جزئیات نویسندگان

Iraji 1, Fariba ORCID: 0000-0002-0206-0352, 1- گروه پوست- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    بررسی رابطه سطح آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو
    چکیده  PDF  XML