقات علوم بهداشتي- گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي- استاد.
Mahmodi, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري جامعه
Mahmoudi4, Mahmoud, 4- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- پژوهشگاه بوعلی سینا- مرکز تحقیقات ايمنولوژي- عضو هیئت علمی.
Mahmoudkhani, Mohamadreza, مرکز مطالعات و تحقیقات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج- پژوهشگر.
Mahvi, Amir Hossein, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Mahvi, Amirhossein, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Mahzoni, Parvin, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه پاتولوژی- دانشيار
Mahzoni, Parvin, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشکده پزشکی- گروه پاتولوژي- دانشيار.
Majd, Zahra
Majnone, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر
Makarem, Jalil, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه- متخصص بیهوشی
Malakootian1, Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشكي کرمان- مركز تحقيقات مهندسي بهداشت محيط- استاد.
Malakouti1, Javad, 1- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
Maleki, Maryam, دانشگاه علوم پزشکي تهران- شبکه بهداشت جنوب تهران- مرکز مشاوره رفتاري بيمارستان امام خميني- پزشک عمومی
Maleki, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی ایران- گروه مدیریت خدمات بهداشتی- دانشيار.
Manouchehri Moghaddam, Jila
Mansouri, Asieh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیئت علمی
Mansouri, Asieh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Mansouri, Asieh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیئت علمی
Mansouri2, Mahboubeh
Mansouri3, Fariba, 3- دانشگاه علوم پزشكي كاشان- دانشكده علوم پزشكي- پزشك عمومي.
Maryami1, Zohre, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند- دانشکده علوم پزشکی- گروه مامایی- مربی.
Maserat, Elham
Maserat, Elham, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- کارشناس ارشد مدارک پزشکی
Mashayekhi 1, Hoda ORCID: 0000-0003-0080-2743, دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
Masjedi, Mohammad Reza, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماري‌هاي ريوي- فوق تخصص ريه- استاد
Masoomikarimi1, Massomeh, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد ایمونولوژی.
Masoomikarimi2, Masoomeh, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
Masoomikarimi2, Masoomeh, 2- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد ایمونولوژی. (ایران)
Masoumabadi, Mohammad Reza
Masroor2, Daryadokht, 2- دانشگاه علوم پزشكي ايران- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي- مربی.
Masror Rodsari1, Daryadokht, 1- دانشگاه علوم پزشكي ایران- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاري داخلي جراحي- عضو هيئت علمي.
Matin Homaee4, Hasan, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشيار.
Matinhomaee, Hasan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار
Matlabi, M
Matlabi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی گناباد- عضو هیأت علمی
Mayahi4, Mansoor, 4- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- استاد.
Mazloomi, Seyd Saeid, دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده بهداشت- دانشيار گروه خدمات بهداشتي
Mehdinejad4, Mohsen, 4- دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- دانشكده پزشكي- گروه مغز و اعصاب.
Mehdinia3, Seyed Mahmoud, 3- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده بهداشت دامغان- گروه مهندسی بهداشت محیط- استادیار.
Mehdizade, Farzane, سازمان پزشکی قانونی قم- پزشک عمومی.
Mehrabi, Yadollah, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- گروه آمار زيستي- استاد
Mehrabi, Yadollah, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زيستی
Mehrabi3, Hossain Ali, 3- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی- استادیار.
Mehralin2, Housenali, 2- دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پرستاري و مامايي- مربی.
Mehran, Abbas
Mehran3, Abbas, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه آمار زيستي- کارشناس ارشد آمار زیستی.
Mehranpoor, Mehri, دانشگاه آزاد دامغان- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
Mehrdad, Ramin, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه طب کار.
Mehrdadi1, Naser, 1- دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی آب و فاضلاب- استاد.
Mesdaghi4, Mehrnaz
Mesripour Alavijeh, Mahnaz
Mirahmadi2, Mahdi
Mirazi1, Naser, 1- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی.
Mirhoseini Ardakani1, Soheila Sadat, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشکده علوم پایه- گروه میکروبیولوژی- کارشناسی ارشد.
Miri, Fereshte, 1- دانشکده علوم پزشکی شاهرود – گروه مامایی
Mirkarimi, Sadaf
Mirmohammadkhani, Majid, دانشگاه علوم پزشکی سمنان- گروه پزشکی اجتماعی- استادیار
Mirmohammadkhani, Majid
Mirrezaie1, Seyed Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی در سلامت- استاديار
Mirrezaie2*, Seyed Mohammad ORCID: 0000-0001-5352-4244, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار.
Mirrezaie4, Naeemeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین(ع).
Mirshekari, Reza, بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود - متخصص پوست
Mirzaee, Maliheh
Mirzaee3, Malihe, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بیمارستان آموزشی امام حسین (ع)- کارشناس پرستاری- سرپرستار.
Mirzaei, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- گروه عفونی- متخصص بیماری¬های عفونی
Mirzaei2, Mehdi, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی.
Mirzaei2, Motahareh, 2- دانشگاه گلستان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست‌شناسی- کارشناس ارشد.
Mirzaei3, Hamed, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پزشکی- گروه بیوتکنولوژی پزشکی- كارشناس ارشد.
Mirzaei4, Mehdi, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه.
Mirzai4, Mehdi, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پايه- استادیار
Mirzaii Najmabadi, Khadije, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه بهداشت باروري- استاديار.
Mirzaii1, Mehdi, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پايه- استادیار.
Mirzaii2, Mehdi, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- استادیار
Mirzapour, Aboulghasem
Mirzay, Elham, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانش¬آموخته پزشكي
Mobini, Bahram, دانشگاه علوم پزشکی ایران- متخصص ارتوپدی- استادیار.
Modarres2, Maryam, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه مامایی- دکترای آموزش پزشکی.
Moeini1, Masoud, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- و احد همدان- دانشكده تربيت بدني- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Moghaddam Matin, Maryam
Moghaddam Matin1, Maryam
Moghimi -Dehkordi, Bijhan, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد –پژوهشگر
Moghimi Dehkordi, Bejhan, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كارشناس ارشد اپيدميولوژي.
Moghimi-Dehkordi, Bijan
