نمایش اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

*

*Naqibi2, Nasim, ۲- دانشجوی دکتری عمومی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران.
*Sofiabadi4, Mohammad, 4- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مرکز تحقیقات سلولی ملکولی- دانشیار.

A

Abadi, Alireza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زیستی- دانشيار
Abai, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- مربی
Abasi Bastami3, Negar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشجوی کارشناس بهداشت محیط.
Abazari, Fatemeh
Abbasalizadeh1, Shamsi, 1- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات سلامت باروری- متخصص زنان
Abbasalizadeh3, Fatemeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات سلامت باروری- متخصص زنان
Abbasi, Ebrahim, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
Abbasi3, Ebrahim, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پزشکی- كميته تحقیقات دانشجویی.
Abbasi4, Mohsen, 4- دانشگاه لرستان- دانشكده دامپزشكي- گروه دامپزشکی- دانشیار
Abbasian, Maryam, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Abbasian, Maryam
Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشکی- کارشناس ارشد بیوشیمی (ایران)
Abbasian, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی.
Abbaspour, Masomeh, - دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده پزشکی- پزشک عموم
Abbassi Daloii1, Asieh ORCID: 0000-0003-0746-0299
Abbaszadeh, Abbas, دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشكده پرستاري رازي- دانشيار پرستاري
Abdi1, Ahmad
Abdi1, Ahmad
Abdi1, Hadi, 1- دانشگاه پیام نور- مربي
Abdi1, Mohammad
Abdoli, Behrouz, - دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی- استاديار.
Abdoli Tafti1, Abbas, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه جراحی ارتوپدی- استادیار.
Abdollahzadeh1, Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی.
Abdoulhosseini, Mohahhad Reza
Abdoulhosseini, Mohammad Reza
Abed Saeedi, Jila, - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي مديريت خدمات بهداشتي- درماني- استاديار
Abedi, Bahram, دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات- دکتراي فيزيولوژي ورزش- استاديار.
Abedi, Sepedi, دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Abedin Dorkoosh2, Farid, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس- دانشیار.
AbedSaeedi, Zhila, دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی- استاديار
Abolghasemi, Abbas, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- روانشناس
Abolghasemi2, Jamileh, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه آمار زیستی- استادیار.
Aboutaleb, Nahid
Aboutaleb2, Nahid, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی.
Abrari2, Kataneh
Abrari2, Kataneh, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست عمومی- استادیار.
Adibi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولسیم
Afkar, Abolhasan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Afkhami, Mohammadreza, دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
Afshar 4*, Davoud 0000-0002-3259-3790, 4- دکتری تخصصی باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Afshar Safavid6, Alireza, 6- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه اپیدمیولوژی و آمار- استاديار
Afshar6, Davoud, 6- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه میکروب‌شناسی- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی.
Afshari, Pourandokht, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پرستاری و مامایی - گروه مامایی
Afsharmand, Zohreh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- مربی.
Afsharmand1, Zohreh, 1. دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی.
Afzalaghaee*2, Monavar ORCID:0000-0003-2029-6577, 2- متخصص پزشکی اجتماعی- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد- ایران.
Afzalaghaee1, Monnavar, 1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- استادیار پزشکی اجتماعی.
Aghaei 3, Maryam, 3- مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و لیشمانیوزیس- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Aghaie, Mehrdad
Aghamohammadi, Azar
Aghayan, Seyed Majid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس پرستاری
Aghayan, Seyed Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Aghayan, Seyed Shahrokh
Aghayan, Shahrokh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- استادیار گروه روانپزشکی
Aghayan3, Seyed Sharokh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه روانپزشكي- استاديار.
Aghazadeh1, Roghaieh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم دارويی- دانشکده داروسازی- گروه میکروبیولوژی- كارشناس ارشد ميكروبيولوژي.
Ahghar, Ghodsi
Ahmad, Nobaya
Ahmadi, Ayat, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Ahmadi, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- پزشک عمومی
Ahmadi, Khodabakhsh
Ahmadi, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی زابل- دانشکده بهداشت- گروه تغذیه- مربی
Ahmadi, Seyed Ali
Ahmadi Moghaddam, Mehdi, دانشگاه علوم پزشكي اهواز- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Ahmadi zadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پرستاری، مامایی- كارشناس پرستاري.
Ahmadi2, Iraj, 2- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Ahmadian Chashemi1, Nooshin, 1- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شاهرود- گروه روانشناسي.
Ahmadian Chashmi, Nooshin
Ahmadiankia2,3, Naghmeh 0000-0001-8309-4935, 3- مرکزتحقیقات پیشگیری از سرطان- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Ahmadiankia3, Naghmeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیئت علمی.
Ahmadnezhad, Elham
Ahmadnia, Hasan, دانشگاه علوم پزشكی مشهد- بیمارستان قائم- استاد ارولوژی.
Ahmari Tehran, Hoda, دانشگاه علوم پزشكي قم- گروه مامايي- مربي
Ajam Ekrami1, Asieh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی.
Akbari, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی.
Akbari, Nasrin, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه پرستاری.
Akbari, Ramin, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- عضو هیأت علمی
Akbari * 6, Abolfazl 0000-0002-2151-4639, 6- مرکز تحقیقات کولورکتال، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
Akbari1, Ebrahim
Akbarian, Mahsa
Akbarnejad3, Ali, 3- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشيار.
Akbarzadeh, Azim, انستيتو پاستور ايران- بخش پایلوت بيوتكنولوژي
Akbarzadeh, Marzieh, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- دانشكده پرستاري و مامایی- گروه مامايي- مربی
Akbarzadeh, Marzieh, دانشگاه علوم پزشکی شیراز -گروه مامایی- مربي (ایران)
Akbarzadeh 3, Samad, 3- استاد، گروه بیوشیمی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
Akhbari1, Mahin ORCID:0000-0002-4793, 1- گروه زیست‌شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- مشهد- ایران.
Al Yasin1, Seyd Omid, 1- دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد.
Alaei Nejad, Fatemeh, دانشکده علوم پزشکی شاهرود– گروه پرستاری
Alavi, Seyede Shohre, دانشگاه علوم پزشکي تهران- معاونت توسعه مديريت و برنامه¬ريزي منابع
Alavi Majd, Hamid
Alavi Majd, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زيستی- دانشیار
Alavi Naeini1, Amirmansour
AlaviMajd, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشكده پيراپزشكي- عضو هيئت علمی- دانشيار.
Alavimajd, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دکتری آمار زیستی
Ali Esfahani, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- گروه سم¬شناسی- کارشناس
Aliabadi, Khadeje, دانشگاه علامه طباطبایی- استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
Alijani1, Mohsen
Alimi3, Rasoul, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشكده بهداشت- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- كارشناسي ارشد آمار زيستي.
Alimohammadi10, Reza, 10- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی.
Alimohammadi3, Iraj, 3- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- دانشیار.
Alipour, Hamid Reza, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- گروه زیست‌شناسی- دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
Alipour Heidari2, Manhood, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
Alizadeh, Shiva
Allameh, Abdolamir
Almadadi, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران- دانشکده بهداشت- پژوهشگر.
Almasi 1, Javad, 1- گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران.
Amani1, Sadegh, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاديار.
Amanpour2, Saeed, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشكده پزشكي- استاديار.
Amerian, Fariba, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس پرستاری
Amerian1, Monere, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- استاديار.
Amini, Aminollah
Amini, Masoud, فوق تخصص غدد- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Amini Aghdam, Soran
Amir Esmaili1, Mohammadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشیار.
Amiraliakbari, Sedegheh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مربی گروه مامایی
Amiri, Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني.
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار
Amiri, Mohammad (ایران)
Amiri Pichakolaei1, Ahmad
Amiri3, Hamzeh, 3- دانشگاه لرستان- دانشكده علوم پايه- گروه زیست‌شناسی- دانشیار
Amirian, Zeinab, دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه
Amirmoini8, Mehrdad, 8- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- دستیار فوق تخصصی.
Amozade, Haneye, دانش آموخته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Anbari4, Khatereh ORCID:0000-0002-6468-3053, 4- دانشیار- گروه پزشکی اجتماعی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران.
Arab, Rihane, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- عضو كميته تحقيقات دانشجويي- دانش‌آموخته مامایی
Arabameri3, Majid, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- معاونت غذا و دارو- كارشناس ارشد صنايع غذايي.
Arabameri4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
Arabameri6, Majid, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی.
Araban, Marzieh, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه آموزش بهداشت.
Arabi, Mohsen, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
Arashpour1, Rasoul, 1- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زيست‌شناسي -کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولي- تکوینی.
Arazi, Hamid, دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ورزشی- دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی
Ardalan, Ali
Arezumaniyans, Soniya
Arfaei, Katayoun, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- مربی گروه مامایی
Arian2, Mahdiyeh, 2- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاری- هيئت علمي
Arianmanesh5, Mitra ORCID:/0000-0001-9691-3012, 5- استادیار- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- زنجان- ایران.
Arjmand4, Mehdi, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی- استادیار.
Arsang Jang2, Shahram, 2- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي اپیدمیولوژی و آمار زیستی- مربی.
Arshadi4, Nasrin, 4- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی- دانشیار
asadi, Masoud, کارشناس ارشد مشاوره خانواده.
Asadi, Mohamad, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
Asadi, Yasin
Asadi1, Shahab 0000-0001-5427-7716, 1- گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
Asadzade, Reza, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- پزشك
Asayesh, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامايی- مربی.
Asgari, Alireza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Asgari, Alireza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود - گروه بهداشت محیط.
Asgari, Alireza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه بهداشت محيط
Asgari, Sedeghe, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- دانشيار فارماكوگنوزي.
Asgari 1, Behnoush ORCID: 0000-0001-8423-0652, 1- گروه میکروبشناسی- دانشکده پزشکی- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
Asgari2, Mohammad Reza
Asgary, Sedighe, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات قلب و عروق- دانشيار
Asghari JaafarAbadi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده بهداشت و تغذیه-گروه آمار و اپیدمیولوژی- استادیار
Asghari Jafarabadi6, Mohammad, 6- دانشگاه علوم پزشکي تبريز- مرکز تحقیقات مديريت خدمات بهداشتی- دانشکده بهداشت و تغذيه- دانشیار.
Asghari Rakabardkolaee1, Mohammad, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد آیت الله آملی- دانشگاه آزاد اسلامی- آمل- ایران.
Asgharian, Parivash, دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشجوي سال آخر كارشناسي پرستاري مراغه
Asgharzadeh, AkbarAli, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مركز تحقيقات غدد- دانشیار.
Asgharzadeh, Saba
Ashktorab, Tahere
Ashktorab, Tahereh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- دانشیار.
Ashktorab, Tahereh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- دانشیار.
Ashktorab, Tahereh, - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی- دانشيار
Ashktorab3, Tahere, 3- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- دانشیار.
Ashoori1, Maryam, 1- مجتمع آموزش عالی سراوان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه فناوری اطلاعات- مربی.
Ashrafi, Ahmad
Ashrafi, Elham, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
Ashrafi, Mahmoudreza, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه نورولوژي، فوق تخصص نورولوژي كودكان
Ashrafi2, Zahra, 2- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- دانشجوي كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي.
Ashtari, Sara, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Ashtarinezhad4*, Azadeh ORCID: 0000-0001-7923-5387
Asiliyan Mahabadi 2*, Hasan 0000-0002-1792-2488, 2- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
Askari, Hassan, دانشگاه علوم پزشكي زاهدان- دانشكده پرستاری و مامايي- عضو هيئت علمي.
Aslankhani, Mohammad-Ali, دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشيار.
Assad, Mohammad- Reza, دانشگاه پيام نور مركز تهران- دانشکده علوم انسانی- مربي
Atarha, Mahtab, دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری مامايی - عضوهیأت علمی
Atashak, Sirvan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار فیزیولوژی ورزشی
Atashi1, Ali Reza
Atashi7, Amir, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی- استادیار.
Atashsokhan, Giti, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی
Atashsokhan, Giti, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی- مربی
Atashsokhan, Giti
Atashzadeh Shoorideh, Foroozan, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- دانشجوي دكتراي پرستاري- مربی
Attaran, Mohammad, - دانشگاه تربيت معلم – گروه بنيادهاي آموزش و پرورش
Attaranzadeh6, Armin, 6- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشكده پزشکی- گروه پاتولوژي- عضو هیئت علمی.
Attarzade Hosseini, Seyed Reza, دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزش- دکترای فیزیولوژی ورزش- دانشیار
Avazeh1, Azar, 1- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه اتاق عمل- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی.
Ayat1, Saeed, 1- دانشگاه پیام نور- گروه علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات- دانشیار.
Azali Alamadari1, Karim, 1- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی- استادیار.
Azam, Kamal, دانشگاه علوم پزشکي تهران- استاديار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Azami4, Milad, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی پزشکی
Azamian Jazi1, Akbar, 1- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشیار.
Azamian Jazi2, Akbar, 2- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار
Azandeh1, Saeed, 1- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Azandeh2, Saeed, 2- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي
Azarbaijani 4, Mohammad Ali, 4- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
Azarbayjani, Mohamad Ali, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار
Azarbayjani, Mohammad-Ali, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي- دکتراي فيزيولوژي ورزش- دانشيار.
Azarbayjani1, Mohammad Ali ORCID: 0000-0002-3502-7487
Azarbayjani2, Mohammad Ali, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاد.
Azari, Pouran, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه پرستاری
Azhdari, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی.
Azhdari, Hassan, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Azhdari Zarmehri, Hassan
Azimi2, Zeinab, 2- دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- دانشجوی دکتری روانشناسی.
Azimian1, Jalil, 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری.
Azin, Seyed Ali
Azizbeigi2, Kamal ORCID: 0000-0002-5963-2323, 2- گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران.
Azizbeigi2, Kamal, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار.
Azizbeigi2, Kamal, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار.
Azizi, Arezo, دانشگاه علوم پزشكي تبريز- دانشجوي سال آخر كارشناسي پرستاري مراغه
Azizi, Azim, - دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Azizi, Fereidoun, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- استاد
Azizi, Samaneh
AziziShoul, Sara, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- پزشک عمومی
Azmandian, Jalal, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار

