جزئیات نویسندگان

Afshar Safavid6, Alireza, 6- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- گروه اپیدمیولوژی و آمار- استاديارشابن: 3753-2345