Moghimi-Dehkordi, Bijan, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Mohammad Zade Salamat 2, Khalid, گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران
Mohammadhasan, Zoheir
Mohammadi, Gholamreza, دانشگاه علوم پزشكي سمنان- دانشکده پزشکی- استاديار
Mohammadi, Soheyla, دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده بهداشت- دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت
Mohammadi, Younes, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي- دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی
Mohammadi, Zohre
Mohammadi Farrokhran, Elham, - دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستی
Mohammadi Zeidi, Banafsheh
Mohammadi Zeidi, Isa
Mohammadi-Azni, Sadegh, دانشگاه علوم پزشكي سمنان- مركز بهداشت شهرستان دامغان- کارشناس ارشد حشره¬شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Mohammadi-Farrokhran, Elham, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستی -کارشناس ارشد آمار زيستی
Mohammadi2, Shahriar, 2- دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی- دانشکده مهندسی صنایع- گروه فناوری اطلاعات- استادیار.
Mohammadian1, Malihe, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- پردیس علوم و تحقیقات شاهرود- گروه روان‌شناسی بالینی- کارشناس ارشد
Mohammadirad, Amir
Mohammadiyoun, Morteza
Mohammadkhani, Shahram
Mohammadpoor4, Kobra, 4- دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی- کارشناس ارشد روانشناسی.
Mohammadpourasl, Asgar, دانشگاه علوم پزشکی قزوين- دانشكده بهداشت- استاديار اپیدمیولوژی
Mohammadpourasl, Asghar, دانشگاه علوم پزشكي تبريز- مربي اپيدميولوژي.
Mohammadzade4, Khalid, 4- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی دکتری.
Mohammadzadeh1, Yousef, 1- دانشگاه ارومیه- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد- استادیار.
Mohammedi, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Moharrami, Bahareh, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- پژوهشگر.
Mohebali, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- استاد
Mohebi, Ramin
Mohebi, S
Mohebi, Siamak, دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی
Mohseni meybodi3, Anahita, 3ـ پژوهشگاه رویان- پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی- مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل- گروه ژنتیک.
Mohsenifar, Afshin
MohseniZadeh1, Naemeh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Mohsenpoor, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- کارشناس پرستاری.
Mohtarami, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- مربی
Mokari, Sima, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت‌بدنی- مربی.
Mokhayari, Yaser, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Mokhayeri, Yaser, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستی -دانشجوي کارشناسي ارشد اپیدمیولوژی
Mokhtarani3, Nader, 3- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده محیط زیست- گروه محیط زیست- دکتری.
Molaei, Mahmood, دانشگاه علوم پزشكی مشهد- بیمارستان قائم- رزیدنت ارولوژی.
Molai, Amir
Mollaei, Einolah, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز تحقیقات پرستاری- استادیار
Molzemi, Sahar, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه.
Molzemi, Sahar, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه
Momeni, Hamid
Momeni Moghaddam, Majid
Momeni1, Sedigheh, 1- دانشگاه اراک- دانشکده علوم- گروه زیست‌شناسی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Momeni3, Hamid Reza, 3- دانشگاه اراک- دانشکده علوم- گروه زیست‌شناسی- دانشيار
Momenzadeh3, Rasoul, 3- دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشجو
Montazeri, Akram Sadat
Montazeri, AkramSadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیأت علمی.
Montazeri, Ali, - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی- گروه پژوهش سلامت روان- مرکز تحقیقات سنجش سلامت- استاد پژوهش
Moosavi, Maryam 0000-0001-6943-477X, Shiraz University of Medical Sciences
Moosavi2, Seyed GholamAbbas, 2- دانشگاه علوم پزشكي كاشان- دانشكده بهداشت- گروه آمار و بهداشت عمومي- مربي.
Moradi, Fatah, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- مربی
Moradi, Fatah, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز- گروه تربیت‌بدنی- استادیار
Moradi, Fatah (ایران)
Moradi, Fereshte, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- دانشكده پرستاري و مامایی- دانشجوي فوق لیسانس مامايی
Moradi1, Mohammad
Moradi2, Mohammad reza, 2- دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص- دانشجوی دکترا.
Moradi3*, Fatemeh, 3- دانشگاه علوم پزشکي زنجان- دانشکده پرستاري و مامايي- عضو هيأت علمي- کارشناس ارشد.
Moradidehbaghi 1, Kambiz 0000-0002-2013-9371, 1- دانش آموخته مقطع دکتری، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Moradikia4, Hamed, 4- دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي- گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنایي- کارشناسي ارشد.
Moradmand Badie, Banafsheh, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- پژوهشگر
Moradpoor6, Zahra, 6- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- مربی
Moravveji, Alireza
Mortazavi1, Hamed, 1- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار
Moslemi, Leyla
Motamedi, Mahnaz, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پرستاری و مامایی - گروه مامایی
Motamedi 2, Pezhman, 2- دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Motamedi1, Pezhman
Motamedi2, Pezhman, 2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Motamedi2, Pezhman, 2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- استادیار
Motesaddi Zarandi, Saeid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت- دانشیار
Motevali Bashi, Majid, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه زيست‌شناسي- بخش ژنتيك
Mottaghi, Zahra, - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه بهداشت باروري- دانشجوي دكتري
Moulaei, Mahmoud, دانشگاه علوم پزشكي مشهد- رزيدنت اورلوژي
Moulaei, Mahmoud, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دستیار ارولوژی
Mousavi, Maryam
Mousavi, Mehdi
Mousavi, Mirtaher, دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- گروه رفاه اجتماعي- استاديار.
Mousavi, Saied Zia Odin
Mousavi, Seyed Abbas, متخصص روانپزشکي- دانشکده علوم پزشکي شاهرود
Mousavi, Seyed Abbas, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- استادیار گروه روانپزشکی
Mousavi, Seyed-Abbas, دانشگاه علوم پزشکي گلستان- مركز تحقيقات روان‌پزشكي- استاديار.
Mousavi, Seyed-Abbas, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار روانپزشكي
Mousavi Jahromi, Leyla, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- کارشناس بهداشت عمومی
Mousavi Jarrahi, Alireza, - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- گروه پزشكي اجتماعي- دانشیار.
Mousavi2,4*, Seyed Abass, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- دانشیار.
Mousvi, Seid abbas
Movahhed-Khalilabadi, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانش¬آموخته پرستاری