B

Babaei, Parvin, دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی
Babaie4, Delara, 4- دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- استاديار.
Babakhani, Abolfazl, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- متخصص آسیب‌شناسی
Babakhani, Abolfazl, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- متخصص پاتولوژی.
Babashaverdi4, Zahra, 4- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پیراپزشکی- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوی علوم آزمایشگاهی.
Badalzadeh 3, Reza, 3- دانشیار، مركز تحقيقات پزشکی مولکولی و مرکز تحقیقات كاربرديي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبریز، ایران
Baesi5, Kazem, 5- انستیتو پاستور ایران- گروه هپاتیت و ایدز- استاديار.
Bagheri, Hasan, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مدير بودجه
Bagheri, Hasan, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مدير بودجه.
Bagheri, Hossein, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Bagheri, Hossein
Bagheri, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری، مامايي- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری
Bagheri, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه پرستاری
Bagheri, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Bagheri1, Hossein, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استاديار.
Bagheri1, Hossein, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار.
Bagheri1, Mehdi, 1- واحد توسعه پژوهش‌های بالینی- بیمارستان امام حسین (ع)- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Bagheri1, Morad Ali, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مديريت مالي- كارشناس ارشد مديريت دولتي
Bagheri2, Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاری- استاديار.
Bagherian1, Ali, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- کارشناس ارشد.
Bagherizadeh 1, Yashar
Baghiani-Moghadam, Mohammad Hossein
Baghianimoghaddam, Mohammad-Hosein, - دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده بهداشت- دانشيار گروه خدمات بهداشتي
Baghori, Maryam
Bahabadi4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله- مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی- گروه بیوشیمی- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی.
Baheiraei, Azam
Bahrainiyan, Nimah, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه تغذیه- مربی
Bahrami, Ahmad Reza
Bahrami1, Ahmad Reza
Bahrami3, Abdolrahman, 3- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- استاد.
Bahrampour, Abbas, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- استاد گروه آمار
Bahrololom, Hassan
Bahrololoum, Hasan, دانشگاه صنعتي شاهرود- دانشکده مهندسي صنايع و مديريت- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي- استاديار
Bakherad 1,2, Sahar, 2- مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
Bakhshabadi1, Neda, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان- دانشكده فني مهندسي- گروه مهندسي شيمي- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی.
Bakhshian, Fariba, دانشگاه علوم پزشکی تبريز- حوزه ریاست دانشگاه- كارشناس ارشد مامایی
Bakhshian, Fereshte, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- کارشناسی ارشد.
Bakhshipour, Babolah
Baneshi, Mohammad Mahdi, دانشگاه علوم پزشکي ياسوج- گروه بهداشت محيط.
Banihashemian1, Kourosh, 1- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- دانشجوی دکترای روانشناسی
Banihosseini, Seyedeh Zahra
Banijamali4, Ashrafolsadat, 4- دانشگاه الزهرا تهران- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- دانشیار
Barari1*, Alireza ORCID: 0000-0001-5199-463X
Bararpour, Nasim, انستيتو پاستور ايران- بخش پایلوت بيوتكنولوژي
Barati, Amir Hossein, دانشگاه شهید رجایی- متخصص طب ورزشی- استادیار
Barati3, Amir Hossein, 3- دانشگاه شهید رجایی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشیار.
Baraz-Pardejani, Shahram, دانشکده پرستاری و مامايي اهواز- کارشناس ارشد پرستاری
Barin, Abbas, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دپارتمان کلینیکال پاتولوژی
Barkhi, Mohammad, پژوهشکده بيوتكنولوژي كشاورزي كرج- گروه تحقيقات نانو
Barkhordari, Abdollah
Barooni3, Mohsen, 3- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشيار.
Bateni, Jamil, دانشگاه علوم پزشگی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی و تغذیه
Batoorak, Kawe, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
Bavardi Moghadam1, Edris, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی- كارشناس ارشد.
Bavarsad, Nafiseh, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشجوی رشته پزشکی.
Bayani, Ali- Asghar, دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر- گروه روانشناسی- استادیار
Bayani2, Ali Asghar, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشیار.
Bazarganipour, Fateme, دانشگاه تربيت مدرس- دانشجوي کارشناسی ارشد مامايي
Bazarganipour, Fatemeh
Bazarganipour4, Fatemeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- مرکز تحقیقات باروری و ناباروری- دکترای بهداشت باروری- استادیار.
Bazghaleh2, Milad, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- ‌گروه پرستاری- عضو هیئت علمي.
Baziyan, Mohsen
Bazrgar1, Maryam, 1- دانشگاه دامغان- دانشكده زيست‌شناسي- گروه زيست‌شناسي عمومي- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
Behboudi, Laleh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- استادیار
Behpour, Naser
Behroozi, Norooz
Beigi Borojeni, Aliakbar
Beigi Boroujeni*6, Mandana ORCID:0000-0003-2276-3554, 6- دانشیار- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران.
Beigi Boroujeni2, Mandana, 2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی- استادیار.
Beigi Boroujeni2, Nasim ORCID:0000-0002-4205-8169, 2- استادیار- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران.
Beigi Boroujeni4, Nasim, 4- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی- استادیار
Beizaei, Maryam, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- پژوهشگر
Bekhradi, Reza
Berhampur3, Mahsa
Besharati2, Fereshteh, 2- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت- گروه بهداشت عمومي- دانشجو.
Besharati3, Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- دانشكده پزشكي- گروه میکروبیولوژی- مربی.
Beygi, Ali, دانشگاه تربیت معلم تهران- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی- کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی
Beygzadeh 5, Roghayeh, 5- کارشناس ارشد. بیوشیمی، مرکز تحقیقات سرطان. بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران، ایران.
Beykzadeh1, Roghayeh, 1- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شیراز- دانشکده زیست‌شناسی- گروه بيوشيمي- کارشناسی ارشد.
Biganeh1, Jamal, 1- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناس ارشد.
Bijan Nejad1, Darioush, 1- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي
Bijan Nejad7, Darioush, 7- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Binesh5, Maryam, 5- دانشگاه علوم پزشكي سمنان- دانشكده توانبخشی- گروه کاردرمانی- هيئت علمي
Bizheh2, Nahid, 2- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Bokaee, Mahshid, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- گروه مامايي
Bokharaeian1, Mitra, 1- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی و دپارتمان فیزیک پزشکی- کارشناس ارشد.
Bolbol-Haghighi, Nahid
Bolbol-Haghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هيئت علمی.
Bolbol-Haghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری مامایی- عضو هیأت علمی
Bolbolhaghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی.
Bolbolhaghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی
Bolbolhaghighi, Nahid, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ مربی گروه مامایی (ایران)
Boozarpour, Sohrab
Borghaei, Afsaneh, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گروه پزشكي اجتماعي- استاديار
Borji5, Milad, 5- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- کمیته تحقیقات دانشجویی- پرستار
Boroghani, Mehdi, دانشگاه پيام نور مركز تهران- کارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشی
Boskabadi, Mohammad Hossein, - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه فیزیولوژی
Boskabadi, Mohammadhossein, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه فیزیولوژی

C

Chaman, Reza, - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- دانشيار
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعي در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پزشکی اجتماعی- دانشیار
Chaman, Reza
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استاديار اپيدميولورژي
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار اپيدميولوژي.
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت.
Chaman, Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار اپیدمیولوژی (ایران)
Charkazi, Abdul-Rahman, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت عمومی- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت
Chavoshzad2, Zahra, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- گروه آلرژی و ایمونولوژی باليني- دانشيار.
Cheraghian, Bahman
Cheraghian, Bahman, دانشکده پرستاری آبادان- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Choobineh 2, Siroos 0000-0003-4466-0986, 2- دانشیار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، تهران، ايران.
Choobineh3, Sirous, 3- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشيار
Chopra, Arvind, هند دانشگاه پونا- مرکز تحقیقات بیماری¬های روماتیسمی

D

Dabagh Manesh, Mohammad Hosein, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده پزشکی شیراز- مرکز تحقیقات غدد- دانشیار.
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات سالمندی.
Dadgari, Ali (ایران)
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه پرستاری
Dadgari, Ali, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دانشجوي دكتري مطالعات سالمندي
Dadgari, Ali, 2- دانشکده علوم پزشکی شاهرود – گروه پرستاری
Dadgari, Ali
Dadgari2, Ali, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاري- عضو هیئت علمی.
Dadvar, Leila, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- کارشناس پرستاری
Dadvar, Leila
Dadvar, Leyla, بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود- کارشناس پرستاری
Dadvar, Leyla, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس پرستاری.
Dadvar1, Leila, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بیمارستان آموزشی امام حسین (ع)- کارشناس پرستاری- سوپروایزر آموزشی.
Daneshi Maskooni, Milad
Daneshmandi, Hasan, دانشگاه گیلان- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشیار
Daneshpajouh, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- فوق تخصص گوارش.
Daneshpour, Maryamossadat, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- پژ‍وهشگر
Darban Sarokhalil5, Davood, 5- دانشگاه علوم پزشکی ايران- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی. استاديار.
Darban Sarokhalil6, Davood, 6- دانشگاه علوم پزشکی ايران- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی. استاديار.
Darisavi, Arezo, دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Darvish Motevalli3, Mohammad ORCID:0000-0003-4587-517X, 3- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Darvishi2, Zahra, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی- كارشناس ارشد.
Darvishpoor Kakhki, Ali, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي پرستاري- استاديار
Dashti Pour4, Marjan, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود معاونت آموزشي- کارشناس مامایی.
Dastgiri, Saeed, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- گروه اپیدمیولوژی- استاد.
Davardoost, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس مامایی.
Davardoost5, Fatemeh, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- كارشناس
Davoodi5, Iran, 5- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- استادیار
Dehbashi5, Sanaz, 5- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی.
Dehghan Nasiri3, Mojtaba, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
Dehghani, Akram
Dehghani, Fahimeh, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسی- دانشجوي دكتراي روانشناسي
Dehghani, Mahboubeh
Dehghani, Mohammad Hadi, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه مهندسي بهداشت محيط- استاديار
Dehghani2, Mohsen, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- گروه اپيدميولوژي.
Dehghani5, Fatemeh, 5- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات دانشجويي
Dehghanifard, Emad, دانشگاه علوم پزشکي ايران- دانشجوي دکتراي تخصصي بهداشت محيط
Dehkhoda 2, MohammadReza, 2- دانشیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Delaram, Masoume, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه مامايي- استاديار
Delaram, Masoume, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه مامایي. (ایران)
Delmoradi, Faride, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس پرستاری
Delvarian Zadeh, Mehry
Delvarian-Zade, Mehri, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- عضو هیأت علمی
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- كارشناس ارشد تغذیه.
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هيئت علمی (ایران)
Delvarian-Zadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیئت علمی
Delvarianzadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ مربی گروه بهداشت
Delvarianzadeh, Mehri (ایران)
Delvarianzadeh, Mehri, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Delvarianzadeh, Mehri, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه
Derazhi, Hamid, دانش آموخته دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز
Deyanat, Mahin, دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- گروه فیزیولوژی
Dezfulian2, Mehrouz, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشکده علوم پایه- گروه میکروبیولوژی- دکتری تخصصی.
Dianat, Mahin
Dibaj, SeyedehShiva
Donyaei, Adel
Dooaly, Hussein
Doosti3, Hasan, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استادیار.
Dorosty Motlaq, Ahmadreza
Dorri2, Sara, 2- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي- دانشکده پيراپزشکي- گروه انفورماتيک پزشکي- كميته تحقيقات دانشجويي.
Dousti, Yarali

E

Eazmi, Nematollah, استاديار دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز
Ebadi, Abbass, دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله (عج)- دانشکده پرستاری
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Ebrahimi, Hossein, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری.
Ebrahimi, Hossein
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مربی گروه پرستاري
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری. (ایران)
Ebrahimi, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ مربی گروه پرستاری
Ebrahimi 1, Fereshteh, 1- کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Ebrahimi-Takamjani, Esmail, دانشگاه علوم پزشکی ایران- گروه فیزیوتراپی- استاد.
Ebrahimi1, Khadijeh 0000-0003-2819-2385, 1- دانشجوی دوره دکتری رشته فیزیولوزی ورزشی قلب و عروق و تنفس، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران.
Ebrahimi2, Maryam, 2- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد- دانشكده تربیت بدنی- 'گروه فیزیولوژی- دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي.
Ebrahimi2, Mohammad Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- استادیار.
Ebrahimi3, Hossein, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات كارآزمايي باليني- دانشيار.
Ebrahimi3, Hossein, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار
Ebrahimi4, Hossain, 4- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار.
Ebrahimi4, Hossein, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- گروه پرستاری- استادیار.
Ebrahimi4, Hossein, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- استادیار.
Ebrahimi5, Hadi, 5- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور.
Ebrahimian, Hossein
Ebrahimzade, Issa, دانشگاه پيام نور- دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي.
Eftekharaldyn, Reza, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد مدیریت MBA.
Eghtesadi, Ahmad-Reza, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دانش‌آموخته دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی
Ehsani2, Raheleh, 2- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیوتکنولوژی- کارشناسی ارشد.
Eizadi, Mojtaba, Mojtaba *, Davood Khorshidi2, Hamidreza Samarikhalaj3, Dooaly3
Eizadi, Mojtaba, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- مربی
Eizadi1, Mojtaba
Eizadi2, Mojtaba ORCID:0000- 0003-1989-692x, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد ساوه، ساوه، ایران.
Eizadi2, Mojtaba, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه- دانشكده تربيت بدني گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Eizadi2, Mojtaba, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساوه- دانشكده علوم انساني- گروه فيزيولوژي ورزش- استادیار.
Eizadi2*, Mojtaba, 2. دانشگاه آزاد ساوه- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار.
Elahdadi Salmani2, Mahmoud
Elmiyeh3, Alireza, 3- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Emadi-Koochak, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
Emaeili2, Shirin, 2- دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز- دانشکده بهداشت- کارشناس ارشد.
Emamian, Mohammad Hassan, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مدیریت آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات- متخصص اپیدمیولوژی.
Entezari, Mohammad Hasan, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه تغذیه- استادیار
Erami, Elaheh, دانشگاه آزاد ابهر- گروه پرستاری- مربی
Erami, Elaheh
Erfani4, Sohaila, 4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زیستی- گروه فیزیولوژی جانوری.
Eslami*5, Fatemeh ORCID:0000-0001-5659-5750, 5- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی جیرفت- جیرفت- ایران.
Eslamizadeh 1,2, Sara, 1- گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران. 2- گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس، فارس، ایران.
Esmaeili, Abdul-Latif, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- بیمارستان آل جلیل آق قلا- کارشناس ارشد آموزش بهداشت.
Esmaeili, Mohammad Hossein, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Esmaeili4, Ebrahim, 4- دانشگاه علوم پزشکی بابل- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
Esmaeilpour, Negin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
Esmaeli Nadimi2, Ali, 2- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Esmaily2, Habibollah, 2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استاد.
Etminan, Abbas, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- فوق تخصص نفرولوژی- استادیار.
Etminan, Samad, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- گروه انگل شناسي پزشكي

F

Faghehzadeh, Soghrat, دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمار زیستی
Faghih, Farnaz, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت عموم
Faghihi 1, Gita
Faghihloo 5, Ebrahim, 5- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Faghihzadeh, Soghrat, دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمار
Fahimi1, Samad, 1- دانشگاه تبریز- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- كارشناس ارشد روانشناسي بالینی.
Fakharpour 2, Mona, 2- کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
Fallah Abed3, Meraj, 3- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده دندانپزشکی- دانشجو.
Fallah3, Maliheh
Farahmand, Behshid, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- عضو هيأت علمي
Farajifard6, Hamid, 6- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی.
Farjadmand, Fateme, وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی- سازمان غذا و دارو
Farjamfar4, Maryam, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه روانپزشكي- استاديار.
Farkhondeh, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دانشجوی دکتری تخصصی سم‌شناسی.
Farkhondeh, Tahere, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دکتری تخصصی سم¬شناسی
Farmani, Farzad, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- کارشناس ارشد ارتوپدی فنی
Farokhi1, Majid Reza
Farsad, Ramisa, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- كارشناس بينايي‌سنجي
Farsi, Alireza, - دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی- استاديار.
Farzianpoor, Fereshte, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی.
Fatahi1, Adnan, 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی دکتری.
Fatahpour2, Amirhosin, 2- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت.
Fateh, Mansooreh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس مسئول مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر.
Fatemi, Seyed Reza, علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- فوق تخصص گوارش و کبد
Fatemi, Seyed Reza (ایران)
Fathi-Rezaie, Zahra, دانشگاه شهيد بهشتي- دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي- رفتار حرکتي
Fathi2, Mehrdad
Fayazi, Bayan
Fazeli, Faramarz, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- متخصص جراحی کلیه- استادیار.
Fazli2, Mozhgan, 2- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Fazli3, Mozhgan
Fazli4, Mojgan, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی.
Fazli4, Mozhgan, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- كارشناس آزمايشگاه.
Fazli7, Moghgan, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس
Firooznia, Rozita
Firouzi, Farzad, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر
Forghani, Badrolmolok, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Foroozanfard1, Fatemeh, 1- دانشگاه علوم پزشكي كاشان- مرکز تحقیقات گامتوژنز- متخصص زنان و زایمان- دانشیار.
Forouzesh1, Flora
Forozande Moghadam, Mahdi
Freydoni Moghaddam, Malek, دانشکده پرستاری آبادان- کارشناس ارشد پرستاری.

