جزئیات نویسندگان

Khavnin 3, Ali, 3- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    مقایسه میزان ظرفیت جذب زایلن در دو نوع جاذب دیاتومیت دارای نانو ذرات دی اکسید روی و بدون آن
    چکیده  PDF  XML