N

Naami2, Abdozahra, 2- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی- دانشیار
Nabavi5, Mohammad, 5- دانشگاه علوم پزشکی ايران- بيمارستان رسول اكرم- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- دانشيار.
Nabi Bidhendi1, Gholamreza, 1- دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی آب و فاضلاب- استاد.
Nabioni 3, Mohammad, 3- استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Nabiuni3, Mohammad, 3- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زیستی- گروه سلولی و مولکولی- دانشیار.
Nabizadeh Nodehi1, Ramin, 1- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي بهداشت محيط.
Nader, Fouroz
Naderi-Meshkin1, Hojjat, 1- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی سلولي و ملكولي- عضو هیئت علمی.
Naderi4, Ali, 4- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك- کارشناسی ارشد مديريت دولتي.
Nadim, Abol Hassan, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد اپیدمیولوژی
Naghdi Saghi1, Mohammad -, 1- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی- کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
Naghibi1, Hadi, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Naghii1, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی- استاد.
Naghsh Tabrizi 3, Behshad, فوق تخصص قلب و عروق- دانشگاه علوم پزشکی همدان.
Najafi, Najme, دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Najafi- Kalyani, Majid, دانشگاه علوم پزشكي فسا- گروه پرستاري- مربي
Najafipour3, Hamid, 3- دانشگاه علوم پزشكي کرمان- دانشکده پزشکی افضلی‌پور- مرکز تحقیقات فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی- استاد.
Najafzadeh Varzi3, Hossein, 3- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- بخش فارماکولوژی و سم‌شناسی- استاد.
Namakin, Kokab, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- گروه کودکان- استادیار
Namakin, Kokab
Narimani, Mohammad, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- روانشناس
Narimani, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت و تغذیه- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
Naseri, Simin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط- عضو هيئت علمی
Naseri-Fadafan, Leila, - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی مامایی
Naserian, Javad, دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمار دانشگاه أزاد زنجان
Naserian, Javad, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- دانشکده علوم پایه و پزشکی
Nasiri2, Mojtaba, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کمیته تحقیقات دانشجویی.
Nasirifar3, Reza, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناسي ارشد.
Nasiripour, Amir Ashkan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Nasiripour, Amir Ashkan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دانشیار.
Nasirzade5, Abdolmahdi, 5- دانشگاه پیام نور- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه مدیریت ورزشی- استادیار.
Navidhamidi3, Mojdeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه- استادیار.
Navipour1, Elham, 1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد.
Nayeri, Majid, مرکز مطالعات و تحقیقات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج- پژوهشگر.
NazarAli, Parvane, دانشگاه الزهرا- دانشكده تربیت‌بدنی - استاديار
Nazari, Ali Mohamad
Nazari, Ali Mohamad, دانشگاه تربیت معلم- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- گروه مشاوره- استادیار.
Nazari, AliMohamad
Nazari, Alimohammad
Nazari, Mahin, دانشگاه علوم پزشكی شيراز- مركز تحقيقات علوم بهداشتي- استادیار.
Nazari, Mansour, دانشگاه علوم پزشكي همدان- عضو هيأت علمي.
Nazari, Rogheyeh, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
Nazari2, Afshin, 2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی- استادیار فیزیولوژی.
Nazarpour, Sima
Nazem1, Farzad, 1- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش.
Nazem1, Farzad, 1- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاد.
Nazemalhosseini Majored2*, Ehsan 0000-0001-8914-004X, 2- مرکز تحقیقات بیماري‌هاي گوارش و کبد- پژوهشکده بیماري‌هاي گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران- ایران.
Nazemi, Masoume
Nazemi, Saeid, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- گروه بهداشت محيط
Nazemi, Saeid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مهندسی بهداشت محیط- مدیر گرو
Nazemi, Saeid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط (ایران)
Nazemi3, Saeid, 3- دانشگاه تهران- پرديس بين‌المللي ارس- گروه محيط زيست– دانشجوي دكتري.
Nazemi3, Saeid, 3- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشجوی دوره MPH. (ایران)
Nazeri1, Najme, 1- جهاد دانشگاهی- مرکز تحقیقات سرطان پستان- پژوهشكده معتمد- گروه پژوهشی انفورماتیک پزشكي.
Nazifi, Saeid, استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز
Nazmara, Shahrokh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط- کارشناس ارشد
Nemati malek, Fateme, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- پزشک عمومی
Niazi, Seyed Mohammad
Nik Kheslat8, Nasim, 8- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس بهداشت خانواده.
Nikbakht Nasrabadi, Ali Reza
Nikbakht2, Farnaz
Nikbakht2, Masoud, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، دانشیار فیزیولوژی ورزشی.
Nikkheslat4, Nasim, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس بهداشت خانواده- پژوهشگر
Nikpor, Maryam
Nikroo, Hossein, دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزش- فوق‌لیسانس تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
Nilforoushzadeh, Mohammad-Ali, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مركز آموزش و پژوهش بيماري¬هاي پوست و جذام- دانشيار پوست.
Nohi3, Shahnaz, 3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود- گروه روان‌شناسی بالینی- استادیار.
Nokandeh, Zeinab, دانشگاه علوم پزشكي سمنان- مركز بهداشت شهرستان دامغان- کارشناس میکروبیولوژی
Noohi1, Shahnaz, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی
Noorian, Javad
Noorian, Majid, بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود -متخصص پاتولوژي باليني
Norazizan, Sharifeh
Norbala, Mohammad-Taghi, دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده پزشکي- دانشيار گروه پوست
Norouze, Mehdi
Norouzi, Pirasteh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ كارشناس آزمايشگاه
Norouzi, Pirasteh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشجوی کارشناس ارشد تکوین و سلول.
Norouzi3, Pirasteh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد بیولوژی.
Norouzi3, Pirasteh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- آزمايشگاه- كارشناس ارشد. (ایران)
Norozi, Fateme, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری- مامایی- مربي
Norozi3, Pirasteh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- كارشناس آزمايشگاه.
Norozi6, Pirasteh, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس
Nourian, Javad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه- عضو هیئت
Nourian, Javad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
Nourozi, Daryoush, دانشگاه علامه طباطبایی- استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
Nourozi, Nasim, دانش¬آموخته رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
Nourozi, Pirasteh
Nourozpour, Fatemeh

O

Omidali3, Fatemeh, 3- دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- مربی.
Omidi-Khaniabadi1, Yusef, 1- دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز- شبکه بهداشت کارون- کارشناس ارشد.
Orazizadeh3, Mahmoud, 3- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Oshaghi, Mohammad-Ali, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- دانشیار.
Oudi, Mona
Owjfard, Maryam

P

Padervand, Salman
Paknazar, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زيستی- کارشناس ارشد آمار زیستی.
Pakpour Hajiagha, Amir
Panah, Hossein
Paravar2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- مرکز فوریت‌های پزشکی (115)- کارشناس ارشد پرستاری.
Parivar2, Kazem, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم پایه- دکترای علوم جانوری، سلولی، تکوینی- گروه زیست‌شناسی جانوری- استاد.
Parnow, Abdolhossein, دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده تربیت‌بدنی- دكتري فيزيولوژي ورزشي
Parnow1, Abdolhossein, 1- دانشگاه رازی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Parsa, Mazeyar, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
Parsanejad, Mohamad Ebrahim, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده پزشکی- استاد.
Parsayekta3, Zohre, 3- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پرستاري و مامایی- گروه پرستاري داخلي جراحي- استاد.
Paryad3, Ezzat, 3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی- گروه پرستاری- هیئت علمی.
Pashabadi, Ali, مرکز مطالعات و تحقیقات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج- پژوهشگر.
Pashapur2, Reza, 2- کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.
Patwardhan, Boshan, هند دانشگاه پونا- دپارتمان علوم بهداشتی
Payvar- Mehr, Ladan, دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات ایدز ایران- کارشناس ارشد پرستاری
Pedram Razi, Shadan
Peeri, Maghsoud, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار
Peeri 1, Maghsoud, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Pejhan, Akabar, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- گروه فیزیولوژی
Pejhan, Akbar, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- گروه فیزیولوژی
Pezeshkian1, Zara, 1- گروه ژنتیک- واحد علوم پزشکی تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
Pirnia1, Afshin, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم پایه- دکترای علوم جانوری،سلولی، تکوینی.
Pirooz 1, Mehdi, هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بم
Pirzade, Asiye, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- کارشناس ارشد آموزش بهداشت
Pirzadeh, Aseye
Poorheidary, Mahbobe, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه مامايي- عضو هيأت علمي
Poorheydari, Mahbobeh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه مامایی
Poorhidary, Mahbobeh
Pourfaraj Omran, Majid, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر- گروه روانشناسی بالینی- عضو هيئت علمی
Pourheydari, Mahbobe, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه مامايي
Pourheydari, Mahboobe, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیأت علمی
Pourhoseingholi, Asma, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Pourhoseingholi, Mohamad Amin, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Pourhoseingholi, Mohammadamin, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشجوي PhD آمار زيستي.
Pourhosseingholi, Mohammad amin, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- دکترای آمار زیستی.
Pourrahimi3, Akbar
Pourranjbar2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز فیزیولوژی علوم و اعصاب- گروه تربیت بدنی- استاديار.
Poursafa, Parinaz, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشجوي كارشناسي ارشد.
Poursharifi3, Hamid, 3- دانشگاه تبریز- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- دانشیار.
Pozesh, Sina