G

Ganjizadeh, Farahnaz, دانشگاه علوم پزشكي ايران- بيمارستان لولاگر- متخصص كودكان
Garmabi1, Behzad, 1- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ایران.
Garmaroudi1, Gholamreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- استادیار
Gasemzade, Hale, دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- پزشك q
Ghabel, Mahbobeh, دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد- گروه مامایی
Ghaderi, Masoumeh
Ghaderi, Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
Ghadimi, Reza, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه پزشکی اجتماعی- استادیار
Ghadiri4, Ata Allah, 4- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه ايمني‌شناسي- استاديار.
Ghafar Samar, Reza, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- عضو هیأت علمی
GHafaricherati6, Ramezan, 6- دانشگاه علوم پزشکی مازندران- بیمارستان بوعلی
Ghafarnejad, Fatemeh
Ghaffari3, Saeed Reza, 3- مركز جامع ژنتيك- مؤسسه پزشكي نسل اميد.
GHaffarnejhad, Fateme, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- کارشناس ارشد روان¬سنجی
Ghahramani, Leyla, دانشگاه علوم پزشكی شيراز- مركز تحقيقات علوم بهداشتي- استادیار.
Ghahvei1, Younes, ۱- دانشجوی دکتری تخصصی انگل‌شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید باهنر کرمان- کرمان- ایران.
Ghanbari, Fateme, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه
Ghanbari, Fatemeh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه
Ghanbari1, Atefe, 1- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت- گروه پرستاری- دانشیار.
Ghanbari1, Fateme, 1- دانشجوی دکترای تخصصی- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
Ghanbarian, Marjan, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشکده بهداشت- مربي
Ghanbarian, Maryam, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- واحد سلامت
Ghanbarian, Masoud, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- دانشکده بهداشت- دوره عالي بهداشت محيط.
Ghanbarzadeh1, Mokhtar, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- دانشكده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Gharaaghaji Asl, Rasool, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- گروه آمار زیستی- استاديار.
Gharakhanlou, Reza, دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده علوم انسانی- دانشيار.
Gharehaghaji, Rasoul, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- بخش آمار و اپیدمیولوژی- استادیار
Gharibi4, Vahid, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار.
Gharravi 1,2, Anneh Mohammad, 1- دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. 2- سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه.
Gharravi*1, Anneh Mohammad http://orcid.org/0000-0001-5113-5982, 1- دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه.
Gharravi*1, Anneh Mohammad http://orcid.org/0000-0001-5113-5982, 1- دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه
Gharravi2, Anneh Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه- ‌استاديار
Gharravi4, Anneh Mohammad, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- مركز تحقيقات سلول‌هاي بنيادي و مهندسي بافت
Gharzi2, Ahmad, 2- دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشكده علوم پايه- گروه زیست‌شناسی- دانشیار.
Ghasemi, Elmira
Ghasemi3, Behnam, 3- دانشگاه شهرکرد- گروه تربیت بدنی
Ghasemian Aghmashhadi, Mojtaba, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- کارشناس رادیولوژی.
Ghasemian- Aghmashhadi, Mojtaba, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Ghatreh-Samani, Shohreh, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- پژوهشگر
Ghavamzadeh, Saaed, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- گروه تغذیه- استاديار.
Ghayour-Mobarhan4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مركز تحقيقات تغذيه و بيوشيمي- دانشيار.
Ghazi 4, Hossein, 4- مرکز تحقیقات چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
Gheibi, Azam
Gheibi, Sevda
Ghiyasvandian1, Shahrzad, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری داخلی جراحی- دانشیار.
Ghodrati, Motahareh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
Ghofrani, Marziye, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Gholami, Ali, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
GHolami-Taramsari, Mahshid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس ارشد جمعيت شناسي
Gholami1, Samaneh
Gholami2, Mohammad Reza, 2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات گیاهان دارويی رازی- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی-استادیار.
Gholami3, Mohamad Reza ORCID:0000-0003-3719-1659, 3- دانشیار- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- کرمانشاه- ایران.
Gholami5, Mohammadreza, 5- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- دانشکده پزشکی- دکترای علوم تشریحی- گروه علوم تشریحی- دانشیار.
Gholami5, Mohammadreza, 5- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی- استادیار
Gholami6, Mohamad Reza, 6- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه آناتومی- استادیار.
Gholamitaramsari, Mahshid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس ارشد جمعیت شناسی.
Gholipour 3, Majid, 3- استادیار، عضو هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
Gholizade, Masoume, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت و تغذیه- مربي
Ghomimaghsad2, Niloufar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط.
Ghomimaghsad3, Niloufar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- كارشناس.
Ghorbani, Mostafa, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد اپيدميولوژي.
Ghorbani Shahna2, Farshid, 2- دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات علوم بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- دانشیار.
Ghorbani2, Masoume, 2- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Ghorghi5, Akhtar, 5- دانشگاه شاهرود- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی.
Gohari, Mahmood Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار زیستی و ریاضی- مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی.
Golami3, Mohammad Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- گروه علوم تشریح- استادیار.
Golestan, Banafshe, دانشگاه علوم پزشکي تهران- دانشکده بهداشت
Goli, Majid
Goli1, Mohsen
Goli1, Shahrbanoo, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار.
Goli3, Mehdi, 3- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده عمران- استادیار.
Goli3, Shahrbanoo, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار.
Golpour1, Parastoo ORCID:0000-0001-7147-9539
Gooya, Mohammad Mehdi, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مرکز مدیریت بیماری ها- دانشیار بیماری های عفونی
Gorgani, Neman, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس مسئول تغذیه
Gorzin, Roghaye, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناس ارشد روانشناسي عمومي
Goudarzi2, Iran
Goudarzi2, Iran, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زيست‌شناسي عمومي- استادیار.
Goudarzi3, Gholamreza, 3- دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز- دانشکده بهداشت- عضو مرکز تحقیقات فناورى‌هاى زیست محیطى- دانشیار.
Goudarzvand, Mahdi, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- دانشکده پزشکی- دکتری فیزیولوژی پزشکی
Gurgin-e-Karaji, Zinab, دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه واحد سما–کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

H

Habibi, Manejeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Habibi, Manejhe, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كارشناس ارشد فيزيولوژي.
Habibi, Fahimeh, دانشگاه آزاد دامغان- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
Habibpoor Karimabadi1, Fatemeh, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
Habibzade, Seyedeh Nasim, - دانشگاه گیلان- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش
Hadadnezhad2, Malihe, 2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی- استادیار.
Haddad*2, Farhang ORCID:0000-0002-5998-7183, 2- گروه زیست‌شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران.
Haeri, Haydeh
Hafezi3, Mohammad Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- دانشکده پزشکی- گروه پاتوبیولوژی- دانشيار
Hafezi4, Mohammad Reza, 4- دانشگاه علوم پزشکی ایلام- دانشکده پزشکی- گروه پاتوبیولوژی- دانشیار.
Haft Baradaran 6, Elaheh, 6- پزشك عمومي- مركز تحقيقات پوست و سلول بنيادي- دانشگاه علوم پزشكي تهران- تهران- ایران.
Haftbaradaran, Elahe, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات بيماري¬هاي پوستي و سالك صديقه طاهره- پزشك عمومي.
Haghani, Hamid, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار دانشكده مديريت- مربي
Haghani4, Hamid, 4- دانشگاه علوم پزشكي ایران- دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي- گروه آمار زيستي- عضو هيئت علمي.
Haghdoost, Ali-akbar, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مركز تحقيقات فيزيولو‍ژي- دانشيار اپیدمیولوژی
Haghdoost Yazdi1, Hashem, 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي- استادیار.
Haghdoost-Yazdi, Hashem, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Haghighi, Sasan, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Haghighi-Zadeh, Mohammad-Hosein, دانشگاه علوم پزشکي اهواز- گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي- مربي
Haji Ghasem Kashani2, Maryam
Haji-Abdolbaghi, Mahboobeh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد بیماری¬های عفونی
Hajiesmaeili2, Mohammadreza, 2- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- بیمارستان لقمان حکیم- مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان لقمان حکیم- فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- استادیار.
Hajighasemi1, Alireza, 1- دانشگاه تهران- پردیس البرز- گروه فیزیولوژی ورزش.
Hajihoseini, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
Hajimohammadi, Amir, - دانشگاه علوم پزشکي گلستان- شبکه بهداشتی- درمانی آق¬قلا
Hajizadeh, Sohrab, دانشگاه تربیت مدرس- گروه فیزیولوژی
Hamedinia, Mohammad- Reza, دانشگاه تربیت معلم سبزوار- دانشکده تربیت بدنی- دانشيار
Hamidi Bagejan, Peiman
Hamidzade, Azam
Hamidzadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه مامايي
Hamidzadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Hamidzadeh, Azam, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه مامايي- عضو هيأت علمي
Hamzekhani, Mazlome
Hamzekhani, Mazlomeh
Hamzekhani, Mazloome, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Hanachi1, Parichehr, 1- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیوتکنولوژی- دانشیار.
Haratipour, Hossein
Harirchi, Eraj, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آموزش جراحی
Hasani, Mohammad Hossein, متخصص داخلي- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود- دانشکده پزشکي
Hasanzade, Akbar, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه آمار و اپیدمیولوژی- مربی
Hasanzadeh2, Khadijeh, 2- دانشگاه ارومیه- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد- دانشجوی کارشناسی ارشد
Hasanzadeh2, Malihe
Hasanzadeh3, Hadi, 3- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- دپارتمان فیزیک پزشکی– استادیار.
Hashemi, Seyedeh Zeynab
Hasheminia3, Ali Mohamad, 3- دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پرستاري و مامايي- مربی.
Hashemitabar4, Mahmoud, 4- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Hasibi, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار
Hasrak2, Kambiz, 2- گروه پاتولوژی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی- بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم (عج)- تهران- ایران.
Hassan Larijani3, Hojat Allah, 3- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال- گروه كتابداري و اطلاع‌رساني- استاديار
Hassani, Ali
Hassani, Ali
Hassani1, Ali, 1- دانشگاه شاهرود- دانشکده تربيت بدني- گروه فيزيولوژي ورزش- استاديار.
Hassani1, Mahdiyeh, 1ـ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دامغان- گروه زیست‌شناسی.
Hassani1*, Ali ORCID: 0000-0002-1559-0926, 1- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Hassanpour2, Hamid, 2- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات- گروه هوش مصنوعی- استاد.
Hatami2, Hamidreza, 2- دانشگاه جامع امام حسین تهران- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- دانشیار.
Hatami2, Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت.
Hatami2, Leili, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه- استاديار.
Hatamiyan3, Hamid Reza, 3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پزشکی-گروه نورولوژی- استاد.
Hazavehei, Mohammad Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه خدمات بهداشتی- استاد
Hazavehei, Seyed Mohammad Mahdi
Hazavehei1, Seyyed Mohammad Mahdi, 1- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده بهداشت- گروه بهداشت عمومي- استاد.
Hedayati, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- استادیار
Hedayati, Mehdi
Heidari, Mohammad, - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده پرستاری بروجن- کارشناس ارشد پرستاری
Heidari, Nima
Heidari 3, Mansour, 3- گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران.
Heidarianpour, Ali
Heidarzadeh, Mohammad
Heirani Tabasi, Asieh
Heirani Tabasi2, Asieh, 2- جهاد دانشگاهی مشهد- پژوهشکده بیولوژی ملکولی و پزشکی ترمیمی- گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی ترمیمي- عضو هیئت علمی.
Hejazi, Keyvan, دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزش- فوق‌لیسانس تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
Helali-Pargali 1, Raziyeh
Hemadi4, Massoud, 4- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پزشکی- دکترای علوم تشریحی- مرکز تحقیقات باروری و ناباروری- دانشیار.
Hemmati, Simin, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- دانشکده پزشکي- استاديار گروه راديولوژي و انکولوژي
Hemmati Maslakpak, Masoumeh, - دانشگاه علوم پزشكي اروميه- دكتراي آموزش پرستاري
Hemmati3, Leyla, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده علوم انسانی و تربیتی- گروه روانشناسی- کارشناس ارشد.
Heravi, Ladan, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد مدیریت MBA
Hesam1, Ghasem, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- مربی
Heshmat, Reza, متخصص طب سوزني- نائب رئيس كالج بين المللي طب سوزني پاريس
Heydarpour, Mitra
Heydarzadeh, Azam, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو- گروه تربیت بدنی- مربی
Heydarzadeh, Azam
Heydarzadeh, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسان.
Hidarnia, Alireza, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- دانشیار آموزش بهداشت
Hojati, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری.
Hojati 4, Vida, 4- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
Hojati1, Vida
Hojati3, Vida, 3- استادیار، گروه زيست شناسي، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامي، دامغان، ايران.
Hojati4, Vida, 4- استادیار- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
Holakouie Naeini, Koroush, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد اپیدمیولوژی
Holakouie Naieni, Kourosh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- استاد.
Holakouie Naieni, Kourosh
Honarmand2, Abolghasem, 2- اداره آب و فاضلاب شهرستان دامغان- کارشناس ارشد.
Hoseinzade, Samaneh, دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- گروه آمار- استاديار
Hossain Zarghari6, Sima, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- كارشناس پرستاری- پژوهشگر
Hosseinabadi, Sedeghe
Hosseini, Mohammad
Hosseini, Mohammad, بیمارستان فارابی مشهد- کارشناس ارشد پرستاری
Hosseini, Mohammadali
Hosseini, Mostafa, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد
Hosseini, Mostafa, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي- استاد
Hosseini, Nazafarin
Hosseini, Seyed Mostafa, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- دانشيار آمار زيستي
Hosseini, Seyed Reza, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه پزشکی اجتماعی- دانشیار
Hosseini, Seyyed Mostafa
Hosseini, Seyyed Mostafa, دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- دانشیار (ایران)
Hosseini 2, Seyed Ali, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
Hosseini 5, Mohsen, 5- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Hosseini1, Seyed Zeynolabedin, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشكده دامپزشكي- دانش‌آموخته
Hosseini3, Abdolkarim, 3- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زیستی- گروه فیزیولوژی.
Hosseini3, Seyedeh Azadeh, 3- دانشگاه رازی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Hosseini4, Somayeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی گلستان- شبکه بهداشت مینودشت- کارشناس مهندسی بهداشت حرفه‌ای.
Hosseinnejad, Arash, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولسیم
Hosseinpour1, Mohammad Hassan, 1- دانشگاه غیرانتفاعی نور دانش شاهرود- گروه مشاوره- عضو هیأت علمی.
Hossieny Eivary3, Hoda Sadat, 3- دانشگاه آزاد فردوس- گروه مهندسی کامپیوتر- کارشناس ارشد.

