جزئیات نویسندگان

Abbasi3, Ebrahim, 3- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- دانشکده پزشکی- كميته تحقیقات دانشجویی.

  • دوره 12، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشي
    مقایسه عملکرد دو مدل‏ پیش‏بینی متاستاز براساس تکنیک‏های داده‏کاوی در بیماران سرطان پستان
    چکیده  PDF


شابن: 3753-2345