جزئیات نویسندگان

Haft Baradaran 6, Elaheh, 6- پزشك عمومي- مركز تحقيقات پوست و سلول بنيادي- دانشگاه علوم پزشكي تهران- تهران- ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    بررسی رابطه سطح آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو
    چکیده  PDF  XML