I

Imani1, Ali, 1- دانشگاه علوم پزشکي زنجان- دانشکده پرستاري و مامايي- عضو هيأت علمی- کارشناس ارشد.
Imeni 2, Nazila, 2- ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮﻧﺪ، ﻣﺮﻧﺪ، اﯾﺮان.
Iraji 1, Fariba ORCID: 0000-0002-0206-0352, 1- گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Issazadeh2*, Khosro, 2- استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
Izadimood, Narges

J

Jabbari, Hossain, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده تحقيقات محيط زيست- عضو هيئت علمی
Jabbari-birami, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و گروه پزشکی اجتماعی دانشكده پزشكي- دانشیار
Jadidi2, Majid, 2- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات فیزیولوژی و دپارتمان فیزیک پزشکی- دانشیار.
JadidMilani, Maryam, دانشگاه شاهد- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Jafari, Farkhonde, دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- گروه زنان- استاديار.
Jafari, Mahdieh, دانشگاه پوترای مالزی- دکتری تخصصی شیلات
Jafari, Peyman, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه آمار زيستي- استادیار
Jafari 2, Pegah, 2- دانشجوی پزشکی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Jafari 3, Behboud, 3- گروه میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامي، اهر، ایران.
Jafari-Nodoushan, Reza, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
Jafari-Sales1, Abolfazl 0000-0002-5710-4076, 1- گروه ميكروبیولوژی، دانشكده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامي، کازرون، ایران.
Jafari1, Ramezan Ali, 1- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- دانشیار.
Jafariani*7, Moslem ORCID:0000-0002-8341-6049, 7- استادیار- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- مرکز تحقیقات سلامت محیط و کار- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Jafarisani 3, Moslem, 3- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
Jafarisani 6*, Moslem 0000-0002-1792-2488, 6- استادیار. دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود. ایران
Jafarisani1, Moslem, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- دانشجوی دکتری بیوشیمی بالینی
Jafarisani2, Moslem, 2- كمیته تحقیقات دانشجويی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ايران.
Jafarisani3, Moslem, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
Jafarisani3*, Moslem, 3- استادیار- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی- مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Jafarisani7, Moslem, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی.
Jaffary, Fariba, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشكده داروسازي- گروه فارماکولوژی- دانشيار فارماکولوژی
Jahadi1, Sedigheh, 1- دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود- واحد علوم و تحقيقات- دانشجوي كارشناسي ارشد
Jahangiri1, Faegheh, 1- دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- کارشناس ارشد.
Jahani, Zahra, دانش آموخته دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
Jahani Hashemi2, Hassan, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه آمار- دانشیار.
Jahed, Gholmreza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دپارتمان بهداشت محیط- بخش مواد غذایی
Jahed Khaniki, Gholam Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط- عضو هيئت علمی
Jahed Khaniki1, Gholamreza, 1- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي بهداشت محيط.
Jalali, Rostam, - دانشگاه علوم پزشكي اروميه- دكتراي آموزش پرستاري
Jalali1, Rostam, 1- دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دانشکده‌ی پرستاری و مامایی- عضو مركز تحقيقات توسعه‌ی اجتماعي و ارتقاي سلامت.
Jalili3, Majid, 3- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوي دكترا.
Jalilpoor, Yaser, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانش¬آموخته بهداشت حرفه¬ای
Jamali Gharakhanlou2, Yavar, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده علوم انسانی و تربیتی- گروه علوم اجتماعی- دانشجوی دکتری.
Jamshidi, Nahid, دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشكده پرستاري رازي- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري
Jamshidi Rastani1, Mahdi, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
Jamshidi- Orak, Roohangiz, دانشگاه علوم پزشکي ايران- دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي- استاديار گروه آمار حياتي
Janbozorgi3, Masoud, 3- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم- دانشیار
Jannati, Ali, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- همکار مرکز کشوری مدیریت سلامت- دانشکده بهداشت و تغذیه- استادیار
Jannati Haris, Masoumeh, دانشگاه علوم پزشكي تهران- بيمارستان امام خميني (ره)- کارشناس
Javadi2, Hamid Reza, 2- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی- گروه نانوبیوتکنولوژی- دکتری ژنتیک مولکولی
Javaheri, Masoumeh, دانشگاه علوم پزشکی ايلام- مركز بهداشت استان- كارشناس ارشد اپيدميولوژي
Javaheri3, Tayyebeh
Javanmard, Malehe, دانشگاه سمنان- کارشناس ارشد آمار
Javid1, Allahbakhsh, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- استادیار.
Javid2, Allahbakhsh, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مركز تحقيقات سلامت محيط و كار- استاديار.
Jazayeri1, Katia, 1- دانشگاه لرستان- دانشكده علوم پايه- گروه زیست‌شناسی- کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری
Jokar1, Masoud, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Jorjoran Shushtari, Zahra, دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران- گروه مديريت رفاه اجتماعي- کارشناس ارشد رفاه اجتماعي
Joudaki4, Koroush, 4- دانشگاه علوم پزشكي قم- دانشكده پيراپزشكي- گروه هوشبري- مربی.

K

Kadkhodaee, Mehri
Kadkhodaee, Mehri
Kafi2, Seyed Mousa, 2- دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی- استاد.
Kajbaf, Mohammad Bagher, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسي- دانشيار.
Kajbaf, Mohammad Bagher
Kalalian Moghadam3, Hamid, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فيزيولوژي- استادیار.
Kalalian Moghaddam, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي- استاديار
Kalalian Moghaddam, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فيزيولوژي- استاديار
Kalalian Moghaddam, Hamid
Kalalian Moghaddam2, Hamid, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي- استاديار.
Kalalian-Moghaddam, Hamid
Kalalian-Moghaddam, Hamid, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه علوم پایه
Kalantari, Sadroddin, دانشگاه علوم پزشگی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی و تغذیه
Kalatejari, Mehrdad
Kalatejari, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه پرستاري- عضو هيئت علمي.
Kalatejari, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Kalatejari, Mehrdad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری- مربي
Kalidari3, Kkolam Ali, 3- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- دانشیار.
Kamali, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده علوم توان‌بخشی- دانشیار
Kamali, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- استاديار (ایران)
Kamangar, Salar
Kamkar, Shahab, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت حرفه ای.
Kamranpour, SeyedehBahareh
Kara’i 1, Sadaf ORCID: 0000-0003-3628-5485, 1- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج، ایران.
Karbord, Aliasghar
Kargar, M
Kargar, Mahdi, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- کارشناس ارشد آموزش بهداشت.
Karimi, F
Karimi, Roghayyeh
Karimi2, Issac, 2- دانشگاه رازی- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار.
Karimzadgan-Moghaddam, Davoud, دانشگاه پيام نور- دانشکده فني و مهندسي
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد آمار زیستی.
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پايه- مربی
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری آمار زیستی.
Kasaeian, Amir
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشجوی دکتری آمار زيستي
Kasaeian, Amir, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.
Kashani, Arvin
Kazemi 1,2, Abdolreza 0000-0003-1082-6335, 1- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) ، رفسنجان، ایران. 2- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
Kazemi Mehrjerdi, Hossein
Kazemi Shahandashti4, Sady, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- دانشکده دامپزشکی- دانش‌آموخته.
kazemi-Asfe, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی تهران– معاونت سلامت– کارشناس آمار و مدارک پزشکی.
Kazemi1, Abdolreza, 1- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی- استادیار
Kazemi2, Abdolreza, 2- دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربيت بدني- استادیار.
Kazemnejad, Anoushiravan
Kazemnejad Leily4, Ehsan, 4- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی- گروه آمار حیاتی- دانشیار.
Kazemzadeh, Yaser
Kelishadi, Roya, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- استاد بيماري هاي كودكان
Keramat, Afsane, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت باروري- استاديار
Keramat, Afsaneh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی
Keramati, Kayvan, دانشگاه سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار.
Keramati, Keivan, دانشگاه سمنان- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- استادیار
Kermanian 2, Fatemeh, 2- گروه اناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
Keshavarz, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری- مامایی- استاديار
Keshavarz, Maryam, 1- دانشکده علوم پزشکی شاهرود – گروه مامایی (ایران)
Keshavarz, Maryam
Keshavarz, Zohre
Keshavarzian3, Mansor, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- دانشکده محیط زیست- دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي محیط زیست.
Keshtkar, Abbas Ali
Keshtkar, Abbasali, دانشگاه علوم پزشکی گرگان- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی- استاديار اپيدميولوژي.
Keshtkar5, AbbasAli, 5- دانشگاه علوم پزشکي تهران- دانشكده پزشكي- گروه اپیدمیولوژی- استادیار.
Khadem Haghighian, Hosein, دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشکده پیراپزشکی- گروه تغذیه- دانشجوی دکترا
Khadivzade, Talat, دانشگاه علوم پزشكي مشهد- مرکز تحقیقات سلامت زنان
Khaje, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت حرفه ای.
Khajeh, Mahboobeh
Khakpash, Malehe, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانش¬آموخته پرستاری
Khakpay, Roghaye, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی- دانشجوی دکتری فیزیولوژی پزشکی.
Khaksari, Mehdi
Khaksari, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی کرمان- گروه فیزیولوژی
Khaksari 2, Mehdi, 2- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
Khaksari 3, Mehdi, 3- دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.
Khaksari*5, Mehdi ORCID:0000-0002-2240-1521, 5- دانشیار- دکترای تخصصی فیزیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود. ایران.
Khaksari2*, Mehdi, 2- دانشیار- گروه فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Khaksari3, Mehdi, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فيزيولوژي.
Khaksari4, Mehdi, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی- استادیار
Khaksary Mahabady1, Mahmood, 1- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- بخش آناتومی و جنین‌شناسی- دانشیار.
Khaledi5, Neda, 5- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- استادیار.
Khalifehpour 1, Masood
Khalili, Malahat, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Khalili 3, Farzad, 3- گروه داخلی- بیمارستان شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
Khalili2, Leila, 2- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- دانشجوی کارشناسی ارشد.
Khalkhali, Hamidreza, دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دكتراي آموزش پرستاري
Khamisipour 4, Gholamreza, 4- استادیار، دانشکده پیراپزشکی، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
Khamseh, Ali
Khandandel, Behrouz, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
Khandandel, Behrouz, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی. (ایران)
Khanzadeh, Mostafa
Khashayar, Patricia
Khastar, Hossein
Khastar, Hossein
Khastar1, Hossein, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي- استاديار.
Khastar1, Hossein ORCID:0000-0003-0553-3757, 1- دانشیار- دکترای تخصصی فیزیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Khastar1, Hossein, 1- دانشیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود. ایران.
Khastar3, Hossein, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه فيزيولوژي.
Khastar3*, Hossein, 3- دانشكده پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- شاهرود- ایران.
Khatami Firouzabadi1*, Seyed Mohammad Ali, 1- گروه مدیریت صنعتی- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران.
Khatami4, Shohreh, 4- انستیتو پاستور ایران- گروه بیوشیمی- دانشیار.
Khatebi, Mohammadreza
Khatibi, Mohammad Reza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هيئت علمی.
khatibi, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه پرستاری- هيأت علمي.
Khatibi, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری
Khavarian, Noushin, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات قلب و عروق- پژوهشگر
Khavasi1, Mohammad, 1- دانشكده علوم پزشکی آبادان- گروه پرستاري- مربی
Khavnin 3, Ali, 3- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
Khazaee, Tayebeh
Kheirandish 2, Mozhgan, 2- کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
Khezre1, Seyed Mostafa, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست- دانشیار.
Khodabakhsh1, Mohammad Reza, 1- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور- گروه روانشناسی- استادیار
Khodadadi Sangdeh, Javad
Khodadadi6, Ali, 6- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه ايمنولوژي- دانشيار.
Khojaste, Leyla, - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار.
Khoramrooz4, Seyyed Sajjad, 4- دانشگاه علوم پزشکی ياسوج- مركز تحقيقات گياهان دارويي- استاديار.
Khoramrooz5, Seyed Sajjad, 5- دانشگاه علوم پزشکی ياسوج- مركز تحقيقات گياهان دارويي- استاديار.
Khorasani, Lila, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- عضو كميته تحقيقات دانشجويي- دانش‌آموخته مامایی
Khorshidi, Davood
Khorshidi1*, Davood ORCID: 0000-0002-4740-9159, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه- دانشکده علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزش- استادیار.
Khorshidi2, Davood
Khoshgoftar2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- گروه مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ارشد.
Khoshgoftar5, Mohammad, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس ارشد.
Khoshnevisan, Kamyar, دانشگاه اصفهان- دانشكده مهندسي- گروه بيوتكنولوژي.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هيئت علمی.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- عضو هيئت علمي.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- عضو هيأت علمي
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- عضو هيأت علمي.
Khosravi, Ahmad, کارشناس ارشد اپيدميولوژي- دانشکده علوم پزشکي شاهرود
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیأت علمی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- کارشناس ارشد اپيدميولوژي (ایران)
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- کارشناس ارشد اپيدميولوژي
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشکده پزشكي- گروه علوم پايه (ایران)
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- عضو هیأت علمی.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- عضو هيأت علمي
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی.
Khosravi, Ahmad, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه علوم پايه- عضو هيأت علمي.
Khosravi, Ahmad
Khosravi-Borojeni, Hossein, دانشگاه علوم پزشگی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی و تغذیه
Khosravi-Broojeni, Hossein, دانشگاه علوم پزشكي زنجان- گروه تغذیه و بیوشیمی
Khosravi-Broojeni, Hossein, دانشگاه علوم پزشکي زنجان- گروه بیوشیمی و تغذیه
Khosravi2, Ahmad, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی- استادیار.
Khosravi3, Ahmad, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیأت علمی.
Khosravi3, Farideh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- مربی
Kia, Klosom, - دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشکده پزشکی- پزشک عموم
Kiani2, Fariba, 2- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي- گروه روانشناسی- استادیار
Kiani4, Mahdieh, 4- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه مامايي- کارشناس ارشد مامایی.
Kiany, Gholam-Reza, دانشگاه تربیت مدرس- گروه زبان انگلیسی- دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی- عضو هیأت علمی
Kochaki, Ashoor-Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر- گروه روانشناسی- کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره
Kochaki, Ghorban-Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- دانشکده پیراپزشکی- کارشناس ارشد پرستاری.
Kochekkhani, Hadi
Kohian, Hasan, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- چشم‌پزشك
Kolahdozan5, Sakine, 5- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان فاطميه- بخش زنان و زايمان- استاديار.
Kordi3, Mohamadreza, 3- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشیار.
Koushan, Yaghob, مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- محقق طب سنتی

L

Lakourj5, Mansour, 5- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس- دانشکده پیراپزشکی- گروه میکروبیولوژی.
Laloie, Afsaneh, دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله- گروه زنان- استادیار
Lamyian, Minor, دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده علوم پزشكي- گروه آموزشي مامايي- استاديار
Larijani, Bagher, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولسیم
Lashkarbolouki2, Taghi
Lashkari, Mitra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان فاطمیه شاهرود- پرستار
Lashkari1, Fatemeh, 1- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- كارشناس ارشد.
Latifi, Majidreza, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر
Latifi, Seyed Mohmoud, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت- گروه آمار حیاتی.
Lotfalian5, Zahra, 5- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- دانش‌آموخته پزشکی.

