جزئیات نویسندگان

Afshar6, Davoud, 6- دانشگاه علوم پزشکی زنجان- دانشکده پزشکی- گروه میکروب‌شناسی- دکترای تخصصی باکتری‌شناسی پزشکی.شابن: 3753-2345