جزئیات نویسندگان

Akbarnejad, Ali

  • دوره 12، شماره 2: 1396 - مقاله پژوهشي
    اثر فعالیت در آب و مقایسه آن با تمرین تراباند بر کاربردی‌ترین آزمون‌های عملکردی در مردان سالمند مبتلا‌به استئوآرتریت زانو
    چکیده


شابن: 3753-2345