جزئیات نویسندگان

Azamian Jazi1, Akbar, 1- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشیار., ایران

  • دوره 11، شماره 4: 1395 - مقاله پژوهشي
    تأثير ترکیبی تمرین استقامتی و آتورواستاتین بر سطوح سرمی اینترلوکین - 10 پس از انفارکتوس تجربی میوکارد در رت‌ها
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345