جزئیات نویسندگان

Jafari-Sales1, Abolfazl 0000-0002-5710-4076, 1- گروه ميكروبیولوژی، دانشكده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامي، کازرون، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    بررسی میزان آنتی‌بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا‌به انسداد ریوی مزمن در بیمارستان‌های شهر تبریز
    چکیده  PDF  XML