جزئیات نویسندگان

Gharravi*1, Anneh Mohammad http://orcid.org/0000-0001-5113-5982, 1- دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران. سردبير مجله دانش و تندرستي در علوم پايه., ایران