M

Madani, Hossein, دانشكده علوم دانشگاه اصفهان- گروه زيست‌شناسي- استاديار فيزيولوژي جانوري.
Madani5, Seyed Jalal, 5- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- بیمارستان بقیه الله (عج)- فوق تخصص مراقبت‌های ویژه- استادیار.
Mafi Gholami2, Roya, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی محیط زیست- دانشیار.
Maghsood-Taleghani, Zeinab
Mahdavi mazdeh, Mitra, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه داخلی- عضو هيئت علمی
Mahdavi3, Mehdi, 3- انستیتو پاستور ایران- بخش ایمونولوژی- استاديار.
Mahjub2*, Hossein, 2- دانشگاه علوم پزشکي همدان- دانشکده بهداشت- مرکز تحقيقات علوم بهداشتي- گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي- استاد.
Mahmodi, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري جامعه
Mahmoudi4, Mahmoud, 4- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- پژوهشگاه بوعلی سینا- مرکز تحقیقات ايمنولوژي- عضو هیئت علمی.
Mahmoudkhani, Mohamadreza, مرکز مطالعات و تحقیقات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج- پژوهشگر.
Mahvi, Amir Hossein, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Mahvi, Amirhossein, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Mahzoni, Parvin, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه پاتولوژی- دانشيار
Mahzoni, Parvin, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- دانشکده پزشکی- گروه پاتولوژي- دانشيار.
Majd, Zahra
Majnone, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- پژوهشگر
Makarem, Jalil, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه- متخصص بیهوشی
Malakootian1, Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشكي کرمان- مركز تحقيقات مهندسي بهداشت محيط- استاد.
Malakouti1, Javad, 1- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای- کارشناسی ارشد.
Maleki, Maryam, دانشگاه علوم پزشکي تهران- شبکه بهداشت جنوب تهران- مرکز مشاوره رفتاري بيمارستان امام خميني- پزشک عمومی
Maleki, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی ایران- گروه مدیریت خدمات بهداشتی- دانشيار.
Manouchehri Moghaddam, Jila
Mansouri, Asieh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیئت علمی
Mansouri, Asieh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Mansouri, Asieh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- عضو هیئت علمی
Mansouri Nezad1, Fereshteh, 1- کارشناسی ارشد- زیست‌شناسی گرایش میکروبیولوژی- دانشگاه آزاد واحد زنجان- زنجان- ایران.
Mansouri2, Mahboubeh
Mansouri3, Fariba, 3- دانشگاه علوم پزشكي كاشان- دانشكده علوم پزشكي- پزشك عمومي.
Maryami1, Zohre, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند- دانشکده علوم پزشکی- گروه مامایی- مربی.
Maserat, Elham, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- کارشناس ارشد مدارک پزشکی
Maserat, Elham (ایران)
Mashayekhi 1, Hoda ORCID: 0000-0003-0080-2743, 1- دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
Masjedi, Mohammad Reza, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- مركز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بيماري‌هاي ريوي- فوق تخصص ريه- استاد
Maskani6, Reza, 6- استادیار- دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Masoomikarimi1, Massomeh, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد ایمونولوژی.
Masoomikarimi2, Masoomeh, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه.
Masoomikarimi2, Masoomeh, 2- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد ایمونولوژی. (ایران)
Masoumabadi, Mohammad Reza
Masroor2, Daryadokht, 2- دانشگاه علوم پزشكي ايران- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي- مربی.
Masror Rodsari1, Daryadokht, 1- دانشگاه علوم پزشكي ایران- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاري داخلي جراحي- عضو هيئت علمي.
Matin Homaee4, Hasan, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشيار.
Matinhomaee, Hasan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار
Matlabi, M
Matlabi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی گناباد- عضو هیأت علمی
Mayahi4, Mansoor, 4- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم درمانگاهی- استاد.
Mazloomi, Seyd Saeid, دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده بهداشت- دانشيار گروه خدمات بهداشتي
Mehdinejad4, Mohsen, 4- دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- دانشكده پزشكي- گروه مغز و اعصاب.
Mehdinia3, Seyed Mahmoud, 3- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده بهداشت دامغان- گروه مهندسی بهداشت محیط- استادیار.
Mehdizade, Farzane, سازمان پزشکی قانونی قم- پزشک عمومی.
Mehdizadeh Shermeh 3, Safdar, 3- کارشناسی ارشد سم شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Mehdizadeh Shermeh2, Safdar, 2- کارشناسی ارشد سم‌شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران- تهران- ایران.
Mehrabi, Yadollah, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- گروه آمار زيستي- استاد
Mehrabi, Yadollah, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زيستی
Mehrabi3, Hossain Ali, 3- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی- استادیار.
Mehralin2, Housenali, 2- دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پرستاري و مامايي- مربی.
Mehran, Abbas
Mehran3, Abbas, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه آمار زيستي- کارشناس ارشد آمار زیستی.
Mehranpoor, Mehri, دانشگاه آزاد دامغان- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری.
Mehrdad, Ramin, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه طب کار.
Mehrdadi1, Naser, 1- دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی آب و فاضلاب- استاد.
Mesdaghi4, Mehrnaz
Mesripour Alavijeh, Mahnaz
Mesripour Alavijeh 1, Mahnaz, 1- دانشجوی دکترای تخصصی، گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
Mirahmadi2, Mahdi
Mirazi1, Naser, 1- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی.
Mirhoseini Ardakani1, Soheila Sadat, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشکده علوم پایه- گروه میکروبیولوژی- کارشناسی ارشد.
Miri, Fereshte, 1- دانشکده علوم پزشکی شاهرود – گروه مامایی
Mirkarimi, Sadaf
Mirmohammadkhani, Majid, دانشگاه علوم پزشکی سمنان- گروه پزشکی اجتماعی- استادیار
Mirmohammadkhani, Majid
Mirpour2, Mirsasan
Mirrezaie1, Seyed Mohammad, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاري و اجتماعی در سلامت- استاديار
Mirrezaie2*, Seyed Mohammad ORCID: 0000-0001-5352-4244, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- مركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي در سلامت- استادیار.
Mirrezaie4, Naeemeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین(ع).
Mirshekari, Reza, بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود - متخصص پوست
Mirsonbol1, Seyedeh Zahra, 1- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
Mirzaee, Maliheh
Mirzaee3, Malihe, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بیمارستان آموزشی امام حسین (ع)- کارشناس پرستاری- سرپرستار.
Mirzaei, Nahid, دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- گروه عفونی- متخصص بیماری¬های عفونی
Mirzaei2, Mehdi, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی.
Mirzaei2, Motahareh, 2- دانشگاه گلستان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست‌شناسی- کارشناس ارشد.
Mirzaei3, Hamed, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پزشکی- گروه بیوتکنولوژی پزشکی- كارشناس ارشد.
Mirzaei4, Mehdi, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- گروه علوم پايه.
Mirzai4, Mehdi, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پايه- استادیار
Mirzaii Najmabadi, Khadije, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه بهداشت باروري- استاديار.
Mirzaii1, Mehdi, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پايه- استادیار.
Mirzaii2, Mehdi, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- استادیار
Mirzapour, Aboulghasem
Mirzay, Elham, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانش¬آموخته پزشكي
Mobini, Bahram, دانشگاه علوم پزشکی ایران- متخصص ارتوپدی- استادیار.
Modarres2, Maryam, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه مامایی- دکترای آموزش پزشکی.
Moeini1, Masoud, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- و احد همدان- دانشكده تربيت بدني- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Moghaddam Matin, Maryam
Moghaddam Matin1, Maryam
Moghimi -Dehkordi, Bijhan, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد –پژوهشگر
Moghimi Dehkordi, Bejhan, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كارشناس ارشد اپيدميولوژي.
Moghimi-Dehkordi, Bijan
Moghimi-Dehkordi, Bijan, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Mohammad Zade Salamat 2, Khalid
Mohammadhasan, Zoheir
Mohammadi, Gholamreza, دانشگاه علوم پزشكي سمنان- دانشکده پزشکی- استاديار
Mohammadi, Soheyla, دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده بهداشت- دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت
Mohammadi, Younes, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي- دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی
Mohammadi, Zohre
Mohammadi Farrokhran, Elham, - دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستی
Mohammadi Zeidi, Banafsheh
Mohammadi Zeidi, Isa
Mohammadi-Azni, Sadegh, دانشگاه علوم پزشكي سمنان- مركز بهداشت شهرستان دامغان- کارشناس ارشد حشره¬شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
Mohammadi-Farrokhran, Elham, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستی -کارشناس ارشد آمار زيستی
Mohammadi2, Shahriar, 2- دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی- دانشکده مهندسی صنایع- گروه فناوری اطلاعات- استادیار.
Mohammadian1, Malihe, 1- دانشگاه آزاد اسلامی- پردیس علوم و تحقیقات شاهرود- گروه روان‌شناسی بالینی- کارشناس ارشد
Mohammadirad, Amir
Mohammadiyoun, Morteza
Mohammadkhani, Shahram
Mohammadpoor4, Kobra, 4- دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی- کارشناس ارشد روانشناسی.
Mohammadpourasl, Asgar, دانشگاه علوم پزشکی قزوين- دانشكده بهداشت- استاديار اپیدمیولوژی
Mohammadpourasl, Asghar, دانشگاه علوم پزشكي تبريز- مربي اپيدميولوژي.
Mohammadzade4, Khalid, 4- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی دکتری.
Mohammadzadeh Salamat 2, Khalid, 2- استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.
Mohammadzadeh1, Yousef, 1- دانشگاه ارومیه- دانشکده اقتصاد و مدیریت- گروه اقتصاد- استادیار.
Mohammedi, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Moharrami, Bahareh, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- پژوهشگر.
Mohebali, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- استاد
Mohebi, Ramin
Mohebi, S
Mohebi, Siamak, دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده بهداشت- عضو هیأت علمی
Mohseni meybodi3, Anahita, 3ـ پژوهشگاه رویان- پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی- مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل- گروه ژنتیک.
Mohsenifar, Afshin
MohseniZadeh1, Naemeh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Mohsenpoor, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- کارشناس پرستاری.
Mohtarami, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- مربی
Mokari, Sima, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد- گروه تربیت‌بدنی- مربی.
Mokhayari, Yaser, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Mokhayeri, Yaser, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستی -دانشجوي کارشناسي ارشد اپیدمیولوژی
Mokhtarani3, Nader, 3- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده محیط زیست- گروه محیط زیست- دکتری.
Molaei, Mahmood, دانشگاه علوم پزشكی مشهد- بیمارستان قائم- رزیدنت ارولوژی.
Molai, Amir
Mollaei, Einolah, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز تحقیقات پرستاری- استادیار
Molzemi, Sahar, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه.
Molzemi, Sahar, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشکده علوم پایه
Momeni, Hamid
Momeni Moghaddam, Majid
Momeni1, Sedigheh, 1- دانشگاه اراک- دانشکده علوم- گروه زیست‌شناسی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Momeni3, Hamid Reza, 3- دانشگاه اراک- دانشکده علوم- گروه زیست‌شناسی- دانشيار
Momenzadeh3, Rasoul, 3- دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشجو
Montazeri, Akram Sadat
Montazeri, AkramSadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیأت علمی.
Montazeri, Ali, - پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی- گروه پژوهش سلامت روان- مرکز تحقیقات سنجش سلامت- استاد پژوهش
Moosavi1,2, Maryam 0000-0001-6943-477X, 1- استادیار- مرکز تحقیقات علوم اعصاب- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- شیراز- ایران. 2- استادیار- مرکز تحقیقات نانو فناوری در علوم زيستی و پزشكی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- شیراز- ایران.
Moosavi2, Seyed GholamAbbas, 2- دانشگاه علوم پزشكي كاشان- دانشكده بهداشت- گروه آمار و بهداشت عمومي- مربي.
Moradi, Fatah, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- مربی
Moradi, Fatah, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز- گروه تربیت‌بدنی- استادیار
Moradi, Fatah (ایران)
Moradi, Fereshte, دانشگاه علوم پزشكي شيراز- دانشكده پرستاري و مامایی- دانشجوي فوق لیسانس مامايی
Moradi1, Mohammad
Moradi2, Mohammad reza, 2- دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص- دانشجوی دکترا.
Moradi3*, Fatemeh, 3- دانشگاه علوم پزشکي زنجان- دانشکده پرستاري و مامايي- عضو هيأت علمي- کارشناس ارشد.
Moradidehbaghi 1, Kambiz 0000-0002-2013-9371, 1- دانش آموخته مقطع دکتری، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Moradikia4, Hamed, 4- دانشگاه تهران- دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي- گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنایي- کارشناسي ارشد.
Moradmand Badie, Banafsheh, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- پژوهشگر
Moradpoor6, Zahra, 6- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات محيط و كار- مربی
Moravveji, Alireza
Mortazavi1, Hamed, 1- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار
Moslemi, Leyla
Motamedi, Mahnaz, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده پرستاری و مامایی - گروه مامایی
Motamedi 2, Pezhman
Motamedi1, Pezhman
Motamedi2, Pezhman, 2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Motamedi2, Pezhman, 2- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- استادیار
Motesaddi Zarandi, Saeid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت- دانشیار
Motevali Bashi, Majid, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه زيست‌شناسي- بخش ژنتيك
Mottaghi, Zahra, - دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه بهداشت باروري- دانشجوي دكتري
Mottahedi1, Afrooz, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشکده علوم پایه- واحد شاهرود- دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود- شاهرود- ایران.
Moulaei, Mahmoud, دانشگاه علوم پزشكي مشهد- رزيدنت اورلوژي
Moulaei, Mahmoud, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دستیار ارولوژی
Mousavi, Maryam
Mousavi, Mehdi
Mousavi, Mirtaher, دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- گروه رفاه اجتماعي- استاديار.
Mousavi, Saied Zia Odin
Mousavi, Seyed Abbas, متخصص روانپزشکي- دانشکده علوم پزشکي شاهرود
Mousavi, Seyed Abbas, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- استادیار گروه روانپزشکی
Mousavi, Seyed-Abbas, دانشگاه علوم پزشکي گلستان- مركز تحقيقات روان‌پزشكي- استاديار.
Mousavi, Seyed-Abbas, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار روانپزشكي
Mousavi Jahromi, Leyla, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- کارشناس بهداشت عمومی
Mousavi Jarrahi, Alireza, - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- گروه پزشكي اجتماعي- دانشیار.
Mousavi2,4*, Seyed Abass, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- دانشیار.
Mousvi, Seid abbas
Movahhed-Khalilabadi, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانش¬آموخته پرستاری