Q

Qorbani, Mostafa
Qorbani, Mostafa, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- عضو هيأت علمي- گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي

R

Rabiei 1, Vahid 0000-0003-2831-5218, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Rabiey, Mohammadreza, دانشگاه صنعتي شاهرود- گروه رياضي- عضو هيأت علمي.
Raei, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه- عضو هیأت علمی
Raei, Mehdi
Raei, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی قم- مرکز توسعه تحقیقات بالینی- کارشناس ارشد آمار زیستی
Raei, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکي قم- دانشكده پزشكي- كارشناس ارشد آمار زيستي.
Raei Bandpe, Tahere
Raeisi, Pouran, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- دانشیار روانشناسی تربیتی
Raeisi5, Mojtaba, 5- دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز تحقیقات سلامت غلات- استادیار
Rafati, Leda, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Rafie-Zadeh, Sina, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کارشناس اداره سوانح و حوادث.
Rafiee Alavi5, Ezatollah, 5- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه پاتولوژی- استادیار
Rafiee4, Noora, 4- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشجوی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.
Rafiei Nazari2, Roshanak, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک- استاديار.
Rafii2, Forough, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه داخلی جراحی - استاد
Rahimi, Abbas, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استادیار آمار حياتي
Rahimi, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری- عضو هیئت علمی
Rahimi, Parivash, دانشكده علوم دانشگاه اصفهان- گروه زيست‌شناسي- كارشناس ارشد فيزيولوژي جانوري.
Rahimi, Rahman
Rahimi, Zienab, دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشجوی کارشناسی ارشد.
Rahimi Foroushani4, Abbas, 4- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده بهداشت- گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشيار.
Rahimi Foroushani4, Abbas, 4- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانشیار
Rahimi1, Arezou, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی.
Rahimian Boogar, Isaac, دانشگاه سمنان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی بالینی.
Rahimikian1, Fatemeh, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی- عضو هیئت علمی.
Rahmani-Nia, Farhad, - دانشگاه گیلان- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشیار.
Rahmati4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- كارشناس ارشد.
Rahmati4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه بیوتکنولوژی پزشکی– استادیار. (ایران)
Raisi, Mostafa
Rajabi, Somaye, دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
Rajabi 3, Hamid, 3- استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Rajabi1, Hamid
Rajabi2, Ali, 2- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دكترا.
Rajabi3, Hamid, 3- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Rajabi4, Hamid, 4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- دانشیار.
Raji2, Ahmad Reza, 2- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- دانشیار.
Rajlani, Hamid, پزشک مرکز مديريت پيوند و بيماري‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
Ramazani, Jamileh
Ramedan, Reza, سازمان تربيت بدني اصفهان- كارشناس
Ramezani, Jamileh, دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد– گروه پرستاری
Ramezankhani, Ali
Ramezanpoor3, Mohammad Reza, 3- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد- دانشکده تربيت بدني- گروه فيزيولوژي ورزشي- استاديار.
Rangraz Jeddy, Fatemeh
Ranjbar, Akram, دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده بهداشت- استاديار فارماكولوژي سم شناسی
Ranjbar Noshari, Farzaneh
Ranjbar1, Kamal, 1- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش.
Ranjbar3, Kamal, 3- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دكتراي فيزيولوژي.
Ranjbar3, Kamal, 3- دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس- گروه تربیت بدنی- استادیار. (ایران)
Ranjbar3, Rouhollah, 3- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، استادیار فیزیولوژی ورزشی.
Rashidi1, Abas, 1- دانشگاه علمي كاربردي دامغان- آزمايشگاه- كارشناس ارشد.
Rashidi1, Mohammad
Rashidi1, Mohammad, 1- دانشگاه تهران- پردیس البرز- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش.
Rashidi3, Mohammad, 3- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان- دانشكده تربيت بدني- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Rashidi3, Mohammad, 3- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان- دانشكده علوم انساني- گروه فيزيولوژي ورزش- استادیار.
Rashidi4, Rajab, 4- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت حرفه‌ای- استادیار.
Rashidian, Hamide, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Rashidlamir4, Amir, 4- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Rashidy-Pour3, Ali, 3- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشكي- مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی- استاد.
Rasoulinejad, Mehrnaz, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد بیماری¬های عفونی
Rasoulinejad, Mehrnaz, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد.
Rassi, Yavar, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه حشره‌شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين- استاد
Rassi, Yavar, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره¬شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- استاد
Rastegari Mehr6, Babak, 6- دانشكده علوم پزشکی آبادان- گروه پرستاري- مربی.
Rastgoo5, Nafise, 5- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوی پزشکی.
Rastkari, Noushin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده تحقيقات محيط زيست- عضو هيئت علمی
Rauof, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Ravasi, Aliasghar
Ravasi 2, Ali Asghar, استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Ravasi2, Ali Asghar, 2- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- استاد تمام.
Ravasi4, Ali Asghar, 4- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- استاد.
Razavian-Zadeh, Nasrin, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
Razavianzadeh, Nasrin, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- متخصص داخلی
Razmi3, Nematollah, 3- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شیراز- دانشکده زیست شناسی- گروه بیوشیمی.
Reza Ali7, Maryam, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- مركز تحقیقات بالینی- کارشناس پرستاری.
Rezaee, Maryam
Rezaee, Nazi
Rezaee3, Maryam
Rezaei, Fatemeh, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسی- دانشجوي دكتراي روانشناسي
Rezaei, Maryam
Rezaei Ronaghi1, Javad, 1- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- مرکز فوریت‌های پزشکی (115)- کارشناس پرستاری.
Rezaei1, Tahereh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی.
Rezaei2, Arezu
Rezaei3, Mahboubeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری داخلی جراحی- استادیار.
Rezaei3, Mahboubeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار.
Rezaei3, Nima, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشيار.
Rezaei5, Masoud, 5- دانشگاه علوم پزشكي ارتش- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي-کارشناس ارشد پرستاری
Rezaei5, Sajjad, 5- دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی- استادیار.
Rezaei9, Razeye, 9- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی.
Rezvani, Mohammadebrahim, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-گروه فیزیولوژی.
Rezvani1, Mohammad Hossein, 1- دانشگاه صنعتي شاهرود- دانشکده تربیت بدنی
Roham, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- گروه عفونی- متخصص بیماری¬های عفونی
Rohani, Hosein
Rohani Nojede Sadat 4, Zahra, تکنیسن بیهوشی, دانشگاه علوم پزشکی البرز ,کرج, ایران
Rohani1, Aliasghar, 1- پژوهشگاه صنعت نفت- شركت ملي نفت ايران.
Roodbari, Ali Akbar, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت محیط- عضو هیئت علمی.
Rostami, Fateme, پرستاري كودكان دانشگاه آزاد واحد بناب- همكار تحقيقاتي مركز كشوري برنامه مديريت سلامت (NPMC).
Rostami Moez2, Masomeh
Rostampour, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی
Roudbari1, Aliakbar, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استاديار.
Roudbari2, Ali Akbar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- استادیار
Roudbari2, Aliakbar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استاديار.
Roudbari3, Aliakbar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار.

