جزئیات نویسندگان

Abedi, Bahram, دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات- دکتراي فيزيولوژي ورزش- استاديار.

  • دوره 7، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشي
    مقايسه تمرين‌هاي هوازي، مقاومتي و ترکيبي بر نيمرخ ليپيدي و آديپونکتين در مردان غير‌فعال
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345