جزئیات نویسندگان

Attaranzadeh6, Armin, 6- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- دانشكده پزشکی- گروه پاتولوژي- عضو هیئت علمی.

  • دوره 9، شماره 4: 1393 - مقاله پژوهشي
    مقايسه استحصال و موفقيت در تخليص سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي از دو منبع مغز استخوان و بافت چربي انسان
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345