N

Naami2, Abdozahra, 2- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی- دانشیار
Nabavi5, Mohammad, 5- دانشگاه علوم پزشکی ايران- بيمارستان رسول اكرم- گروه آلرژی و ایمونولوژی بالینی- دانشيار.
Nabi Bidhendi1, Gholamreza, 1- دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست- گروه مهندسی آب و فاضلاب- استاد.
Nabioni 3, Mohammad
Nabiuni3, Mohammad, 3- دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم زیستی- گروه سلولی و مولکولی- دانشیار.
Nabizadeh Nodehi1, Ramin, 1- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسي بهداشت محيط.
Nader, Fouroz
Naderi-Meshkin1, Hojjat, 1- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی سلولي و ملكولي- عضو هیئت علمی.
Naderi4, Ali, 4- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك- کارشناسی ارشد مديريت دولتي.
Nadim, Abol Hassan, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استاد اپیدمیولوژی
Naghdi Saghi1, Mohammad -, 1- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی- کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
Naghibi1, Hadi, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Naghii1, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) تهران- دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی- استاد.
Naghipour Hamzekolaei2, Maryam, 2- دکترای حرفه‌ای دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران.
Naghipour Hamzekolaei3, Maryam, 3- دکترای حرفه‌ای دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران.
Naghsh Tabrizi 3, Behshad, 3- فوق تخصص قلب و عروق- دانشگاه علوم پزشکی همدان.
Najafi, Najme, دانش آموختگان اتاق عمل دانشکده علوم پزشکی شاهرود
Najafi- Kalyani, Majid, دانشگاه علوم پزشكي فسا- گروه پرستاري- مربي
Najafipour3, Hamid, 3- دانشگاه علوم پزشكي کرمان- دانشکده پزشکی افضلی‌پور- مرکز تحقیقات فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی- استاد.
Najafzadeh Varzi3, Hossein, 3- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- بخش فارماکولوژی و سم‌شناسی- استاد.
Namakin, Kokab, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- گروه کودکان- استادیار
Namakin, Kokab
Narimani, Mohammad, دانشگاه محقق اردبيلي- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- روانشناس
Narimani, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت و تغذیه- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
Narimani1, Leila ORCID:0000-0002-3295-9086, 1- کارشناسی ارشد علوم تشریحی- گروه آناتومی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد- ایران.
Naseri, Simin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط- عضو هيئت علمی
Naseri-Fadafan, Leila, - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشجوی مامایی
Naserian, Javad, دانشگاه تربیت مدرس- گروه آمار دانشگاه أزاد زنجان
Naserian, Javad, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- دانشکده علوم پایه و پزشکی
Nasiri2, Mojtaba, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کمیته تحقیقات دانشجویی.
Nasirifar3, Reza, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناسي ارشد.
Nasiripour, Amir Ashkan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- دانشیار.
Nasiripour, Amir Ashkan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران- استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Nasirzade5, Abdolmahdi, 5- دانشگاه پیام نور- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه مدیریت ورزشی- استادیار.
Navidhamidi3, Mojdeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه- استادیار.
Navipour1, Elham, 1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد.
Nayeri, Majid, مرکز مطالعات و تحقیقات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج- پژوهشگر.
NazarAli, Parvane, دانشگاه الزهرا- دانشكده تربیت‌بدنی - استاديار
Nazari, Ali Mohamad
Nazari, Ali Mohamad, دانشگاه تربیت معلم- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- گروه مشاوره- استادیار.
Nazari, AliMohamad
Nazari, Alimohammad
Nazari, Mahin, دانشگاه علوم پزشكی شيراز- مركز تحقيقات علوم بهداشتي- استادیار.
Nazari, Mansour, دانشگاه علوم پزشكي همدان- عضو هيأت علمي.
Nazari, Rogheyeh, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
Nazari2, Afshin, 2- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی- استادیار فیزیولوژی.
Nazarpour, Sima
Nazem1, Farzad, 1- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش.
Nazem1, Farzad, 1- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاد.
Nazemalhosseini Majored2*, Ehsan 0000-0001-8914-004X, 2- مرکز تحقیقات بیماري‌هاي گوارش و کبد- پژوهشکده بیماري‌هاي گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران- ایران.
Nazemi, Masoume
Nazemi, Saeid, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- گروه بهداشت محيط
Nazemi, Saeid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مهندسی بهداشت محیط- مدیر گرو
Nazemi, Saeid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط (ایران)
Nazemi3, Saeid, 3- دانشگاه تهران- پرديس بين‌المللي ارس- گروه محيط زيست– دانشجوي دكتري.
Nazemi3, Saeid, 3- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشجوی دوره MPH. (ایران)
Nazeri1, Najme, 1- جهاد دانشگاهی- مرکز تحقیقات سرطان پستان- پژوهشكده معتمد- گروه پژوهشی انفورماتیک پزشكي.
Nazifi, Saeid, استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز
Nazmara, Shahrokh, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط- کارشناس ارشد
Nazmara4, Shahrokh ORCID:0000-0001-7726-7860, 4- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی تهران- تهران- ایران.
Nejad Shahrokh abadi1, Khadije ORCID:0000-0002-3536-3456
Nemati malek, Fateme, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- پزشک عمومی
Niazi, Seyed Mohammad
Nik Kheslat8, Nasim, 8- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس بهداشت خانواده.
Nikbakht Nasrabadi, Ali Reza
Nikbakht2, Farnaz
Nikbakht2, Masoud, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، دانشیار فیزیولوژی ورزشی.
Nikkheslat4, Nasim, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- کارشناس بهداشت خانواده- پژوهشگر
Nikpor, Maryam
Nikroo, Hossein, دانشگاه فردوسی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزش- فوق‌لیسانس تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
Nilforoushzadeh, Mohammad-Ali, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مركز آموزش و پژوهش بيماري¬هاي پوست و جذام- دانشيار پوست.
Nohi3, Shahnaz, 3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود- گروه روان‌شناسی بالینی- استادیار.
Nokandeh, Zeinab, دانشگاه علوم پزشكي سمنان- مركز بهداشت شهرستان دامغان- کارشناس میکروبیولوژی
Noohi1, Shahnaz, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم انسانی- گروه روانشناسي- دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی
Noorian, Javad
Noorian, Majid, بيمارستان امام حسين(ع) شاهرود -متخصص پاتولوژي باليني
Norazizan, Sharifeh
Norbala, Mohammad-Taghi, دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد- دانشکده پزشکي- دانشيار گروه پوست
Norouze, Mehdi
Norouzi, Pirasteh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرودـ كارشناس آزمايشگاه
Norouzi, Pirasteh, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- دانشجوی کارشناس ارشد تکوین و سلول.
Norouzi3, Pirasteh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- کارشناسی ارشد بیولوژی.
Norouzi3, Pirasteh, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پزشكي- آزمايشگاه- كارشناس ارشد. (ایران)
Norozi, Fateme, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری- مامایی- مربي
Norozi3, Pirasteh, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- كارشناس آزمايشگاه.
Norozi6, Pirasteh, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- کارشناس
Nouhi1, Shahnaz
Nourian, Javad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه- عضو هیئت
Nourian, Javad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
Nourozi, Daryoush, دانشگاه علامه طباطبایی- استادیار گروه تکنولوژی آموزشی
Nourozi, Nasim, دانش¬آموخته رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
Nourozi, Pirasteh
Nourozpour, Fatemeh

O

Omidali3, Fatemeh, 3- دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- مربی.
Omidi-Khaniabadi1, Yusef, 1- دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز- شبکه بهداشت کارون- کارشناس ارشد.
Orazizadeh3, Mahmoud, 3- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي- مركز تحقيقات سلولي مولكولي.
Oshaghi, Mohammad-Ali, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- دانشیار.
Oudi, Mona
Owjfard3, Maryam, 3- کارشناس- آزمایشگاه مرکزی علوم پایه- برج پژوهشی محمد رسول الله- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- شیراز- ایران.

P

Padervand, Salman
Paknazar, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- گروه آمار زيستی- کارشناس ارشد آمار زیستی.
Pakpour Hajiagha, Amir
Panah, Hossein
Paravar2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- مرکز فوریت‌های پزشکی (115)- کارشناس ارشد پرستاری.
Parivar2, Kazem, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم پایه- دکترای علوم جانوری، سلولی، تکوینی- گروه زیست‌شناسی جانوری- استاد.
Parnow, Abdolhossein, دانشگاه رازی کرمانشاه- دانشکده تربیت‌بدنی- دكتري فيزيولوژي ورزشي
Parnow1, Abdolhossein, 1- دانشگاه رازی- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Parsa, Mazeyar, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استادیار بیماری¬های عفونی
Parsanejad, Mohamad Ebrahim, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده پزشکی- استاد.
Parsayekta3, Zohre, 3- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پرستاري و مامایی- گروه پرستاري داخلي جراحي- استاد.
Paryad3, Ezzat, 3- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی- گروه پرستاری- هیئت علمی.
Pashabadi, Ali, مرکز مطالعات و تحقیقات استعدادیابی سازمان ورزش بسیج- پژوهشگر.
Pashapur2, Reza, 2- کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.
Patwardhan, Boshan, هند دانشگاه پونا- دپارتمان علوم بهداشتی
Payvar- Mehr, Ladan, دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات ایدز ایران- کارشناس ارشد پرستاری
Pedram Razi, Shadan
Peeri, Maghsoud, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار
Peeri1, Maghsoud
Pejhan, Akabar, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- گروه فیزیولوژی
Pejhan, Akbar, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- گروه فیزیولوژی
Pezeshkian1, Zara, 1- گروه ژنتیک- واحد علوم پزشکی تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.
Pirnia1, Afshin, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم پایه- دکترای علوم جانوری،سلولی، تکوینی.
Pirooz1, Mehdi, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
Pirzade, Asiye, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- کارشناس ارشد آموزش بهداشت
Pirzadeh, Aseye
Poorheidary, Mahbobe, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- گروه مامايي- عضو هيأت علمي
Poorheydari, Mahbobeh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه مامایی
Poorhidary, Mahbobeh
Pourali 1,2, Parastoo, 2- مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
Pourfaraj Omran, Majid, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر- گروه روانشناسی بالینی- عضو هيئت علمی
Pourheydari, Mahbobe, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه مامايي
Pourheydari, Mahboobe, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیأت علمی
Pourhoseingholi, Asma, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Pourhoseingholi, Mohamad Amin, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Pourhoseingholi, Mohammadamin, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشجوي PhD آمار زيستي.
Pourhosseingholi, Mohammad amin, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- دکترای آمار زیستی.
Pourrahimi3, Akbar
Pourranjbar2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- مرکز فیزیولوژی علوم و اعصاب- گروه تربیت بدنی- استاديار.
Poursafa, Parinaz, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشجوي كارشناسي ارشد.
Poursharifi3, Hamid, 3- دانشگاه تبریز- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی- دانشیار.
Pozesh, Sina

Q

Qorbani, Mostafa
Qorbani, Mostafa, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- عضو هيأت علمي- گروه بهداشت و پزشكي اجتماعي

R

Rabiei 1, Vahid 0000-0003-2831-5218, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی.
Rabiey, Mohammadreza, دانشگاه صنعتي شاهرود- گروه رياضي- عضو هيأت علمي.
Raei, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه علوم پایه- عضو هیأت علمی
Raei, Mehdi
Raei, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی قم- مرکز توسعه تحقیقات بالینی- کارشناس ارشد آمار زیستی
Raei, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکي قم- دانشكده پزشكي- كارشناس ارشد آمار زيستي.
Raei Bandpe, Tahere
Raeisi, Pouran, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- دانشیار روانشناسی تربیتی
Raeisi5, Mojtaba, 5- دانشگاه علوم پزشکی گلستان- مرکز تحقیقات سلامت غلات- استادیار
Rafati, Leda, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Rafie-Zadeh, Sina, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کارشناس اداره سوانح و حوادث.
Rafiee Alavi5, Ezatollah, 5- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه پاتولوژی- استادیار
Rafiee4, Noora, 4- دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی- گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت- دانشجوی دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.
Rafiei Nazari2, Roshanak, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک- استاديار.
Rafii2, Forough, 2- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه داخلی جراحی - استاد
Rahimi, Abbas, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه آمار و اپیدمیولوژی- استادیار آمار حياتي
Rahimi, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه پرستاری- عضو هیئت علمی
Rahimi, Parivash, دانشكده علوم دانشگاه اصفهان- گروه زيست‌شناسي- كارشناس ارشد فيزيولوژي جانوري.
Rahimi, Rahman
Rahimi, Zienab, دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشجوی کارشناسی ارشد.
Rahimi Foroushani4, Abbas, 4- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده بهداشت- گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشيار.
Rahimi Foroushani4, Abbas, 4- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانشیار
Rahimi1, Arezou, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی.
Rahimian Boogar, Isaac, دانشگاه سمنان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روانشناسی بالینی.
Rahimikian1, Fatemeh, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی- عضو هیئت علمی.
Rahmani 1, Zahra, 1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
Rahmani-Nia, Farhad, - دانشگاه گیلان- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- دانشیار.
Rahmati4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه- كارشناس ارشد.
Rahmati4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- گروه بیوتکنولوژی پزشکی– استادیار. (ایران)
Raisi, Mostafa
Rajabi, Somaye, دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
Rajabi 3, Hamid, 3- استادیار، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
Rajabi1, Hamid
Rajabi2, Ali, 2- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دكترا.
Rajabi3, Hamid, 3- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Rajabi4, Hamid, 4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزيولوژی ورزشی- دانشیار.
Raji2, Ahmad Reza, 2- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایه- دانشیار.
Rajlani, Hamid, پزشک مرکز مديريت پيوند و بيماري‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
Ramazani, Jamileh
Ramedan, Reza, سازمان تربيت بدني اصفهان- كارشناس
Ramezani, Jamileh, دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد– گروه پرستاری
Ramezankhani, Ali
Ramezanpoor3, Mohammad Reza, 3- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد- دانشکده تربيت بدني- گروه فيزيولوژي ورزشي- استاديار.
Rangraz Jeddy, Fatemeh
Ranjbar, Akram, دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده بهداشت- استاديار فارماكولوژي سم شناسی
Ranjbar Noshari, Farzaneh
Ranjbar1, Kamal, 1- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش.
Ranjbar3, Kamal, 3- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دكتراي فيزيولوژي.
Ranjbar3, Kamal, 3- دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس- گروه تربیت بدنی- استادیار. (ایران)
Ranjbar3, Rouhollah, 3- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی، استادیار فیزیولوژی ورزشی.
Ranjbari 1, Abas 0000-0001-6327-0416, 1- دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.
Rashidi*1, Mohammad ORCID:0000-0002-2675-9539, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
Rashidi1, Abas, 1- دانشگاه علمي كاربردي دامغان- آزمايشگاه- كارشناس ارشد.
Rashidi1, Mohammad
Rashidi1, Mohammad, 1- دانشگاه تهران- پردیس البرز- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش.
Rashidi3, Mohammad, 3- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان- دانشكده تربيت بدني- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.
Rashidi3, Mohammad, 3- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان- دانشكده علوم انساني- گروه فيزيولوژي ورزش- استادیار.
Rashidi4, Rajab, 4- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت حرفه‌ای- استادیار.
Rashidian, Hamide, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
Rashidlamir4, Amir, 4- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Rashidy-Pour3, Ali, 3- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشكي- مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی- استاد.
Rasoulinejad, Mehrnaz, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد بیماری¬های عفونی
Rasoulinejad, Mehrnaz, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- استاد.
Rassi, Yavar, دانشگاه علوم پزشكي تهران- گروه حشره‌شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين- استاد
Rassi, Yavar, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره¬شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- استاد
Rastegari Mehr6, Babak, 6- دانشكده علوم پزشکی آبادان- گروه پرستاري- مربی.
Rastgoo5, Nafise, 5- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوی پزشکی.
Rastkari, Noushin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده تحقيقات محيط زيست- عضو هيئت علمی
Rauof, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Ravasi, Aliasghar
Ravasi 2, Ali Asghar, 2- استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Ravasi2, Ali Asghar, 2- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- استاد تمام.
Ravasi4, Ali Asghar, 4- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- استاد.
Razavian-Zadeh, Nasrin, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار
Razavianzadeh, Nasrin, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- متخصص داخلی
Razmi3, Nematollah, 3- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات شیراز- دانشکده زیست شناسی- گروه بیوشیمی.
Reza Ali7, Maryam, 7- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- مركز تحقیقات بالینی- کارشناس پرستاری.
Rezaee, Maryam
Rezaee, Nazi
Rezaee3, Maryam
Rezaei, Fatemeh, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسی- دانشجوي دكتراي روانشناسي
Rezaei, Maryam
Rezaei Ronaghi1, Javad, 1- دانشگاه علوم پزشکی کاشان- مرکز فوریت‌های پزشکی (115)- کارشناس پرستاری.
Rezaei1, Tahereh, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی.
Rezaei2, Arezu
Rezaei3, Mahboubeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری داخلی جراحی- استادیار.
Rezaei3, Mahboubeh, 3- دانشگاه علوم پزشکی قم- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار.
Rezaei3, Nima, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی- دانشيار.
Rezaei5, Masoud, 5- دانشگاه علوم پزشكي ارتش- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي-کارشناس ارشد پرستاری
Rezaei5, Sajjad, 5- دانشگاه گیلان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی- استادیار.
Rezaei9, Razeye, 9- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بیمارستان کودکان مفید- دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی.
Rezvani, Mohammadebrahim, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-گروه فیزیولوژی.
Rezvani1, Mohammad Hossein, 1- دانشگاه صنعتي شاهرود- دانشکده تربیت بدنی
Roham, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- گروه عفونی- متخصص بیماری¬های عفونی
Rohani, Hosein
Rohani Nojede Sadat 4, Zahra, 4- تکنیسین بیهوشی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
Rohani1, Aliasghar, 1- پژوهشگاه صنعت نفت- شركت ملي نفت ايران.
Roodbari, Ali Akbar, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت محیط- عضو هیئت علمی.
Rostami, Fateme, پرستاري كودكان دانشگاه آزاد واحد بناب- همكار تحقيقاتي مركز كشوري برنامه مديريت سلامت (NPMC).
Rostami Moez2, Masomeh
Rostampour, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی گیلان- گروه فیزیولوژی
Roudbari1, Aliakbar, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استاديار.
Roudbari2, Ali Akbar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- استادیار
Roudbari2, Aliakbar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استاديار.
Roudbari3, Aliakbar, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت- استادیار.

