جزئیات نویسندگان

Allameh, Abdolamir, ایران

  • دوره 7، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشي
    القای تمایز بن‌یاخته‌های مزانشیمی خون بندناف انسان به رده یاخته‌های شبه‌هپاتوسیتی در شرايط آزمایشگاهي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345