جزئیات نویسندگان

Asgari 1, Behnoush ORCID: 0000-0001-8423-0652, 1- گروه میکروبشناسی- دانشکده پزشکی- کمیته تحقیقات دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج- ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی بهبود گاستریت معده ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مدل موشی C57BL/6
    چکیده  PDF  XML