S

Saadat2, Soheil, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا- دانشیار.
Saadatjoo, AliReza
Saatsaz, Sosan, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه مامايي-کارشناس ارشد مامایی.
Sabah, Samira, معاونت غذا و دارو تهران- کارشناس ارشد.
Sabbagh4, Yegane, 4- آموزش و پرورش شاهرود- کارشناس مشاوره.
Sabbaghian2, Marjan, 2ـ پژوهشگاه رویان- پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی- مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل- گروه آندرولوژی.
Sabouri, Alireza
Sabouri, Alireza, اداره پزشکی قانونی اصفهان- آزمایشگاه DNA- دکتراي علوم آزمايشگاهي
Sadaghiyanifar, Ali, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- پزشک عمومی
Sadeghi, Elham, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناس تجهيزات پزشكي
Sadeghi, Mahdi
Sadeghi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
Sadeghi, Morteza, ، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- بخش ژنتيک
Sadeghi, Morteza, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه زيست‌شناسي- بخش ژنتيك (ایران)
Sadeghi, Morteza, دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست‌شناسی، بخش ژنتیک، دانشجوي دکتراي ژنتيک مولکولي
Sadeghi, Morteza (ایران)
Sadeghi 7, Iman, 7- دکترای تخصصی ژنتیک، مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی، ناپولی، ایتالیا.
Sadeghi Far4, Majid, 4- دانشگاه بوعلي سينا همدان- دانشکده علوم- گروه آمار- استاديار.
Sadeghi1, Mehdi, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- كارشناسي ارشد پرستاري- مربي.
Sadeghi3, Roya, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- استادیار
Sadeghi4, Iman, 4- مرکز تحقیات ژنتیک- ناپولی- ایتالیا.
Sadeghi4, Iman, 4- مرکز تحقیقات ژنتیک- ناپولی- ایتالیا.
Sadeghi4, Mareya, 4- پژوهشگاه رويان- پژوهشكده زيست‌شناسي و علوم پزشكي توليد مثل جهاد دانشگاهي- مركزتحقيقات پزشكي توليدمثل- گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان.
Sadeghian, Ali, پزشک عمومی میدان نفتی جنوب.
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هیئت علمی
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- گروه بهداشت
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- عضو هيئت علمی
Sadeghian, Farideh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- عضو هیأت علمی
Sadeghian1, Farideh, 1- دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا- دانشجوی دكترا.
Sadighara, Parisa, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دپارتمان بهداشت محیط- بخش مواد غذایی
Sadighara, Parisa, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دکتری تخصصی سم¬شناسی
Saee, Mahbube, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Saeedi, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده علوم توانبخشی- عضو هيأت علمي
Safaee, Azadeh
Safaee, Azadeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Safaei, Azadeh, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- كارشناس ارشد اپيدميولوژي.
Safaei, Azadeh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد –پژوهشگر
Safarpour, Mahboubeh
Safarpour, Mahjoubeh
Saffari1, Shaghayegh, 1- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست عمومی- کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری.
Saghafipour, Abedin, دانشگاه علوم پزشكي قم- معاونت بهداشتی- كارشناسي ارشد حشره‌شناسي پزشكي
Sajadi Hezaveh4, Mahboubeh, 4- دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه پرستاری- استادیار
Sajadi2, Sanazsadat, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دپارتمان اورژانس- پزشك عمومي.
Sajjadi, Homeira, دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران- مرکز تحقيقات تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت- متخصص پزشکي اجتماعي
Saki2, Hosein, 2- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناس ارشد.
Salari1, Mehdi ORCID:0000-0003-0391-0758, 1- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی همدان- همدان- ایران.
Salasi, Mahmoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- دانشجوی دکتری آمار
Salavati, Mahyar, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه فیزیوتراپی- دانشیار.
Salehi, Ashraf
Salehi, Shahyad, دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه- دكتراي آموزش پرستاري
Salehi1, Shahriar, 1- دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشجوی دکترای آموزش پرستاری- مربی
Salehian, Omid
Salehpoor1, Ghasem, 1- دانشگاه شیراز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی.
Salehsari5, Tahmouras, 5- دانشجوی پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.
Salimi, Yahya, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه آمار و اپيدميولوژي-دانشجوي دکتري اپيدميولوژي
Salimi2, Asghar, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- بیمارستان امام حسین- کارشناس ارشد.
Salmani3, Ali
Samavati Sharif2, Mohammad Ali, 2- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشيار
Samiee Rad1, Fatemeh, 1- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مرکز تحقيقات بیماری‌های متابولیک- استادیار.
Sanchooli1, Atefeh, 1- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده پرستاري و مامايي- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي كارشناسي ارشد.
Sanjar Moussavi5, Nasser, 5- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد مشهد- دانشكده پزشکی- گروه جراحي پلاستيك- عضو هیئت علمی.
Sarbazi5, Ali, 5- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوی پزشکی.
Saremi3, Sadegh, 3- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- دانشكده پزشكي- گروه علوم تشريحي– مركز تحقيقات سلولي مولكولي
Sarkaki, Alireza
Sarlak2, Bita, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت- کارشناس ارشد
Sarookhani3, Mohammad, 3- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پیراپزشکی- مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي– استاد.
Sattari4, Rashid, 4- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- دانشكده بهداشت- مركز تحقيقات دانشجويي
Sattarpour Iranaghi1*, Fariba ORCID:0000-0002-7525-1213, 1- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی- تبریز- ایران.
Savari, Karim, دانشگاه پيام‌نور اهواز- عضو هيئت علمی.
Sayyed Fatemy, Naeme, دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری- دانشيار
Sedaghat1*, Mahsa, 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان- گروه فیزیولوژی ورزش.
Sedeghara, Parisa, دانشگاه تهران- دانشکده دامپزشکی- دانشجوی دکتری تخصصی سم‌شناسی.
seid Taheroddini, Arezo, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
Seifi, Behjat
Seifi, Behjat
Senobari, Mohammad
Sepahvand2, Hamidreza, 2- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- کارشناسی ارشد.
Sepandi, Mojtaba, - دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه اپیدمیولوژی دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
Sepidar Kish, Mahdi, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی کارشناسی ارشد
Seraji, Abolfazl
Sereshti, Manijheh, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- گروه مامایی
Setareh Forouzan, Ameneh, دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران- مرکز تحقيقات تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت- گروه مديريت رفاه اجتماعي
Setorki, Mahbubeh, دانشگاه آزاد اسلامی ايذه- گروه زیست شناسی.
Seyd Ali Naghei, Seyed Ahmad
seyd-Aghamiri, Zahra-Beigom, دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاونت سلامت- تحقیقات کاربردی.
Seyed-Ali-Naghi, Seyed Ahmad, بیمارستان امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشك عمومي
SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, دانشگاه علوم پزشكي تهران- مرکز تحقیقات ایدز ایران- پژوهشگر
SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, دانشگاه علوم پزشکی تهران - مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشک عمومی (ایران)
SeyedAlinaghi, SeyedAhmad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پزشک پژوهشگر مرکز تحقيقات ايدز ايران
Seyedfatemi1, Naima, 1- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه روان پرستاری - استاد.
Shabani, Majid
Shabani2, Ramin, 2- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
Shabanloo2, Amir ORCID:0000-0002-1799-1993, 2- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی همدان- همدان- ایران.
Shad1, Roghayeh, 1- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- كارشناس ارشد.
Shadmehr2, Azadeh, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده توانبخشی- گروه فیزیوتراپی- دانشیار.
Shafahi1, Monire ORCID:0000-0002-4340-7893, 1- دانشجوي دكتري فيزيولوژي جانوري- گروه زيست‌شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران.
Shafiei Nikabadi2, Mohsen, 2- گروه مدیریت صنعتی-دانشکده مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران.
Shafii, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بيمارستان امام حسين (ع)- متخصص بیماری‌های داخلی
Shafizadeh3, Ali, 3- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار.
Shahabadi, Sara
Shahabi1, Mojtaba, 1- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات- گروه هوش مصنوعی- دانشجوی ارشد.
Shahbazi, Sara, دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده پرستاری بروجن- کارشناس ارشد پرستاری
Shahmoradi 4, Zabihollah, 4- گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.
Shahmoradi3, Maryam, 3- دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشجوي پزشكي عمومي.
Shahnazarian, Jasman, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی– گروه پرستاری
Shahnazi, Hossein, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت.
Shahpourian, Farangis, دانشگاه علوم پزشکي ايران- عضو مرکز تحقيقات مراقبت¬هاي پرستاري
Shahrokhi2, Khatereh, 2- دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشجوی کارشناسی ارشد
Shahryari2, Mina
Shahsavari1, Shadab, 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين پيشوا- گروه مهندسي شيمي- استاديار.
Shahsiah, M
Shahsiah, Marzeye, دانشگاه علوم پزشکی قم- کارشناس ارشد مشاوره خانواده
Shajiee3, Hooman, 3- استادیار- دکترای تخصصی زیست‌شناسی دریا- گرایش فیزیولوژی- گروه زيست‌شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران.
Shaker, Sedighe, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- كارشناس پرستاري.
Shamaiian-Razavi, Nazanin, دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه- گروه مامايي- عضو هيأت علمي.
Shamsaei1, Nabi, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي.
Shamsaei5, Nabi, 5- دانشگاه ایلام- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- استادیار
Shamsipour, , Mansour, پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری
Shamsizadeh7, Morteza, 7- دانشگاه علوم پزشكي همدان- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي- مربي
Shanazari1, Zohreh, 1- دانشگاه شهرکرد- دانشكده ادبيات و علوم انساني- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی.
Sharafi, Hossein
Sharafi4, Shahram, 4- استادیار- دکترای تخصصی زیست‌شناسی دریا- گرایش فیزیولوژی- گروه زيست‌شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران.
Sharafkhani, Rahim, دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی.
Shariati, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي تهران- مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
Shariati, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي تهران- مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي- استاديار پزشكي اجتماعي
Shariati, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تهران- استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
Shariati, Zahra, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Shariatzadeh, Monireh
Sharif, Farkhondeh, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه پرستاری- استاد
Sharifi, Nasrin, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشجوی دکتری
Sharifiarab3, Gholamali, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی
Sharifidaramadi2, Parviz, 2- دانشگاه علامه طباطبايي- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي- گروه روانشناسي- استاديار
Sharifnia, Seyed Hamid, دانشگاه علوم پزشکی بابل- دانشكده پرستاري مامايي حضرت زينب آمل- کارشناس ارشد پرستاری
Sharifzade, Gholamreza, دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- گروه پزشکی اجتماعی- عضو هيئت علمی
Sharifzadeh, Gholamreza
Shayannia1, Asghar, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشكده پزشكي- استاديار.
Shayesteh5, Ali Akbar, 5- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز- دانشكده پزشكي- گروه داخلي- استاديار.
Sheikh Fathollahi3, Mahmood, 3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.
Sheikhi1, Mohammad Reza
Sheikhzadeh2, Alireza, 2- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- معاونت بهداشتي- گروه بهداشت محيط.
Shekari2, Taghi, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت پژوهشي- كتابخانه مركزي
Shiravi, Abdolhossein, - دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- استادیار
Shiravi, Abdolhossein, دانشگاه آزاد واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- استادیار
Shiravi 2, AbdolHossein 0000 0001 8028 7272, 2- دانشیار، دانشکده علوم پایه- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
Shiravi5, Abdolhossein, 5- دانشیار- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
Shirazian, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- كميته تحقيقات دانشجويي- دانشجوي بيهوشي.
Shirmohamadi2, Nasim, 2- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی- گروه پرستاری- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری.
Shobeiri, Fatemeh, دانشگاه علوم پزشكي همدان- مركز تحقيقات مراقبت¬هاي مادر و كودك (پرستاري و مامايي)- استادیار
Shoja4, Naghi, 4- گروه ریاضی- واحد رودهن- دانشگاه آزاد اسلامی- رودهن- ایران.
Shojaa, Mahdieh
Shojaedin4, Sadredin, 4- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی- دانشیار.
Shojaeimotlagh, Vahid, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پرستاری، مامايي
Shoushtarian3, Mohammad Masoud
Siadat 4, Amir Hossein
Siadat3, Sayed Davar, 3- انستیتو پاستور ایران- گروه میکروبیولوژی- دانشیار.
Simbar, Masumeh
Sisakhtnezhad, Sajjad
Sofi Abadi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی
Sofiabadi2, Mohammad, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي- دانشیار.
Sohrabi, Mohamad Bagher, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- پزشک عمومی
Sohrabi, Mohammad Bagher, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع).
Sohrabi, Mohammad Bagher
Sohrabi, Mohammad Bagher (ایران)
Sohrabi, Mohammad Bagher, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- پزشك عمومي
Sohrabi, Mohammadbagher, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع).
Sohrabi2, Mohammad Bagher, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- مركز تحقيقات باليني- پزشک عمومی.
Sohrabi3, Mohammad Bagher, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی- پزشك عمومي- پژوهشگر
Sohrevardi, Seyed Mojtaba, دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد- دانشكده داروسازي- استادیار
Solaimanzadeh, Meysam
Soleimani, Hamide
Soleimani, Masoud
Soleimani2, Mohsen, 2- دانشگاه علوم پزشكي سمنان- مركز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري- دکتری تخصصی.
Soleimanian, Kamran
Soltani, Frazaneh, دانشگاه علوم پزشكي همدان- مركز تحقيقات مراقبت¬هاي مادر و كودك (پرستاري و مامايي)- مربی
Soltani3, Neda, 3- ACECR- پژوهشکده علوم پایه کاربردی- گروه میکروب‌شناسی نفت- کارشناسی ارشد.
Soori 2, Rahman
Soori2, Rahman, 2- دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی- گروه فیزیولوژی ورزش- دانشيار
Soozani, Azar, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هیأت علمی
Soozani, Azar, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود– گروه پرستاری
Soozani, Azar, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامايی- عضو هيئت علمی
Sorouri, Majid, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- پژوهشگر
Souri, Rahman
Sozani, Azar

