جزئیات نویسندگان

Abbaszadeh, Abbas, دانشگاه علوم پزشكي كرمان- دانشكده پرستاري رازي- دانشيار پرستاري, ایرانشابن: 3753-2345