جزئیات نویسندگان

Abedin Dorkoosh2, Farid, 2- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس- دانشیار., ایرانشابن: 3753-2345