جزئیات نویسندگان

Alavi Naeini1, Amirmansour

  • دوره 13، شماره 3: 1397 - مقاله پژوهشي
    بررسی اثر چای سبز بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی، پارامترهای التهابی و آنتی اکسیدانی بیماران با نارسایی عروق کرونر قلب
    چکیده  PDF  XML