جزئیات نویسندگان

Jafari 3, Behboud, 3- گروه میکروبیولوژی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامي، اهر، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    بررسی میزان آنتی‌بادی سرمی علیه عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا‌به انسداد ریوی مزمن در بیمارستان‌های شهر تبریز
    چکیده  PDF  XML