جزئیات نویسندگان

Afshar 4*, Davoud 0000-0002-3259-3790, 4- دکتری تخصصی باکتری شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران., ایران