S

Saadat2, Soheil, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا- دانشیار.
Saadatjoo, AliReza
Saatsaz, Sosan, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه مامايي-کارشناس ارشد مامایی.
Sabah, Samira, معاونت غذا و دارو تهران- کارشناس ارشد.
Sabbagh4, Yegane, 4- آموزش و پرورش شاهرود- کارشناس مشاوره.
Sabbaghian2, Marjan, 2ـ پژوهشگاه رویان- پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی- مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل- گروه آندرولوژی.
Sabouri, Alireza
Sabouri, Alireza, اداره پزشکی قانونی اصفهان- آزمایشگاه DNA- دکتراي علوم آزمايشگاهي
Sadaghiyanifar, Ali, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- پزشک عمومی
Sadeghi, Elham, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناس تجهيزات پزشكي
Sadeghi, Mahdi
Sadeghi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
Sadeghi, Morteza, ، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- بخش ژنتيک
Sadeghi, Morteza, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه زيست‌شناسي- بخش ژنتيك (ایران)
Sadeghi, Morteza, دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست‌شناسی، بخش ژنتیک، دانشجوي دکتراي ژنتيک مولکولي
Sadeghi, Morteza (ایران)
Sadeghi Far4, Majid, 4- دانشگاه بوعلي سينا همدان- دانشکده علوم- گروه آمار- استاديار.
Sadeghi1, Mehdi, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناسي ارشد پرستاري- مربي.
Sadeghi3, Roya, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- استادیار
Sadeghi4, Mareya, 4- پژوهشگاه رويان- پژوهشكده زيست‌شناسي و علوم پزشكي توليد مثل جهاد دانشگاهي- مركزتحقيقات پزشكي توليدمثل- گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان.
Sadeghian, Ali, پزشک عمومی میدان نفتی جنوب.
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیئت علمی
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه بهداشت
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هيئت علمی
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- عضو هیأت علمی
Sadeghian1, Farideh, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا- دانشجوی دكترا.
Sadighara, Parisa, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دپارتمان بهداشت محیط- بخش مواد غذایی
Sadighara, Parisa, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دکتری تخصصی سم¬شناسی
Saee, Mahbube, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Saeedi, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- عضو هيأت علمي
Safaee, Azadeh
Safaee, Azadeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Safaei, Azadeh, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كارشناس ارشد اپيدميولوژي.
Safaei, Azadeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد –پژوهشگر
Safarpour, Mahboubeh
Safarpour, Mahjoubeh
Saffari1, Shaghayegh, 1- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست عمومی- کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری.
Saghafipour, Abedin, دانشگاه علوم پزشكي قم- معاونت بهداشتی- كارشناسي ارشد حشره‌شناسي پزشكي
Sajadi Hezaveh4, Mahboubeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار
Sajadi2, Sanazsadat, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دپارتمان اورژانس- پزشك عمومي.
Sajjadi, Homeira, دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران- مرکز تحقيقات تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت- متخصص پزشکي اجتماعي
Saki2, Hosein, 2- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناس ارشد.
Salasi, Mahmoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشجوی دکتری آمار
Salavati, Mahyar, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه فیزیوتراپی- دانشیار.
Salehi, Ashraf
Salehi, Shahyad, دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دكتراي آموزش پرستاري
Salehi1, Shahriar, 1- دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشجوی دکترای آموزش پرستاری- مربی
Salehian, Omid
Salehpoor1, Ghasem, 1- دانشگاه شیراز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی.
Salimi, Yahya, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي-دانشجوي دکتري اپيدميولوژي
Salimi2, Asghar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- بیمارستان امام حسین- کارشناس ارشد.
Salmani3, Ali
Samavati Sharif2, Mohammad Ali, 2- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشيار
Samiee Rad1, Fatemeh, 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مرکز تحقيقات بیماری‌های متابولیک- استادیار.
Sanchooli1, Atefeh, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پرستاري و مامايي- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي كارشناسي ارشد.
Sanjar Moussavi5, Nasser, 5- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد مشهد- دانشكده پزشکی- گروه جراحي پلاستيك- عضو هیئت علمی.
Sarbazi5, Ali, 5- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوی پزشکی.
Saremi3, Sadegh, 3- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي
Sarkaki, Alireza
Sarlak2, Bita, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- کارشناس ارشد
Sarookhani3, Mohammad, 3- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پیراپزشکی- مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي– استاد.
Sattari4, Rashid, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات دانشجويي
Sattarpour Iranaghi1*, Fariba ORCID:0000-0002-7525-1213, 1- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی- تبریز- ایران.
Savari, Karim, دانشگاه پيام‌نور اهواز- عضو هيئت علمی.
Sayyed Fatemy, Naeme, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- دانشيار
Sedaghat1*, Mahsa, 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان- گروه فیزیولوژی ورزش.
Sedeghara, Parisa, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دانشجوی دکتری تخصصی سم‌شناسی.
seid Taheroddini, Arezo, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
Seifi, Behjat
Seifi, Behjat
Senobari, Mohammad
Sepahvand2, Hamidreza, 2- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- کارشناسی ارشد.
Sepandi, Mojtaba, - دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه اپیدمیولوژی دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
Sepidar Kish, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Seraji, Abolfazl
Sereshti, Manijheh, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه مامایی
Setareh Forouzan, Ameneh, دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران- مرکز تحقيقات تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت- گروه مديريت رفاه اجتماعي
Setorki, Mahbubeh, دانشگاه آزاد اسلامی ايذه- گروه زیست شناسی.
Seyd Ali Naghei, Seyed Ahmad
seyd-Aghamiri, Zahra-Beigom, دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاونت سلامت- تحقیقات کاربردی.
Seyed-Ali-Naghi, Seyed Ahmad, بیمارستان امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشك عمومي
SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- پژوهشگر
SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشک عمومی (ایران)
SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پزشک پژوهشگر مرکز تحقيقات ايدز ايران
Seyedfatemi1, Naima, 1- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه روان پرستاری - استاد.
Shabani, Majid
Shabani2, Ramin, 2- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Shad1, Roghayeh, 1- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناس ارشد.
Shadmehr2, Azadeh, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده توانبخشی- گروه فیزیوتراپی- دانشیار.
Shafiei Nikabadi2, Mohsen, 2- گروه مدیریت صنعتی-دانشکده مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران.
Shafii, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بيمارستان امام حسين (ع)- متخصص بیماری‌های داخلی
Shafizadeh3, Ali, 3- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار.
Shahabadi, Sara
Shahabi1, Mojtaba, 1- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات- گروه هوش مصنوعی- دانشجوی ارشد.
Shahbazi, Sara, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده پرستاری بروجن- کارشناس ارشد پرستاری
Shahmoradi 4, Zabihollah, گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Shahmoradi3, Maryam, 3- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشجوي پزشكي عمومي.
Shahnaz Nouhi1, Shahnaz Nouhi
Shahnazarian, Jasman, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی– گروه پرستاری
Shahnazi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت.
Shahpourian, Farangis, دانشگاه علوم پزشکي ايران- عضو مرکز تحقيقات مراقبت¬هاي پرستاري
Shahrokhi2, Khatereh, 2- دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشجوی کارشناسی ارشد
Shahryari2, Mina
Shahsavari1, Shadab, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين پيشوا- گروه مهندسي شيمي- استاديار.
Shahsiah, M
Shahsiah, Marzeye, دانشگاه علوم پزشکی قم- کارشناس ارشد مشاوره خانواده
Shaker, Sedighe, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- كارشناس پرستاري.
Shamaiian-Razavi, Nazanin, دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه- گروه مامايي- عضو هيأت علمي.
Shamsaei1, Nabi, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي.
Shamsaei5, Nabi, 5- دانشگاه ایلام- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار
Shamsipour, , Mansour, پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری
Shamsizadeh7, Morteza, 7- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي- مربي
Shanazari1, Zohreh, 1- دانشگاه شهرکرد- دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی.
Sharafi, Hossein
Sharafkhani, Rahim, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی.
Shariati, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي تهران- مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
Shariati, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي تهران- مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي- استاديار پزشكي اجتماعي
Shariati, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
Shariati, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Shariatzadeh, Monireh
Sharif, Farkhondeh, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه پرستاری- استاد
Sharifi, Nasrin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
Sharifiarab3, Gholamali, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی
Sharifidaramadi2, Parviz, 2- دانشگاه علامه طباطبايي- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي- گروه روانشناسي- استاديار
Sharifnia, Seyed Hamid, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
Sharifzade, Gholamreza, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- گروه پزشکی اجتماعی- عضو هيئت علمی
Sharifzadeh, Gholamreza
Shayannia1, Asghar, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار.
Shayesteh5, Ali Akbar, 5- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه داخلي- استاديار.
Sheikh Fathollahi3, Mahmood, 3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Sheikhi1, Mohammad Reza
Sheikhzadeh2, Alireza, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- معاونت بهداشتي- گروه بهداشت محيط.
Shekari2, Taghi, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت پژوهشي- كتابخانه مركزي
Shiravi, Abdolhossein, - دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- استادیار
Shiravi, Abdolhossein, دانشگاه آزاد واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- استادیار
Shiravi 2, AbdolHossein ORCID: 0000-0001-8028-7272, دانشکده علوم پایه- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران
Shirazian, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
Shirmohamadi2, Nasim, 2- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی- گروه پرستاری- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.
Shobeiri, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشكي همدان- مركز تحقيقات مراقبت¬هاي مادر و كودك (پرستاري و مامايي)- استادیار
Shoja4, Naghi, 4- گروه ریاضی- واحد رودهن- دانشگاه آزاد اسلامی- رودهن- ایران.
Shojaa, Mahdieh
Shojaedin4, Sadredin, 4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی- دانشیار.
Shojaeimotlagh, Vahid, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Shoushtarian3, Mohammad Masoud
Siadat 4, Amir Hossein, گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Siadat3, Sayed Davar, 3- انستیتو پاستور ایران- گروه میکروبیولوژی- دانشیار.
Simbar, Masumeh
Sisakhtnezhad, Sajjad
Sofi Abadi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Sofiabadi2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي- دانشیار.
Sohrabi, Mohamad Bagher, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- پزشک عمومی
Sohrabi, Mohammad Bagher, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Sohrabi, Mohammad Bagher
Sohrabi, Mohammad Bagher (ایران)
Sohrabi, Mohammad Bagher, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- پزشك عمومي
Sohrabi, Mohammadbagher, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
Sohrabi2, Mohammad Bagher, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- مركز تحقيقات باليني- پزشک عمومی.
Sohrabi3, Mohammad Bagher, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- پزشك عمومي- پژوهشگر
Sohrevardi, Seyed Mojtaba, دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد- دانشكده داروسازي- استادیار
Solaimanzadeh, Meysam
Soleimani, Hamide
Soleimani, Masoud
Soleimani2, Mohsen, 2- دانشگاه علوم پزشكي سمنان- مركز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري- دکتری تخصصی.
Soleimanian, Kamran
Soltani, Frazaneh, دانشگاه علوم پزشكي همدان- مركز تحقيقات مراقبت¬هاي مادر و كودك (پرستاري و مامايي)- مربی
Soltani3, Neda, 3- ACECR- پژوهشکده علوم پایه کاربردی- گروه میکروب‌شناسی نفت- کارشناسی ارشد.
Soori 2, Rahman, 2- دانشیار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، تهران، ايران.
Soori2, Rahman, 2- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشيار
Soozani, Azar, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیأت علمی
Soozani, Azar, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه پرستاری
Soozani, Azar, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Sorouri, Majid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Souri, Rahman
Sozani, Azar

