جزئیات نویسندگان

Alaei Nejad, Fatemeh, دانشکده علوم پزشکی شاهرود– گروه پرستاری, ایرانشابن: 3753-2345