جزئیات نویسندگان

Afkar, Abolhasan, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • دوره 7، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشي
    بررسی تأثیر اجرای برنامه توان‌بخشی مبتنی‌بر جامعه بر وضعیت زندگی معلولان در ایران
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345