T

Taavoni3, Simin, 3- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده پزشکی- گروه آموزش پزشکی- دانشجوی دکترا.
Tabar Molahasan2, Aghil, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشکده پیراپزشکی- گروه ایمنی‌شناسی- دکترای تخصصی.
Tabar Molahasan7, Aghil, 7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشکده پیراپزشکی- گروه ایمنی‌شناسی.
Tabarmolahasan2, Agheel
Tabatabaei1, Sanaz 0000 0003 0516 113x, 1- دانشکده علوم پایه- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
Tabatabai Chehr4, Mahbubeh, 4- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه مامايي- هيئت علمي
Tabibi, Jamaleddin, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- استاد
Tabibi, Seyed Jamaloddin, دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- استاد مدیریت آموزش عالی
Tabrizi, Mostafa
Tadibi, Vahid
Tadrissi, Seyed Davoud, دانشگاه علوم پزشکی بقيه‌الله (عج)- دانشکده پرستاری
Taghavi, Nezhat Sadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری و مامایی- عضو هيئت علمی.
Taghavi, Nozahatossadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری مامایی- عضو هیأت علمی
Taghavi, Nozhatosadat, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پرستاری، مامايي- عضو هيئت علمي
Taghavi, Seyed Abdolvahhab
Taghdir, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه تغذیه- دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه.
Taghi Ghorbanian2, Mohammad, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی و پژوهشكده علوم زيستي- گروه زيست‌شناسي- استادیار.
Taghipour-Darzi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی بابل- گروه فیزیوتراپی- استادیار
Tahery, Noorallah
Tahmasebi2, Hamze Ali, 2- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان- دانشكده فني مهندسي- گروه مهندسي شيمي- استادیار.
Tamadoni1, Mahdieh
Tammadon4, Mohammad Reza, 4- دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دانشکده پزشکی- عضو هیأت علمی- استادیار.
Tangestaninejad, Shahram, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه شيمي
Tavafian, Sedigheh Sadat, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- دانشیار
Tavakkol, Zeinab, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه مامايي- کارشناس ارشد مامايی
Tebianian2, Majid, 2- مؤسسه سرم‌سازی رازی- بخش بیوتکنولوژی- استاديار.
Tebyanian3, Hassan, 3- گروه مدیریت صنعتی-دانشکده مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان- سمنان- ایران.
Teimoori, Leila
Teimoori, Samaneh
Tireh1, Hossein ORCID:0000-0003-2357-590X, 1- کارشناسی ارشد آمار زیستی- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مشهد- ایران.
Tohidi, Faride, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کارشناس ارشد انگل¬شناسی.
Tohidi, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی گلستان- گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی- مربی
Tohidi2, Farzaneh, 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی.
Tohidnejad, Alireza, دانشگاه صنعتي شاهرود- دانشکده مهندسي صنايع و مديريت- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي- كارشناس
Toosi, Monireh, دانشگاه علوم پزشکی شیراز -گروه مامایی- مربي
Torabi5, Zahra, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای.

V

Vaezi, Gholam Hasan, دانشگاه آزاد سمنان- گروه علوم پایه- دانشیار.
Vaezi, Gholamhasan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان- گروه زیست‌شناسی- دانشیار.
Vaezi, Gholamhasan
Vaezi 2, Gholamhassan 0000-0002-5258-826X, 2- استاد، گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
Vaezi2, Golamhassan, 2- استاد- گروه زيست‌شناسي - گروه زيست‌شناسي- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامي- دامغان- ايران.
Vaezi3, Golamhassan, 3- استاد- گروه زیست‌شناسی- واحد دامغان- دانشگاه آزاد اسلامی- دامغان- ایران.
Vahedi, Hamid, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- فوق تخصص گوارش
Vahedi, Mohsen, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- پژوهشگر
Vahedi-Kafshgari, Hamed, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام حسين (ع)- استاديار ارتوپدي
Vahedi1, Hamid, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- استادیار.
Vahedian-Azimi3, Amir, 3- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشکده پرستاری- دكتراي تخصصي مراقبت‌های ویژه پرستاري- استادیار.
Vakeli, Samane, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.
Vakili, Mahmoud
Vakili Zarch, Najmeh, دانشگاه اصفهان- گروه روانشناسی- دانشجوي دكتراي روانشناسي
Vakilian, Katayon, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشجوی دکتری بهداشت باروری
Valipour Dehnou1*, Vahid ORCID: 0000-0001-7049-8164, 1- دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم ورزشی- استادیار.
Varai3, Shokoh, 3- دانشگاه علوم پزشكي تهران- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه داخلي جراحي- استاديار.
Varvani Farahani6, Abbas, 6- دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی- سوپروایزر آموزش به بیمار
Vasegh Rahimparvar, Seyede Fateme
Vasheghani Farahani3, Ebrahim, 3- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- گروه مهندسی شیمی- استاد.
Vatandoost1, Jafar, 1- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- استادیار.
Vatandoust1*, Maryam, 1- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
Vatandoust6, Fateme, 6- دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم زیستی- گروه بیولوژی- دانشجو.
Vatani-Shoaa, Javad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه بهداشت حرفه ای- عضو هیأت علمی
Vaziri1, Mohammad Sadegh, 1- دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دامغان- دانشكده علوم پايه- گروه زيست‌شناسي- كارشناس ارشد
Vijheh, Mohsen, دانشگاه ناگویای ژاپن- مرکز تحقیقات طب کار.
Vosouqi, Viyan

Y

Yaghmaei, Faride
Yaghmaei, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه بهداشت- دانشیار
Yaghmaei2, Faride, 2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده پرستاری و مامایی- گروه بهداشت- دانشیار.
Yaghmaei3, Parichehr, 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده علوم پایه- دکترای فیزیولوژی جانوری- گروه زیست‌شناسی جانوری- دانشیار.
Yaghmaeian2, Kamyar, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط- دانشیار
Yaghmaie, Farideh, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی– گروه پرستاری
Yaghobi, Samira, دانشگاه علوم پزشکی ايران- دستیار زنان
Yaghoobi Ershadi, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی- استاد
Yaghooti, Ali-Reza, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- كارشناس مسوول آمار معاونت بهداشتي
Yaghoub, Farbood
Yaghoubi, SAmira, دانشگاه علوم پزشکی ايران- رزيدنت زنان
Yahyaei, Elahe
Yahyaei, Elaheh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- كارشناس مديريت.
Yahyaei 1,2, Behrooz 0000-0002-6495-2911, 1-گروه علوم پایه، دانشکده علوم پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
Yahyaei5, Elahe, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- كارشناس مديريت- پژوهشگر.
Yahyaei6, Elahe, 6- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- مركز تحقیقات بالینی- کارشناس مدیریت.
Yarahmadi, Hosein
Yarmohammadi, Ali Asghar, دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشيار اورلوژي
Yarmohammadi, Ali Asghar, دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشيار ارولوژی
Yarmohammadi, Maryam
Yarmohammadi, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشكده پزشكي- پاتولوژیست.
Yarmohammadi, Mryam
Yarmohammadi5, Maryam, 5- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین(ع)- استادیار.
Yaslianifard 5, Somaye, 5- گروه میکروبشناسی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران.
Yaslianifard7, Somaye, 7- دانشگاه علوم پزشکی البرز- دانشکده پزشکی- گروه میکروبیولوژی. استاديار.
Yazdanbakhsh1, Ahmadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت.
Yazdanbakhsh1, Ahmadreza, 1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشكده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشیار (ایران)
Yazdani, Shahram
Yazdanpanah7, Enayatoallah, 7- دانشگاه پیام نور- گروه بیولوژی- استادیار.
Yazdi, Seyede Monavar, دانشگاه الزهراء تهران- استاديار گروه روانشناسي.
Yekeh Fallah1, Leili
Yosefi5, Razie, 5- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده بهداشت- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی- کارشناسی ارشد.
Younesian, Ali
Younesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
Younesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- دانشیار گروه بهداشت محیط
Younesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط.
Younesian2, Ali, 2- دانشگاه شاهرود- گروه تربیت بدنی- عضو هیأت علمی.
Yousefi, Maryam, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- کارشناس حقوق.
Yunesian, Masood, دانشگاه علوم پزشکی تهران- پژوهشکده تحقيقات محيط زيست- عضو هيئت علمی
Yunesian, Masoud, دانشگاه علوم پزشکي تهران- گروه مهندسی بهداشت محیط
Yusefzadeh4,5, Abdolrahim, 4- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سردشت- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان. 5- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد ارومیه- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

Z

Zadehhashem, Elham
Zaeri, Sima
Zafari, Mandana
Zahedmanesh, Foroozan, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر- دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی- مربی.
Zahedmanesh1, Foruzan, 1- دانشگاه آزاد اسلامشهر- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي- گروه فيزيولوژي ورزش- دانشجوی دکتری.
Zahrakar, Kianoosh
Zahrakar, Kianoush, دانشگاه خوارزمی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه مشاوره- استادیار
Zali, Mohamad Reza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات گوارش و کبد- استاد.
Zali, Mohamad Reza (ایران)
Zali, Mohammadreza, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد- فوق تخصص گوارش و کبد.
Zali, Mohammadreza, مرکز تحقیقات بیماری¬های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی- فوق تخصص بيماري¬هاي گوارش و كبد.
Zamani-Sani, Seyyed Hojjat, دانشگاه شهيد بهشتي- دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي- رفتار حرکتي
Zandieh, Saeed, بیمارستان امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات ایدز ایران- پزشك عمومي
Zare, Davood, دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم- گروه شيمي.
Zare, Leila, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده بهداشت- کارشناس بهداشت عمومی
Zare, Maryam, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان- مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان
Zare, Najaf, دانشگاه علوم پزشکی شیراز- گروه آمار- دانشیار
Zare, Narges, - دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان شهید رجایی تهران
Zare Mehrjerdi, Fatemeh
Zaree Mahmoudabady3, Ali, 3- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)- دانشكده پزشكي- گروه بیوشیمی- دانشیار
Zarei, Mehdi, دانشگاه تربیت معلم سبزوار- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش.
Zarei Mahmoudabadi 4, Ali, 4- استاد، دکترای تخصصی بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.
Zarei Mahmudabadi3, Ali, 3- دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله- مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی- گروه بیوشیمی- دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی.
Zargar3, Yadollah, 3- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه روانشناسی بالینی- دانشیار.
Zarifkar, Amir Hossein
Zarrabi3, Saeid, 3- استادیار، گروه شیمی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
Zayeri, Farid
Zayeri4, Farid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مركز تحقيقات پروتئوميكس- گروه آمار حیاتی- استادیار.
Zeinalzade2, Elahe
Zekavat, Hajar, دانشگاه علوم پزشکی ایران- متخصص رادیولوژی- استادیار
Zendehdel4, Abolfazl, 4- دانشگاه علوم پزشکی لرستان- دانشکده پزشکی- گروه داخلی-دانشیار.
Zeraatpishe, Akbar
Ziaei, Atousa, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، دکترای دارو سازی
Ziaolhagh 2, Seyed Javad, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
Ziaolhagh2, Sayyed-Javad, 2- مرکز تحقیقات نانوذرات بیولوژیک در پزشکی- واحد شاهرود- دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود- شاهرود- ایران.
Zolfaghari, Pone, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی.
Zolfaghari, Pone, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین- پزشک عمومی
Zolfaghari, Poone
Zolfaghari, Pooneh
Zolfaghari, Pouneh, دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- بيمارستان امام‌حسين- پزشك عمومي
Zolfaghari, Pouneh
Zolfaghari2, Pouneh, 2- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتی- پزشك عمومي- پژوهشگر.
Zolfaghari3, Poone, 3- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت بهداشتي- پزشک عمومی.

آ

آزاد, امیرمسعود
آسایش, حمید
آقاجاني, مریم
آقاصی, محمدرضا

ا

ابوالحسنی, فرید
احمدنژاد, الهام
احمدی, علی
اربابی, محمد
اسدی, مهدی
اسدی¬لاری, محسن
اسماعيلي, اكرم
اسماعیلی, علیرضا
اشرفی, الهام
اشنویی, سیما
اصولی, مهدی
اعتماد, کورش
افروشته¬كوشك, لطف¬اله
افسر كازروني, پروين
الماسی¬حشیانی, امیر
اماميان, محمدحسن
امامیان, محمد حسن
امامیان, محمدحسن
اميري, محمد
امیرخانی, عارف
امیری, محمد
امینی, ابوالقاسم
انتظارمهدی, رسول
انصاري, حسين
اکبرپور, سمانه
اکبری, حسین
اکبری, مجتبی

ب

باباخاني, محمد
باقری, حسن
بانشي, رضا
بانشي, محمدرضا
باهنر, علیرضا
برقعي, افسانه