جزئیات نویسندگان

Azamian Jazi2, Akbar, 2- دانشگاه شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار

  • دوره 11، شماره 1: 1395 - مقاله پژوهشي
    اثر ترکیبی تمرین استقامتی و دوزهای مختلف آتورواستاتین بر تغییر شکل ساختاری قلب پس از انفارکتوس میوکارد در موش‌های صحرایی نر
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345