T

Taavoni3, Simin, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی- گروه آموزش پزشکی- دانشجوی دکترا.
Tabar Molahasan2, Aghil, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشکده پیراپزشکی- گروه ایمنی‌شناسی- دکترای تخصصی.
Tabar Molahasan7, Aghil, 7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشکده پیراپزشکی- گروه ایمنی‌شناسی.
Tabarmolahasan2, Agheel
Tabatabaei1, Sanaz, دانشکده علوم پایه- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران
Tabatabai Chehr4, Mahbubeh, 4- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه مامايي- هيئت علمي
Tabibi, Jamaleddin, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- استاد
Tabibi, Seyed Jamaloddin, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- استاد مدیریت آموزش عالی
Tabrizi, Mostafa
Tadibi, Vahid
Tadrissi, Seyed Davoud, دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله (عج)- دانشکده پرستاری
Taghavi, Nezhat Sadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هيئت علمی.
Taghavi, Nozahatossadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری مامایی- عضو هیأت علمی
Taghavi, Nozhatosadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری، مامايي- عضو هيئت علمي
Taghavi, Seyed Abdolvahhab
Taghdir, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه تغذیه- دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه.
Taghi Ghorbanian2, Mohammad, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی و پژوهشكده علوم زيستي- گروه زيست‌شناسي- استادیار.
Taghipour-Darzi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه فیزیوتراپی- استادیار
Tahery, Noorallah
Tahmasebi2, Hamze Ali, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان- دانشكده فني مهندسي- گروه مهندسي شيمي- استادیار.
Tamadoni1, Mahdieh
Tammadon4, Mohammad Reza, 4- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی- استادیار.
Tangestaninejad, Shahram, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه شيمي
Tavafian, Sedigheh Sadat, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- دانشیار
Tavakkol, Zeinab, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه مامايي- کارشناس ارشد مامايی
Tebianian2, Majid, 2- مؤسسه سرم‌سازی رازی- بخش بیوتکنولوژی- استاديار.
Tebyanian3, Hassan, 3- گروه مدیریت صنعتی-دانشکده مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران.
Teimoori, Leila
Teimoori, Samaneh
Tohidi, Faride, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد انگل¬شناسی.
Tohidi, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی- مربی
Tohidi2, Farzaneh, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی.
Tohidnejad, Alireza, دانشگاه صنعتي شاهرود- دانشکده مهندسي صنايع و مديريت- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي- كارشناس
Toosi, Monireh, دانشگاه علوم پزشکی شیراز -گروه مامایی- مربي
Torabi5, Zahra, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای.

V

Vaezi, Gholam Hasan, دانشگاه آزاد سمنان- گروه علوم پایه- دانشیار.
Vaezi, Gholamhasan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- گروه زیست‌شناسی- دانشیار.
Vaezi, Gholamhasan
Vahedi, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- فوق تخصص گوارش
Vahedi, Mohsen, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- پژوهشگر
Vahedi-Kafshgari, Hamed, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام حسين (ع)- استاديار ارتوپدي
Vahedi1, Hamid, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- استادیار.
Vahedian-Azimi3, Amir, 3- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پرستاری- دكتراي تخصصي مراقبت‌های ویژه پرستاري- استادیار.
Vakeli, Samane, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.
Vakili, Mahmoud
Vakili Zarch, Najmeh, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسی- دانشجوي دكتراي روانشناسي
Vakilian, Katayon, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشجوی دکتری بهداشت باروری
Valipour Dehnou1*, Vahid ORCID: 0000-0001-7049-8164, 1- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- استادیار.
Varai3, Shokoh, 3- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي- استاديار.
Varvani Farahani6, Abbas, 6- دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- سوپروایزر آموزش به بیمار
Vasegh Rahimparvar, Seyede Fateme
Vasheghani Farahani3, Ebrahim, 3- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی شیمی- استاد.
Vatandoost1, Jafar, 1- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- استادیار.
Vatandoust1*, Maryam, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Vatandoust6, Fateme, 6- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیولوژی- دانشجو.
Vatani-Shoaa, Javad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت حرفه ای- عضو هیأت علمی
Vaziri1, Mohammad Sadegh, 1- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دامغان- دانشكده علوم پايه- گروه زيست‌شناسي- كارشناس ارشد
Vijheh, Mohsen, دانشگاه ناگویای ژاپن- مرکز تحقیقات طب کار.
Vosouqi, Viyan

Y

Yaghmaei, Faride
Yaghmaei, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه بهداشت- دانشیار
Yaghmaei2, Faride, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه بهداشت- دانشیار.
Yaghmaei3, Parichehr, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم پایه- دکترای فیزیولوژی جانوری- گروه زیست‌شناسی جانوری- دانشیار.
Yaghmaeian2, Kamyar, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشیار
Yaghmaie, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی– گروه پرستاری
Yaghobi, Samira, دانشگاه علوم پزشکی ايران- دستیار زنان
Yaghoobi Ershadi, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی- استاد
Yaghooti, Ali-Reza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- كارشناس مسوول آمار معاونت بهداشتي
Yaghoub, Farbood
Yaghoubi, SAmira, دانشگاه علوم پزشکی ايران- رزيدنت زنان
Yahyaei, Elahe
Yahyaei, Elaheh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- كارشناس مديريت.
Yahyaei5, Elahe, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- كارشناس مديريت- پژوهشگر.
Yahyaei6, Elahe, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- مركز تحقیقات بالینی- کارشناس مدیریت.
Yarahmadi, Hosein
Yarmohammadi, Ali Asghar, دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشيار اورلوژي
Yarmohammadi, Ali Asghar, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشيار ارولوژی
Yarmohammadi, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشكده پزشكي- پاتولوژیست.
Yarmohammadi, Maryam
Yarmohammadi, Mryam
Yarmohammadi5, Maryam, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- استادیار.
Yaslianifard 5, Somaye, استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز.هییت علمی در گروه میکروبشناسی دانشکده چزشکی
Yaslianifard7, Somaye, 7- دانشگاه علوم پزشکی البرز- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی. استاديار.
Yazdanbakhsh1, Ahmadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت.
Yazdanbakhsh1, Ahmadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشكده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشیار (ایران)
Yazdani, Shahram
Yazdanpanah7, Enayatoallah, 7- دانشگاه پیام نور- گروه بیولوژی- استادیار.
Yazdi, Seyede Monavar, دانشگاه الزهراء تهران- استاديار گروه روانشناسي.
Yekeh Fallah1, Leili
Yosefi5, Razie, 5- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- کارشناسی ارشد.
Younesian, Ali
Younesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
Younesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دانشیار گروه بهداشت محیط
Younesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Younesian2, Ali, 2- دانشگاه شاهرود- گروه تربیت بدنی- عضو هیأت علمی.
Yousefi, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس حقوق.
Yunesian, Masood, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده تحقيقات محيط زيست- عضو هيئت علمی
Yunesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه مهندسی بهداشت محیط
Yusefzadeh4,5, Abdolrahim, 4- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سردشت- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. 5- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ارومیه- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

Z

Zadehhashem, Elham
Zaeri, Sima
Zafari, Mandana
Zahedmanesh, Foroozan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- مربی.
Zahedmanesh1, Foruzan, 1- دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- گروه فيزيولوژي ورزش- دانشجوی دکتری.
Zahrakar, Kianoosh
Zahrakar, Kianoush, دانشگاه خوارزمی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه مشاوره- استادیار
Zali, Mohamad Reza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- استاد.
Zali, Mohamad Reza (ایران)
Zali, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- فوق تخصص گوارش و کبد.
Zali, Mohammadreza, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی- فوق تخصص بيماري¬هاي گوارش و كبد.
Zamani-Sani, Seyyed Hojjat, دانشگاه شهيد بهشتي- دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي- رفتار حرکتي
Zandieh, Saeed, بیمارستان امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشك عمومي
Zare, Davood, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه شيمي.
Zare, Leila, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت عمومی
Zare, Maryam, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Zare, Najaf, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه آمار- دانشیار
Zare, Narges, - دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان شهید رجایی تهران
Zare Mehrjerdi, Fatemeh
Zaree Mahmoudabady3, Ali, 3- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشكده پزشكي- گروه بیوشیمی- دانشیار
Zarei, Mehdi, دانشگاه تربیت معلم سبزوار- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش.
Zarei Mahmudabadi3, Ali, 3- دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله- مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی- گروه بیوشیمی- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی.
Zargar3, Yadollah, 3- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- دانشیار.
Zarifkar, Amir Hossein
Zayeri, Farid
Zayeri4, Farid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مركز تحقيقات پروتئوميكس- گروه آمار حیاتی- استادیار.
Zekavat, Hajar, دانشگاه علوم پزشکی ایران- متخصص رادیولوژی- استادیار
Zendehdel4, Abolfazl, 4- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه داخلی-دانشیار.
Zeraatpishe, Akbar
Ziaei, Atousa, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، دکترای دارو سازی
Ziaolhagh 2, Seyed Javad, گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
Zolfaghari, Pone, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی.
Zolfaghari, Pone, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- پزشک عمومی
Zolfaghari, Poone
Zolfaghari, Pooneh
Zolfaghari, Pouneh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- پزشك عمومي
Zolfaghari, Pouneh
Zolfaghari2, Pouneh, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- پزشك عمومي- پژوهشگر.
Zolfaghari3, Poone, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتي- پزشک عمومی.

آ

آزاد, امیرمسعود
آسایش, حمید
آقاجاني, مریم
آقاصی, محمدرضا

ا

ابوالحسنی, فرید
احمدنژاد, الهام
احمدی, علی
اربابی, محمد
اسدی, مهدی
اسدی¬لاری, محسن
اسماعيلي, اكرم
اسماعیلی, علیرضا
اشرفی, الهام
اشنویی, سیما
اصولی, مهدی
اعتماد, کورش
افروشته¬كوشك, لطف¬اله
افسر كازروني, پروين
الماسی¬حشیانی, امیر
اماميان, محمدحسن
امامیان, محمد حسن
امامیان, محمدحسن
اميري, محمد
امیرخانی, عارف
امیری, محمد
امینی, ابوالقاسم
انتظارمهدی, رسول
انصاري, حسين
اکبرپور, سمانه
اکبری, حسین
اکبری, مجتبی

ب

باباخاني, محمد
باقری, حسن
بانشي, رضا
بانشي, محمدرضا
باهنر, علیرضا
برقعي, افسانه
برهاني¬حقيقي, افشين
بلبل¬حقیقی, ناهید
بهادری, ایاد
بهرامپور, عباس
بيگي¬زاده, شيوا
بیرانوند, اصغر

ت

تبرایی, یاسر
ترانیان, زهره
تركماني, فضيله
تقي¬پور, علي
توازهی, حسین

ج

جدی, طیبه سادات¬
جعفري, ناهيد
جعفری, ناهید
جولايي, حسن

ح

حاتم¬آبادی, حمیدرضا
حجاری¬زاده, بهزاد
حدادی, مشیانه
حسن¬زاده, جعفر
حسن¬نژاد, راضيه
حسن¬پور, ادریس
حسيني, ريحانه
حسيني, معصومه
حسین¬زاده, علي حسین
حسینی, معصومه
حق¬دوست, علی¬اکبر
حقدوست, علي¬اکبر
حقدوست, علی اکبر
حقدوست, علی‌اکبر

خ

خبيري, آتوسا
خدمتی, اسماعیل
خسروي, احمد
خسروی, احمد
خسروی, احمد (ایران)
خسروی, اردشیر
خسروی, اردشیر (ایران)
خلیلی, داود

د

دلمرادی, فریده
دلوریان¬زاده, مهری
دهقان, عزيزاله

ذ

ذوالفقاری, پونه

ر

راغفر, حسن
رجایی¬فرد, عبدالرضا
رجبيان, هاجر
رحیمیان, راضیه
رستمی, رحیم
رستمی, فرشته
رشیدیان, حمیده
رضائيانفرد, الهام
رفيعي, حسن
رمضاني¬ديل, رضا
روحانی, صمد
روشن, سکینه

ز

زارع, نجف
زراعتی, حجت
زنده¬دل, کاظم

س

سالاری¬لک, شاکر
سالاری¬لک, شاکر
سبحانيان, سعيد
سجادی, لیلی
سخنوری, فاطمه
سعادت, سهيل
سعادت, علیرضا
سلمانی, فاطمه
سليم¬زاده, حميده
سهرابی, محمدباقر
سوري, حميد
سوری, حمید
سوری, حمید

ش

شاه¬سیاه, مرضیه
شاکری, محمدتقی
شتی, محسن
شریعتی, محمد
شریعتی, محمد (ایران)
شریفی, مهرداد
شعبانی, علی اکبر
شمسي¬پور, منصور
شمسی پور, منصور
شهسواري¬اصفهاني, سكينه
شکوهي, مصطفي

ص

صادقي, بهنام
صادقي, طاهره
صادقی, معصومه
صباحی- بیدگلی, محمد
صداقت, عباس
صفري, رويا
صفری, رویا
صنعتي, جواد
صيادي, مهراب
صيادي, مهراب

ض

ضيغمي, بهرام

ط

طاهرخانی, سکينه
طباطبایی, حمیدرضا
طهماسبی, صدیقه

ع

عاطفی, عزیز¬الله
عاطفی, عزیزاله
عالمی, علی
عباسیان, مریم
عربی, مينو
عزیزی, فریدون
عشرتي, بابك
عشرتی, بابک
عظيمي, مهين سادات
علي¬نيا, طاهره
علیزاده, مرجان
علیپور, عباس
عنصرودی, فرشاد
عینی, الهه
عیوقي, وحید

غ

غلامی, ژاله
غلامی¬طارمسری, مهشید

ف

فتوحی, اکبر
فتوحی, اکبر
فدایی نوبری, رضا
فرامرزي, حسين
فرهمند, مهین
فضلی, فرزانه
فلاح¬زاده, محمدحسین
فلاحی, سمیرا
فهیم, فروزان
فهیم¬فر, نوشین
فياض, مهسا
فیض¬زاده, علی
فیضی, آوات

ق

قائم, هاله
قائمی, ذبیح اله
قرباني, مصطفي
قربانی, مصطفی
قنبری, سحر

م

مجدزاده, رضا
مجدزاده, سیدرضا
مجدزاده, سیدرضا
محبی, سیامک
محجوب, حسین
محرابی, یدالله
محرابی, یداله
محزون, علی اکبر
محفوظ¬پور, سعاد
محققي, محمدعلي
محمدبیگی, ابوالفضل
محمدپوراصل, اصغر
محمدپوراصل, اصغر (ایران)
محمدی, صمد
مرادزاده, رحمت الله
مرادي, فريبا
مرتضوی, فتحیه
مرزبان, مريم
مرزبان, مريم
مرشدبهبهاني, بهار
مستانه, زهرا
مصطفوي, احسان
مصطفوی, احسان
مصلحی, محسن
مطلق, محمداسماعیل
مقدور, فاطمه
ملك¬افضلي, حسين
منصوري, آسيه
منصوری, آسیه
منصوریان, علی¬اکبر
موحدی, محمد
موحدی, محمد (ایران)
موسوي, سيد عباس
موسوی, سیدغلامعباس
موسوی, میرطاهر
موصلی, لطف¬اله
مولوی وردنجانی, حسین
مومنی, ام¬البنین
ميرزازاده, علي
ميرزازاده, علی
ميرمحمدعلی, ماندانا
میرزازاده, علی
میرمحمدخانی, مجید

ن

نامداری, هنگامه
نجات, سحرناز
نحوي¬جو, آذين
نصیریان, مریم
نصیریان, مریم
نوابی, فرشته سادات¬
نواده, سودابه
نواده خدادادی, سودابه
نوح¬جاه, صدیقه
نوروززاده, جعفر
نیشاپوری, معصومه

ه

هادی¬پور, مریم
هاشمی, حسن
هاشمی¬نسب, فاطمه
هلاكويي نائيني, كوروش
هلاکوئی نائینی, کوروش
هلاکویی نائینی, کورش

و

واثق, سیدحسین
واحدی, افسانه
واعظ¬مهدوی, محمدرضا
وثوقي, مهرداد
وفایی, رضا

ي

يادگارفر, قاسم
يادگاري, محمدعلي

پ

پریسای, ظفر

چ

چمن, رضا
چمن, رضا (ایران)
چیوایی, سمیه

ک

کاظم¬نژاد, انوشيروان
کاظم­نژاد, انوشيروان
کاووسی, سمیه
کبیر, محمد جواد
کرمی, منوچهر
کرمی, منوچهر (ایران)
کشتکار, عباسعلی
کمالی, کیانوش
کوراني¬بهادر, رسول

گ

گرامی, مسعود
گرایلی, بیژن
گویا, محمدمهدی

ی

یادگارفر, قاسم
یاقوتی, علی¬رضا
یاوری, پروین
یزدانی, جمشید
یزدانی, شهرام
یزدی, مریم
یونسیان, مسعود
یونسیان, مسعود
یکتا, مجید

    
Smiley face
محتویات مجله دانش و تندرستي در علوم پایه پزشکی تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار دارند.
©این سایت با استفاده از ojs ایجاد شده است. انتشار مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.